منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری

بود (۸۷/۱۴ میلیگرم در گرم وزن تر) ولی با میزان کلروفیل کل در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (۶۹/۱۷ میلیگرم در گرم وزن تر). کمترین میزان کلروفیل کل نیز در تیمار شاهد وجود داشت که با این میزان در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از کلروفیل کل در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر کلروفیل کل برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۵۷-۴- ج) نشان داد بیشترین کلروفیل کل برگ در دانهالهای بادام شیرین بود (۹/۲۳ میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از کلروفیل کل برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین کلروفیل کل برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت (۲۴/۱۴ میلیگرم در گرم وزن تر) که با میزان این شاخص در دانهالهای بادام تلخ و دانهالهای زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب ۷۴/۱۴ و ۶۶/۱۶ میلیگرم در گرم وزن تر) ولی به طور معنیداری کمتر از کلروفیل کل برگ در دانهالهای بادام شیرین بود.
۵-۴-۲-۴ کل کارتنوئیدهای برگ
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر میزان کل کارتنوئیدهای برگ دانهال‌های بادام و زردآلو (نمودار ۵۷-۴- الف) نشان داد بیشترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (۳/۲ میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از کل کارتنوئیدهای برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (۳/۱ میلیگرم در گرم وزن تر) که با میزان کل کارتنوئیدهای برگ کل کارتنوئیدهای برگ در دانهالهای بادام تلخ (۵/۱ میلیگرم در گرم وزن تر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان کارتنوئید در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر کل کارتنوئیدهای برگ دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۵۷-۴-ب) نشان داد بیشترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۱۴/۲ میلیگرم در گرم وزن تر) که به طور معنیداری بیشتر از میزان این شاخص در تیمار شاهد بود (۴۵/۱ میلیگرم در گرم وزن تر) ولی با میزان کارتنوئید در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار (۰۱/۲ میلیگرم در گرم وزن تر) تفاوت معنیداری نداشت. کمترین میزان کل کارتنوئیدهای برگ در تیمار شاهد وجود داشت که با این میزان در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان کل کارتنوئیدهای برگ در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود.
نمودار ۵۰-۴ اثر ژنوتیپ بر سبزینگی برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ۵ درصد آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.
نمودار ۵۱-۴ اثر قارچ میکوریزا (الف)، کلرید سدیم (ب) بر میزان کلروفیل a در دانهالهای بادام وز ردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ۵ درصد آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.
نمودار ۵۲-۴ اثر ژنوتیپ (الف) بر میزان کلروفیل a و (ب) کلروفیل b برگ دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.
نمودار ۵۳-۴ اثر قارچ میکوریزا (الف)، کلرید سدیم (ب) و ژنوتیپ (ج) بر کلروفیل کل دانهال‌های بادام و زردآلو
*‌ در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.
نمودار ۵۴-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) برکل کارتنوئیدهای برگ دانهال‌ها
* در هر شاخصی، میانگین‌های دارای حداقل یک حرف مشترک، در سطح احتمال ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی‌داری ندارند.
جدول ۳۳-۴ برهمکنش اثرات قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر میزان سبزینگی و کلروفیل a
در دانهالهای بادام و زردآلو
کلروفیل a
( میلیگرم در گرم وزن تر)
سبزینگی
(spad)
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
۵۹/۱۲ bc
۵۷/۱۰ bc
بادام تلخ
بدون میکوریزا
۷۴/۱۸ a
۳۵/۱۳ a
بادام شیرین
۶۲/۱۲ bc
۳۲/۸ cd
زردآلو تلخ
۱۲/۱۱ c
۶۲/۶ cd
زردآلو بهبهان
۲۱/۱۱ bc
۱۳/۱۰ bc
بادام تلخ
با میکوریزا
۲۵/۱۵ ab
۳۰/۱۱ ab
بادام شیرین
۴۳/۹ c
۲۲/۱۰ bc
زردآلو تلخ
۸۱/۹ c
۵۵/۴ e
زردآلو بهبهان
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *