منابع پایان نامه درباره وضعیت تأهل، اعتماد عمومی، تحلیل داده، اعتماد اجتماعی

چه حد احتمال دارد که از افراد زیر بخواهید شما را همراهی کنند. (اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان)
– وقتی با مسالهای مواجه میشوید که نیاز به همدردی دارید تا چه حد به افراد زیر مراجعه میکنید. (اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان)
۳-۱-۹-۳- اعتماد عمومی
برای سنجش این نوع اعتماد از گویههای زیر استفاده شده است:
-اعتماد به مردم
-راستگو بودن مردم
-اعتماد به همسایگان
-آمادگی و تمایل دوستان شما جهت کمک به یکدیگر
-اعتماد به اقلیتهای قومی و دینی
-در این محله آدم باید هوشیار باشد تا احتمالاً کسی نسبت به منافع شما تجاوز نکند.
– بعد از تاریکی و غروب آفتاب با امنیت کامل در در خیابان قدم میزنم.
-افراد جامعه ظاهر و باطنشان یکی است.
-در برخورد با مردم باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
-باید مواظب اطرافیان بود چون ممکن است برای ما پاپوش درست کنند.
-اگز غریبهای به من پیشنهاد شراکت دهد آن را نمیپذیرم چون به همه نمیتوان اعتماد کرد.
-آدم تا از کسی بدی ندیده است، باید به او اعتماد کند.
-شهر و محله ما مکان امنی است.
۴-۱-۹-۳- اعتماد نهادی
-به نظر شما تا چه اندازه میتوان به عملکرد گروهها، اصناف و ادارههای زیر اعتماد داشت؟
ادارات و موسسات
خیلیکم
کم
تاحدودی
زیاد
خیلیزیاد
مدارس(آموزش وپرورش)
بیمارستانها و درمانگاهها
شهرداری
دادگاه(قضات)
پلیس راهنمایی و رانندگی
صدا و سیما
بانکها
۲-۹-۳- انسجام اجتماعی
برای سنجش این متغیر از گویههای زیر استفاده شده است:
-کمک به دیگران
-اعتقاد به اینکه یک دست صدا ندارد.
-ضرورت شرکت همه افراد در انتخابات
-چقدر شرایط روز باعث میشود هر کس به فکر خودش باشد.
– چقدر علاقهمند به شرکت در جشنها و عزاداریهای مذهبی هستید.
-چقدر معتقد به خدمت به مردم و محرومان جامعه هستید.
-چقدر آمادگی مقابله با یک دشمن خارجی دارید.
-تا چه اندازه در زندگی نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت میکنید.
۳-۹-۳- شبکههای اجتماعی
شبکههای اجتماعی به دو بخش شبکههای اجتماعی رسمی و غیر رسمی تقسیم میشود.
۱-۳-۹-۳- شبکههای اجتماعی رسمی
برای سنجش این متغیر از گویههای زیر استفاده شده است:
-عضویت در انجمن ورزشی (عضویت در تیمها و باشگاههای ورزشی)
-عضویت در انجمن سیاسی (عضویت در بسیج/ احزاب)
-عضویت در انجمن علمی
-عضویت در انجمن فرهنگی ( عضویت در انجمن شعر وادب/ گروههای نمایشی و موسیقی)
-عضویت در شورای صنفی
۲-۳-۹-۳- شبکههای اجتماعی غیررسمی
از گویههای زیر برای سنجش این متغیر استفاده شده است:
-شبکههای مذهبی(شرکت در مراسم عزاداری مذهبی/جشن و سرور/ جلسات آموزش دینی و احکام/ برپایی مراسم عزاداری یا جشن در منزل/)
-شبکههای خیریه(شرکت در جشن عاظفهها/ کمک به مردم آسیب دیده زلزله،سیل/
-شبکههای سیاسی (شرکت در انتخابات مجلس در سال گذشته/ شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن/ شرکت در گفتگوهای سیاسی)
۴-۹-۳- آگاهیهای سیاسی- اجتماعی
برای سنجش این متغیر از چهار سؤال زیر استفاده شده است:
-رئیس سازمان صداوسیما را چه کسی انتخاب میکند؟
-وزیر امور خارجه ایران چه کسی است؟
-اعضای شورای شهر برای چه مدت انتخاب میشوند؟
-در صورت بروز مشکل بین مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان، مرجع رسیدگی کننده کدام است؟
۵-۹-۳- رضایت اجتماعی
در این تحقیق برای سنجش این متغیر از پنج گویه زیر استفاده شده است:
-رضایت از شغل خود
-رضایت از درآمد خود
-رضایت از خانواده خود
-رضایت از زندگی حود
-رضایت از محل زندگی خود
۶-۹-۳- اعتماد به تلویزیون
این متغیر با هشت گویه زیر سنجیده شده است:
-تلویزیون همواره با سانسورتوأم است.
-تلویزیون در شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی موفق بوده است.
-تلویزیون به علت جناحی عمل کردن نمیتواند در آگاهی بخشیدن به جامعه موثر باشد.
-استفاده از تلویزیون را به سایر رسانهها ترجیح میدهم.
-برنامههای تلویزیون تصویر درستی از جهان به انسان میدهد و انسان را از مسائل سایر کشورها آگاه میسازد.
-برنامههای تلویزیون با توجه و اهمیت به نظرات مخاطبان ساخته میشود.
-تلویزیون چیزی ازائه میکند که غیر از واقعیتهای جامعه است.
-دغدغه تلویزیون رسیدن به اهداف گروهی و خاص خود است.
۱۰-۳- پایایی۸۶ تحقیق
پایایی ابزار اندازهگیری به این امر اشاره دارد که این ابزار در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. پایایی یعنی همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است. بنابراین دامنه ضریب قابلیت اعتماد معمولاً از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷، ۱۶۶) در این پژوهش هر چقدر مقدار آلفا بیشتر باشد به همان نسبت وسیله اندازهگیری دارای پایایی بیشتری است در تحقیقات علوم اجتماعی معمولاً آلفای کرونباخ اگر کمتر از ۶/. باشد به معنی ضعف پایایی بوده و قابل قبول نیست.
برای سنجش پایایی تحقیق پس از تهیه پرسشنامه ۳۰ پرسشنامه پیش-آزمون در جمعیت مورد تحقیق اجرا شد و آلفای کرونباخ برای گویههای تحقیق به شرح زیر بدست آمد:
جدول(۳-۳) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
شاخص
تعداد گویهها
تعداد افراد نمونه
ضریب آلفای کرونباخ
اعتماد بنیادی
۴
۳۰
۰.۷۱
اعتماد فردی(بینشخصی)
۱۳
۳۰
۰.۷۸
اعتماد عمومی
۱۴
۳۰
۰.۸۶
اعتماد نهادی
۷
۳۰
۰.۸۹
اعتماد اجتماعی
۳۸
۳۰
۰.۸۴
شبکه اجتماعی
۱۴
۳۰
۰.۵۴
انسجام اجتماعی
۸
۳۰
۰.۶۸
سرمایه اجتماعی
۶۰
۳۰
۰.۵۴
آگاهی سیاسی اجتماعی
۴
۳۰
۰.۶۹
اعتماد به تلویزیون
۸
۳۰
۰.۹۴
رضایت اجتماعی
۵
۳۰
۰.۷۴
متغیر اعتماد اجتماعی از مجموع چهار متغیر اعتماد بنیادی، اعتماد فردی، اعتماد عمومی و اعتماد نهادی تشکیل شده است. متغیر سرمایه اجتماعی(متغیر وابسته تحقیق) از مجموع سه متغیر اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی میباشد.
۱۱-۳ – اعتبار۸۷ تحقیق
اعتبار به این معنی است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون اعتبار ابزار اندازهگیری، نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت. یکی از انواع اعتبار، اعتبار محتوایی (صوری) است که به سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازهگیری بستگی دارد. اگر سوالها معرف ویژگیها و مهارتهای ویژهای باشد که محقق قصد اندازهگیری آن را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتواست. این اعتبار معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد. (سرمد و دیگران، ۱۳۸۷،ص ۱۷۱)
برای بررسی اعتبار تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است. به این صورت که پرسشنامه جهت بررسی و اعلامنظر به استاد راهنما و برخی از کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانهها داده شد و پس از جمعآوری آن، برخی از گویهها و سوالات زائد حذف و برخی دیگر اصلاح گردید و بدین ترتیب پرسشنامه نهایی آماده شد.
۴- فصل چهارم: یافتههای تحقیق
۱-۴-مقدمه
در جریان تحقیق پس از جمعآوری دادهها، مرحله تجزیه و تحلیل دادهها آغاز میشود. تحلیل دادهها بصورت توصیفی و استنباطی است. تحلیل دادههای توصیفی ویژگیهای عمومی پاسخگویان شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، تحصیلات،قومیت و… را از نظر آماری بررسی میکند.
هدف از تحلیل استنباطی، تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری است. در تحلیل استنباطی فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا روابط متغیرها در این فرضیهها معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعه آماری مورد نظر را دارد یا خیر.
۲-۴- یافتههای توصیفی
۱-۲-۴- جنس پاسخگویان
جدول(۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
جنس
فراوانی
درصد
مرد
۲۷۵
۸/۶۸
زن
۱۲۳
۸/۳۰
بیپاسخ
۲
۵/.
جمع
۴۰۰
۱۰۰
از ۴۰۰ نفر جمعیت نمونه تحقیق، ۲۷۵ نفر مرد( حدود ۶۹ درصد) و ۱۲۳ نفر زن (۳۰ درصد) میباشد. ۲ نفر نیز جنسیت خود را مشخص نکردند.
نمودار(۱-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس
۲-۲-۴- سن پاسخگویان
جدول (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
۲۴-۱۸
۴۵
۳/۱۱
۲۹-۲۵
۶۲
۵/۱۵
۳۴-۳۰
۵۵
۸/۱۳
۳۹-۳۵
۹۷
۳/۲۴
۴۴-۴۰
۷۴
۵/۱۸
۴۹-۴۵
۵۴
۵/۱۳
۵۴-۵۰
۸
۲
۵۹-۵۵
۳
۸./.
۶۰ ساله و بیشتر
۲
۵/.
مجموع
۴۰۰
۱۰۰
نتایج جدول فوق نشان میدهد که حدود ۲۴ درصد پاسخگویان دارای سن ۳۹-۳۵ ساله میباشند. وحدود ۱۹ درصد پاسخگویان نیز دارای سن ۴۴-۴۰ هستند. وکمتر از یک درصد پاسخگویان نیز ۶۰ ساله و بیشتر هستند.
نمودار (۲-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب سن
۳-۲-۴- وضعیت تأهل
جدول(۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
مجرد
۳۹
۸/۹
متاهل
۳۴۵
۲/۸۶
مطلقه
۷
۸/۱
بیپاسخ
۹
۲/۲
جمع
۴۰۰
۱۰۰
از مجموع پاسخگویان ۳۹ نفر(حدود ۱۰ درصد) مجرد و ۳۴۵ نفر(حدود ۸۶ درصد) متأهل هستند و ۷ نفر نیز مطلقه و ۹ نفر وضعیت تأهل خود را مشخص نکردند.
نمودار(۳-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل
۴-۲-۴- وضعیت اشتغال
جدول(۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد
شاغل در بخش دولتی
۱۷۵
۸/۴۳
شاغل در بخش خصوصی
۱۳۷
۳/۴۳
بیکار
۴۶
۵/۱۱
سایر
۳۹
۸/۹
بیپاسخ
۳
۸/.
جمع
۴۰۰
۱۰۰
در نمونه مورد بررسی، ۸/۴۳ درصد(۱۷۵ نفر) در بخش دولتی شاغل هستند و ۳/۳۴ درصد(۱۳۷ نفر) شاغل در بخش خصوصی میباشند. همچنین ۵/۱۱ درصد پاسخگویان بیکارند.
نمودار(۴-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
۵-۲-۴- تحصیلات پاسخگویان
جدول(۵-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
ابتدایی
۶
۵/۱
سیکل
۱۶
۴
دیپلم
۱۰۵
۳/۲۶
فوق دیپلم
۷۸
۵/۱۹
لیسانس
۱۳۹
۸/۳۴
فوق لیسانس
۵۱
۸/۱۲
دکترا
۳
۸/.
نامشخص
۲
۵/.
مجموع
۴۰۰
۱۰۰
نتایج جدل فوق نشان میدهد که از مجموع پاسخگویان، ۱۳۹ نفر (۳۴درصد) لیسانس بوده و ۱۰۵ نفر(۲۶درصد) دیپلم هستند. همچنین حدود ۲۰ در صد پاسخگویان فوق دیپلم و ۱۳ درصد فوق لیسانس میباشند. کمتر از یک درصد از پاسخگویان مدرک تحصیلشان دکترا میباشد. بنابراین بیشتر پاسخگویان، لیسانس بوده و کمترین آنها دکترا هستند.
نمودار(۵-۵) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
۶-۲-۴- منطقه محل زندگی
جدول(۶-۴) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی
منطقه محل

مطالب مرتبط