منبع تحقیق درمورد عملکرد سازمان

روش پژوهش این پژوهش، کاربردی و از نوع همبستگی است و در پایان تکنیکهای آماری مورد استفاده مطرح میشود.
3-2- نوع و روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف آن جز پژوهشهای کاربردی محسوب میشود. یعنی در طبقه بندی پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب روش توصیفی و از شاخه همبستگی و پیمایشی میباشد. با توجه به زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهشهای مقطعی میباشد. در این پژوهش از شیوه پرسشنامه استفاده خواهد شد. در واقع این پژوهش به دنبال جمعآوری اطلاعات برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضیه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش است.
3-3- جامعه آماری مورد بررسی
جامعه آماری در این تحقیق عبارت است از مدیران شرکتهای صنعتی فعال در سطح شهرستان کرمانشاه
3-3-1- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
انتخاب نمونه دارای اهمیت خاصی است و هر چقدر نمونه بزرگتر باشد به ویژگیهای جامعه نزدیکتر است و تعمیم نتایج آن منطقیتر میباشد. نمونهی خوب نمونهای است که دارای صرفه اقتصادی باشد و همچنین معرف کل جامعه نیز باشد. نمونه آماری در این پژوهش بخشی از جامعه آماری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس است.
3-3-2- حجم نمونه
از آنجا که جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت های صنعتی شهرستان کرمانشاه می‌باشد، نمونه لازم از بین این جامعه از طریق ‌نمونهگیری طبقه‌ای_تصادفی انتخابگردید. تعدادحجم جامعه 1800 نفر که توسط سازمان مربوطه گزارش شده است که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد 317 نفر از بین جامعه آماری شرکت های صنعتی انتخاب و بررسی شده‌اند.
لذا در این پژوهش از فرمول کوکران برای نمونه گیری استفاده شده است:
اندازه‌‌‌‌ی جامعه‌‌‌‌آماری‌‌‌‌= N (‌‌‌‌نفر)
=1.96 t: ضریب مشخص کننده حد بحرانی
P=0.5: احتمال وقوع صفت
q=0.5: احتمال وقوع عدم صفت
d=0.05: مقدار خطای مجاز
n: حجم نمونه
حجم نمونه انتخابی با توجه به جامعه آماری مربوط سازمان مورد نظر بررسی و انتخاب گردیده است.

3-4- متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش عبارتند از:
متغیر مستقل: کارآفرینی استراتژیک
متغیر میانجی: مزیت رقابتی
متغیر وابسته: عملکرد سازمانی
3- 5- روش گردآوری داده ها:
3-5-1- ابزارهای گردآوری داده ها:
داده های مورد نیاز این پژوهش بر اساس دو روش ذیل جمعآوری شده است:
الف) مطالعات کتابخانهای: جهت تدوین مبانی نظری از کتابها و مقالات معتبر فارسی و لاتین استفاده شده است. جهت دستیابی به مقالات از جستجوی اینترنتی نیز استفاده شده است.
ب) مطالعات میدانی: برای جمعآوری داده های مورد نیاز این پژوهش، پرسشنامه استفاده شده است و بین نمونهآماری توزیع گردید. برای جمعآوری داده ها لازم در این تحقیق از سه پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است. که این داده ها ما را برای پیدا کردن معیارها و شاخصههای لازم موضوع مورد پژوهش یاری میدهد. در واقع این پژوهش به دنبال جمع آوری داده ها برای توصیف شرایط موجود و آزمون فرضیه برای پاسخگویی به سوالات پژوهش است. ابزار اصلی گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه طراحی شده توسط رضائیان و نجفی(2012) استفاده شده است.
3-5-2- ساختار پرسشنامه
پرسشنامه پژوهش حاضر دارای 2 بخش می باشد :
بخش اول :
الف- نامه همراه : در این قسمت هدف از پژوهش، ضرورت همکاری پاسخ دهنده در ارائه داده‌های مورد نیاز و نحوه پاسخگویی به سئوالات بیان شده است.
ب-سوالات عمومی :
در سوالات عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان که شامل (جنسیت، سن، تحصیلات،سابقه کار، رده شغلی ) جمع‌آوری گردد می‌باشد.
بخش دوم :
سوالات تخصصی برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه رضائیان و نجفی(2012) که شامل 21 سوال می باشد استفاده شده است که از طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده کردیده است.
جدول 3-1: سوالات کارآفرینی استراتژیک
متغیرها
شاخص ها
شماره سوالات
تعداد سوالات
کارآفرینی استراتژیک
تفکر کارآفرینی
1 تا 4
4
متعادل کننده اکتشاف
و بهره برداری
5 تا 8
4
نوآوری مستمر
9 تا 12
4
جدول 3-2: سوالات مزیت رقابتی
متغیرها
شاخص ها
شماره سوالات
تعداد سوالات
مریت رقابتی
مزیت رقابتی
13 تا 15
3
جدول 3-3: سوالات عملکرد سازمانی
متغیرها
شاخص ها
شماره سوالات
تعداد سوالات
عملکرد سازمانی
سهم بازار
16 تا ۱۷
2
سودبخشی
۱۸ تا ۱۹
2
رقابت
۲۰ تا 2۱
2
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه
3- 6-1- روایی پرسشنامه
منظور از روایی مقیاس و محتوای ابزاری است در سوالات مندرج که به وسیله این ابزار دقیقا سوالات متغیرها و موضوعات مورد مطالعه بسنجد، یعنی اینکه داده‌های گرداوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و عبارت ها را به گونه واقعیت بیان کند. مفهوم اعتباربه این پرسش پاسخ می دهدکه ابزاراندازه گیری تاچه حد خصیصه مورد نظررا می‌سنجد به عبارتی دیگرآیا نتایج پژوهش پاسخگوی سوالهای پژوهش است. بدون آگاهی ازاعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل ازآن اطمینان داشت. در این پژوهش از روایی صوری یا ظاهری استفاده شده است و همچنین برای افزایش روایی ازابزارهای زیراستفاده شده است:
1)استفاده ازنظرات شش نفر از خبرگان متخصص و اساتید دانشگاهی.
2)مطالعه مقالات وپایان نامه های که از این پرسشنامه یاپرسشنامه های مشابه استفاده کرده‌اند.
از آنجا
که هر سه پرسشنامه استفاده شده استاندارد و از مدل رضائیان و نجفی(2012) هستند، روایی آنها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است و همچنین به در این پژوهش نیز دوباره مورد تایید اساتید قرار گرفته است. پس روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری است.
3- 6-2- پایایی پرسشنامه
در این پژوهش برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده است. بدین نحو که قبل از اجرای نهایی،30 نفر از نمونه تحقیق به طور تصادفی انتخاب شدند، سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت و با بهره گرفتن از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری SPSS18 میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد، که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه است.
جدول 3-4: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک
مفهوم مورد بررسی
ابعاد
تعدادسوالات
ضریب الفای کرونباخ

 
 
ضریب کل
کارآفرینی استراتژیک‌
تفکر کارآفرینی
4
804/0
891/0
متعادل کننده اکتشاف
و بهره برداری
4
812/0
نوآوری مستمر
4
811/0
مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 70/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
جدول 3-5: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه مزیت رقابتی
مفهوم مورد بررسی
ابعاد
تعدادسوالات
ضریب الفای کرونباخ
ضریب کل
مزیت رقابتی
مزیت رقابتی
3
766/0
766/0

مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 07/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
جدول 3-6: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد سازمانی
مفهوم مورد بررسی
ابعاد
تعدادسوالات
ضریب الفای کرونباخ
ضریب کل
عملکرد سازمانی
سهم بازار
2
891/0
872/0
سودبخشی
2
958/0
رقابت
2
871/0
مطابق جدول فوق در این پرسشنامه مقدار آلفا برای هر یک از ابعاد و ضریب کل بالاتر از 07/0 است که نشانه پایایی بالای پرسشنامه است.
3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده میشود. که این نرمافزار در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. بخش آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار و جداول آماری و نمودار است. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا از آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت مشخص کردن نرمال یا غیرنرمال بودن داده ها استفاده شده ، و آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری استفاده شده است.
3-8- تعاریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی کارآفرینی استراتژیک: در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک که توسط(رضائیان و نجفی، 2012) مطرح گردیده شامل(تفکر کارآفرینی، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری، نوآوری مستمر)می‌باشد.
تعریف عملیاتی تفکر کارآفرینی:در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (1،2،3،4) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (5،6،7،8) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی نوآوری مستمر: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (9،10،11،12) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی مزیت رقابتی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (15،14،13) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی که توسط (رضائیان و نجفی، 2012) مطرح گردیده شامل این موارد (سهم بازار، سود بخشی و رقابت)می باشد:
تعریف عملیاتی سهم بازار: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (16،17) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی سود بخشی: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (18،19) پرسشنامه کسب می‌کنند.
تعریف عملیاتی رقابت: در این پژوهش نمراتی که مدیران شرکتها در سوالات (20،21)است که توسط مدیران کسب می‌شود.
فصل چهارم:
یافته‌های پژوهش
4-1- مقدمه
داده‌های جمع‌آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی‌دار کردن آن‌ها بمنظور تحقق اهداف پژوهش‌ها و تحقیقات کمک گرفته می‌شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بعنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد. اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از پرسشنامه‌ای که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته بود، جمع‌آوری شد. این اطلاعات در محیط نرم‌افزاری با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری مناسب، بمنظور تأیید یا رد فرضیه تحقیق ارائه می‌شود. در این بخش بمنظور توصیف ویژگی‌های نمونه، ابتدا داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار توصیفی خلاصه و طبقه‌بندی می‌شود، بعد از آن آمارهای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار مربوط به متغیرهای تحقیق آورده شده، سپس با بهره گرفتن از شاخص‌های آمار استنباطی به تأًیید یا رد فرضیات می‌پردازیم.
تحلیل‌های آماری که در این فصل انجام گرفته‌اند شامل «تحلیل توصیفی» و «تحلیل استنباطی» می‌باشد که به ترتیب تشریح خواهند شد.
4-2- تحلیل‌های آماری توصیفی
4-2-1- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران
در این قسمت پس از گردآوری داده‌ها و اطلاعات با بهره گرفتن از آمار توصیفی که شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی مانند درصد فراوانی، نمودار و جداول می‌باشد به توصیف نمونه پرداخته می‌شود.
جنسیت
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس جنسیت مطابق جدول و نمودار شماره (4-1) می‌باشد. />جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت

فراوانی
درصد
مرد
230
5/72
زن
87
5/28
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی جنسیت (جدول 4-1) نشان می‌دهد که 317نفر از افراد مورد پژوهش230 نفر (5/72%) مردو 87 نفر(5/28%) زن می‌باشند.
سن
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سن پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-2)می‌باشد.
جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
30-20
62
5/19
31-40 سال
105
2/33
41-50 سال
90
4/28
50 به بالا
60
9/18
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-2: درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی سن در بین جامعه مورد پژوهش (جدول4-2) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 62 نفر (/519%) 30-20 سال، 105 نفر (2/33%) 40-31 سال، 90 نفر (4/28%) 50-41 سال، 60 نفر (9/18%) 50 سال به بالا سن داشته‌اند.
سابقه
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس سابقه پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-3) می‌باشد.
جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان
سابقه
فراوانی
درصد
زیر 5سال
70
22
5-10سال سال
94
7/29
11-15 سال
88
7/27
16-20 سال
50
8/15
21 سال به بالا
15
8/4

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-3: درصد فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی سابقه در بین جامعه مورد پژوهش (جدول4-3) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 70 نفر (22%) سابقه زیر 5 سال ، 94 نفر (7/29%) 5 تا10 سال، 88 نفر (7/27%) 11 تا 15 و 50 نفر (8/15%) 16 تا 20 سال و 15 نفر (8/4%) 21 سال به بالا داشته‌اند.
تحصیلات
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه، فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس تحصیلات پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-4) می‌باشد.
جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
80
3/25
فوق دیپلم
71
4/22
لیسانس
115
3/36
فوق لیسانس
47
8/14
دکتری
4
2/1
جمع کل
317
100
(منبع : داده‌های پژوهش)
نمودار4-4: درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
(منبع : داده‌های پژوهش)
یافته‌های حاصل از پژوهش در زمینه توزیع فراوانی تحصیلات در بین جامعه مورد پژوهش (4-4) نشان می‌دهد که از 317 نفر از افراد مورد پژوهش، 80 نفر (3/25%) دیپلم، 71 نفر (4/22%) فوق دیپلم، 115 نفر (3/36%) لیسانس، 47 نفر (8/14%) فوق لیسانس، 4 نفر (2/1%) دکتری بوده‌اند.
مدیرا(ارشد، میانی و عملیاتی)
بررسی اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه،

مطالب مرتبط