منبع مقاله با موضوع پارا، ، عـــدد، cm-1833

میگردد. ارتعاش کششی پیوند C=C آلکِنی، پیک شاخصی را در عدد موجی cm-11611 ایجاد نموده است. پیک جذبی قابل مشاهده در عدد موجی cm-1 1084 هم مربوط به ارتعاش کششی پیوند C-O گروه استریست. در نهــایت پارا بودن ترکیب فوق با توجه به ظهور یک پیک جذبی در عـــدد موجی cm-1833 قابل اثبات خواهد بود که مربوط به ارتعاش خمشی خارج از صفحهایِ پیوند C-H حلقهی آروماتیک میباشد که در فرم استخلاف پارا در محدودهی عدد موجی cm-1850-800 ظاهر میشود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *