منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه

ل شماره 33. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح …………………………………………………………………………………………………………… 196
جدول شماره 34. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح …………………………………………………………………………. 197
جدول شماره 35. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح … 197
جدول شماره 36. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر حقوقی و قانونی طرح …………………………………………………………………………………………………… 198
جدول شماره 37. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح ………………………………………………………………………….. 199
جدول شماره 38. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح 199
جدول شماره 39 . اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در وضع موجود از نظر مالی و اعتباری طرح …………………………………………………………………………………………………… 199
جدول شماره 40. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف …………………………………………………………………………………………………………………… 200
جدول شماره 41. آزمون t تک نمونه‌ای برای مقایسه میانگین نمونه و میانگین جامعه در مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف …………………………………………. 200
جدول شماره 42. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 201
جدول شماره 43. مقایسه کلی محلات قیطریه، درکه و کوهسار ……………………………………… 201
جدول شماره44 : استخراج شاخصهای تقسیمات محله ای ………………………………………………. 215

فهرست نمودارها:
نمودار1. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال اول ……………………………………………………… 137
نمودار2. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال دوم …………………………………………………….. 138
نمودار3. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال سوم ……………………………………………………. 139
نمودار4. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال چهارم ………………………………………………….140
نمودار5. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال پنجم ………………………………………………….. 141
نمودار6. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال ششم ………………………………………………….. 142
نمودار7. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال هفتم ………………………………………………….. 143
نمودار8. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال هشتم …………………………………………………. 144
نمودار9. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال نهم …………………………………………………….. 145
نمودار10. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال دهم ……………………………………………….. 146
نمودار11. توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به سوال یازدهم ……………………………………………. 147
نمودار12. رادار چارت مقایسه توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) …………………………………………………………………………………… 147
نمودار13 . مقایسه توزیع درصدی پاسخ افراد نمونه به عناصر موثر در تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت موجود) …………………………………………………………………………………………………….. 148
نمودار شماره 14. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله درکه 153
نمودار شماره 15. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله قیطریه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..154
نمودار شماره 16. عناصر تعیین قلمرو یک محله مناسب (وضعیت مطلوب) در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155
نمودار شماره 17: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی درکه ……………………………………….. 157
نمودار شماره 18: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی قیطریه…………………………………….. 157
نمودار شماره 19: میزان انطباق مرز جدید بر مرز قدیمی کوهسار …………………………………… 158
نمودار شماره 20. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله درکه …………………………….. 159
نمودار شماره 21. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله قیطریه ………………………….. 161
نمودار شماره 22. میزان تاثیر عوامل طبیعی در مرزبندی محله کوهسار………………………….. 162
نمودار شماره 23. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
نمودار شماره 24. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله قیطریه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 161
نمودار شماره 25. مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله های شهری از نظر فرآیندی محله کوهسار ……………….
……………………………………………………………………………………………………………….. 161
نمودار شماره 26. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………….. 162
نمودار شماره 27. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله قیطریه ………………………………………………………………………………………………………… 163
نمودار شماره 28. مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………… 164
نمودار شماره 29. مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله درکه ……………………………………… 165
نمودار شماره30 . مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله قیطریه …………………………………… 166
نمودار شماره31 . مهمترین مشکل حقوقی و قانونی محله کوهسار ………………………………….. 167
نمودار شماره32 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله درکه ………… 168
نمودار شماره33 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله قیطریه …….. 169
نمودار شماره34 . مهمترین مشکل مالی و اعتباری در مرزبندی جدید محله کوهسار ……. 170
نمودار شماره 35. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله درکه …………………………………………………………………………………………………………………………… 170
نمودار شماره 36. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله قیطریه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 171
نمودار شماره 37. مهمترین مشکل در مرزبندی جدید در ارتباط با گروه های هدف جدید در محله کوهسار ………………………………………………………………………………………………………………………. 172
نمودار شماره 38. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله درکه ………………………… 175
نمودار شماره 39. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله قیطریه ……………………….176
نمودار شماره 40. میزان کاهش قیمت از مرکز به سمت مرز محله کوهسار ………………………176
نمودار شماره 41. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله درکه …………………………….179
نمودار شماره 42. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله قیطریه ………………………. 179
نمودار شماره 43. میزان تاثیر عوامل اجتماعی در مرزبندی محله کوهسار ……………………… 180
نمودار شماره 44. نوع عملکرد شورایاری محله درکه ………………………………………………………. 182
نمودار شماره 45. نوع عملکرد شورایاری محله قیطریه…………………………………………………….. 182
نمودار شماره 46. نوع عملکرد شورایاری محله کوهسار ……………………………………………………. 182
نمودار شماره 47. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله درکه …………………………….. 186
نمودار شماره 48. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله قیطریه …………………………. 186
نمودار شماره 49. میزان تاثیر عوامل سیاسی در مرزبندی محله کوهسار ………………………… 186
نمودار شماره 50. رادار چارت مقایسه رتبه های عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه 1 شهر تهران از نظر ساکنین محله ها و مسولین ……………………………………….. 193

فهرست نقشه ها:
نقشه شماره 1 : موقعیت منطقه یک شهر تهران ……………………………………………………………….109
نقشه شماره 2 : تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران در سال 1375 (مرز نواحی و محلات ) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
نقشه شماره 3: نقشه تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران در سال 1392 (مرز نواحی و محلات ) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
نقشه شماره 4 : نقشه راه های و

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *