پایان نامه آماده » نقاط قوت ارزیابی عملکرد از طریق کارت امتیازی متوازن -متن کامل

– قابلیت انعطاف و سازگاری با هر گونه سازمان

2- وسیله ای است برای عملی کردن استراتژی سازمان از طریق ترجمه آن به هدف های مشخص عملیات و معیارهای عملکرد

3-تمرکز بر تعداد معدودی از معیارهای مبهم و کنار گذاشتن اطلاعات غیر مرتبط

4- اجرای فرآیند تغییر را در سازمان تسهیل می کند

– از طریق وحدت استراتژیک می توان یکپارچگی و وحدت نسبی را در بین برنامه های عملیاتی مختلف به وجود آورد

6- با طرح چهار حوزه مهم در سازمان، دیدگاهی جامع نگر را درباره فعالیت سازمان در اختیار مدیران قرار می­دهد که به کمک آنها ارتباط اجزا با یکدیگر و با کل معنی و مفهوم بهتری پیدا می کند.

7- رابطه علت و معلولی بین مولفه های مختلف برقرار می کند.

8- باعث تمرکز بر اولویت های استراتژیک می شود.

9- باعث می شود فرآیند تخصیص منابع بهتر انجام شود.

10- باعث تسریع در تصمیم گیری می شود.

مطالب مرتبط