مقاله (پایان نامه) : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

ارتقاء سرمایه اجتماعی

ارتقاء سرمایه اجتماعی در بخش کارکرد امنیت پلیس جامعه محور، از راه راهبردها و توانمندیای دائمی و پایدار در تموم ابعاد می تونه بستر مناسبی واسه نظارت، اعتماد، جامعه پذیری، جلوگیری از نابهنجاریا و آسیبای اجتماعی در جهت حفظ نظم جامعه باشه. الگوی جامعه محور بودن امنیت اجتماعی پلیس مثل الگوهاییه که علاوه بر بازگشت به جامعه از توانایی سرمایه اجتماعی پنهون شهروندان، واسه تقویت و ایجاد نظم استفاده می شه. کارکرد پایدار امنیت پلیس جامعه محور، واسه افزایش سرمایه اجتماعی و امنیت در بین شهروندان از راه مشارکت در فعالیتای سیاسی و اجتماعی شهروندان در جهت افزایش میزان پاک سازی جرم در محلات و جامعه، برخورد با سوء استفاده کنندگان از قدرت و اعمال زور در سازمان پلیس،رسیدگی سریع و مؤثر بر تعداد شکایت شهروندان، و…شکل میگیره. سازمان پلیس می تونه با افزایش و بهبود سیستم پاسخگویی به مردم،نسبت به کارکرد خود در سطح جامعه به افزایش امنیت اجتماعی و بالا بردن اعتماد شهروندان نسبت به سازمان خود کمک کنه. گسترش کارکرد پلیس جامعه محور  با تأکید بر ارزشای فرهنگی و اجتماعی، گسترش انجمنای داوطلبانه، تعاملات دوطرفه اجتماعی و دائمی با شهروندان نقش بارزی در افزایش سرمایه اجتماعی و بالابردن امنیت اجتماعی پایدار زندگی شهروندان در ایجاد و ادامه نظم داره. کارکرد افزایش امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور باید متناسب با مراحل جامعه پذیری مسلط در جامعه، در جهت آموزش و نهادینه کردن ارزشا، هنجارها، عرف،سنتا، و نتیجه های مثبت جمعی باشه، این مراحل مثل یه جور اثر عملی سرمایه اجتماعی برعملکرد امنیت اجتماعی پایدار پلیس جامعه محور بر مبنای ایجاد کنترل نظم و اعتماد اجتماعی همه جانبه و پایدار در جامعه مدنیه؛ یعنی اثر کنترلی و جامعه پذیرانه سرمایه اجتماعی پلیس موجب جلوگیری از بروز انحرافات، آسیبا، ناهنجاری، جرم، جنایت، اعتیاد، خودکشی و مسایلی مثل این می شه. اینجوری در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کارکرد سازمان پلیس جامعه محور باید نقطه عزیمت رو سطح بررسی فعالیتا، نگرشا و عملکردهای شهروندان بذاریم،که این نقاط در جهت تقویت امنیت کلی، پایدار و نظم ملی مؤثره.

و : مشارکت

مشارکت از اون گروه از اقدامات اجتماعیه که در سطوح مختلف رفتارهای اجتماعی و در انواع موضوع های جاری در زندگی بشر مطرح بوده، هست و هستش، این اقدام اجتماعی که «موثری» و «اثر بخشی» اون به دلیل استفاده از توان جمعی و فرا فردی و در مقایسه با اقدامات فردی و غیر مشارکتی افراد، چیزی قطعی و بدیهیه، در گروه رفتارهای چاره گشا و بن بست شکن در فرآیند زندگی بشر مطرح و حساب می شه، «مشارکت تجمیع توان همه جانبه، جورواجور و بیشترً ناشناخته افراد طبق تأمین هدف یا اهداف خاصه»، این تجمیع که شک نداشته باشینً به افزایش حداکثری توان منجر میشه، در مورد های مختلف مطرح در زندگی بشر قابل اجرا و تعمیمه. آدم وظیفه داره در محیط خونواده به رشد و تکامل برسه و اون، زمانی عملی می شه که کارهای خانوادگی به وسیله روابط بین فردی به حد برتری خود برسه. ابعاد شخصیتی هر شخص در خونواده بوجود اومده و در جامعه رشدمی کنه، پس با محبت کردن و تربیت درست فرزندان خود،اونا رو واسه پذیرش نقشه های اجتماعی در جامعه آماده کنیم. از نهادای اجتماعی و حمایتی جامعه بیشتر از گذشته انتظار میره که با مشارکت در برنامه های انجمن حمایت از زندانیان سعی کنن تا اثرات زندانی شدن سرپرست خونواده بر بقیه اعضای خونواده به حد کم برسه. مشارکت از اون گروه از اقدامات اجتماعیه که در سطوح مختلف رفتارهای اجتماعی و در انواع موضوع های جاری در زندگی بشر مطرح بوده، هست و هستش، این اقدام اجتماعی که «موثری» و «اثر بخشی» اون به دلیل استفاده از توان جمعی و فرا فردی و در مقایسه با اقدامات فردی و غیر مشارکتی افراد، چیزی قطعی و بدیهیه، در گروه رفتارهای چاره گشا و بن بست شکن در فرآیند زندگی بشر مطرح و حساب می شه، «مشارکت تجمیع توان همه جانبه، جورواجور و بیشترً ناشناخته افراد طبق تأمین هدف یا اهداف خاصه»، این تجمیع که شک نداشته باشینً به افزایش حداکثری توان منجر میشه، در مورد های مختلف مطرح در زندگی بشر قابل اجرا و تعمیمه.

رابطه امنیت عمومی و مشارکتای مردمی یک رابطه دوسویهه. گسترش امنیت عمومی می تونه ایجاد کننده پیشرفت مشارکتای مردمی باشه و افزایش مشارکتای مردمی هم حمایت محکمی واسه حاکمیت و بقاء امنیت جامعه س. پیشگیری از اتفاق جرم جز با همکاری و همراهی مردم محقق نمی شه. در بخش پیشگیری باید سعی کنیم تا بسترهای جرم رو در جامعه هدف قرار داده و واسه از بین بردن اون سعی کنیم. مهار، کنترل و کاهش جرائم نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین نهادها، سازمانای اجتماعی، اقتصادی و تصمیم گیری همه جانبه در این رابطه. موضوع مهم در پیشگیری اجتماعی، تغییر فرهنگ اجتماعیه. گسترش شبکه های اجتماعی در تحقق شعار نیروی انتظامی که افزایش انسجامای اجتماعی جامعه س خیلی مؤثره انسجام اجتماعی پلیس پایه و پایه قدرت و محبوبیت پلیس در جامعه به حساب میاد.

متن کامل :

دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

مطالب مرتبط