دسته‌ها
بهترین ها

پایان نامه ارشد: نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

انسجام اجتماعی و کارکرد امنیت پایدار پلیس

کارکرد امنیت پایدار پلیس تأکید بر ابعاد چندگانه ای داشته و داره؛ این نوع کارکرد طبق دو بعد رو میشه گفت:

اول) وجود شاخص و ملاک کارکرد پلیس که اشاره به( برون داد، یا نتایج)نقش و وظایف سازمانی پلیس در سطح جامعه می کنه.

دوم) راهبردهای کارکرد پلیس، که به( کاهش جرم یا رضایت شهروندان)از کارکردها و نتایج سازمانی خود در سطح جامعه اشاره میکنه؛ طبق این دو بعد سه نوع شاخص عملکردی پلیس در مورد سرمایه اجتماعی رو میشه شامل میزان پاک سازی، میزان ارتکاب جرم، میزان یا تعداد شکایت از پلیس در سطور زیر به اختصار گفت.

با توجه به وجود شاخص کارکرد پلیس در دو بخش( برون داد یا پیامدها)میشه انسجام اجتماعی کارکرد امنیت پایدار پلیس رو اینطور بیان کردکه، انسجام اجتماعی عملکردی امنیت پلیس در چارچوب یک نظام باز، شامل درون داده های خدماتیه که تبدیل به برون داده های خدماتی شده؛ بعد واسه برابری درون داده های جدید و اصلاح اونا باید از ملاک بازخورد استفاده کرد. در بخش تقویت و ارتقاء انسجام اجتماعی نظام باز کارکرد امنیت پایدار پلیس، درون داده ها شامل اجناس، جنسا و خدماتیه که به شهروندان ارائه شده، بخشی از این خدمات شامل( تحقیقات جنایی،کنترل ترافیک،بازداشتا،دادگاها و…) است؛ در مقابل برون داده های کارکرد امنیت پایدار پلیس تأکید بر نتایج، پیامدها، و تغییراتی می کنه که در سطح جامعه قابل رویت و درک معناییه. کارکرد برون دادی امنیت پلیس مربوط به انسجام اجتماعی به اثر عملیات و کارکرد پلیس نسبت به سطوح اتفاق جرم، بی نظمی اجتماعی، امنیت، پیشگیری از آسیبای اجتماعی و… در سطوح خرد، میانی و کلانی جامعه اشاره میکنه. اینجور عملکردی در سطح جامعه نشون دهنده اینه که، جوامعی که به طرف مدنیت و شهروندمداری حرکت می کنن، کارکرد دستگاه ها و نهادهای اون جامعه، مثل سازمان پلیس  رو بهتر مورد آزمایش قرار  می دن، و این امتحان به پیشرفت همه جانبه سازمان کمک خیلی می کنه.

تقویت انسجام اجتماعی پلیس تونسته مسئولیت پذیری پلیس رو زیاد کنه؛ و جوابگو پذیر بودن پلیس نسبت به شهروندان رو به همراه آورد. جامعه ای که به طرف مدنیت بیشتر جهت یافته باشه، به دلیل اینکه از انسجام اجتماعی بالایی برخورداره، به احتمال بیشتری از پلیس و علمکرد امنیت پایدار اون خواسته داره که این نهاد کنترل کاراتر و مؤثرتری نسبت به نظم، کنترل اجتماعی و پیشگیری از اتفاق جرم و آسیب اجتماعی ایجاد می کنه. از طرف دیگه تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی بین شهروندان وجود یک نوع سازوکار نظارت اجتماعی غیر رسمی رو واسه آسون کردن امنیت پایدار و تقویت نظم در جامعه فراهم می کنه و این خود نشون دهنده اینه که، شهروندان به شکل غیر مستقیم در کارکرد امنیت پایدار پلیس مشارکت اجتماعی دارن.

یکی از ابعاد اساسی کارکرد امنیت پایدار پلیس که بیان شد نوع میزان پاکسازیه که« نشون دهنده نسبت بین تعداد موارد جرم حل شده به تعداد جرم گزارش شده به پلیس در یک دوره زمانی نشونه، در جامعه ای که شهروندان بافرهنگ ای بیشتری وجود داشته باشه، نظارت و بحث بیشتری در مورد پلیس وجود داره پس منجربه فعالیتای کاراتر و مؤثرتر پلیس می شه. مشارکت بیشتر شهروندان در مناسبات اجتماعی به طرف افزایش رفاه و آسایش خود، فرصتای بیشتری رو واسه اونا به خاطر بحث درباره امور مدنی ایجاد میکنه و آگاهی اونا از مسائل سیاسی رو بیشتر از قبل افزایش میده.»( مرادی و بقیه،۱۳۸۹: ۹۷) در مقابل در جوامعی که شهروندان دارای سرمایه اجتماعی کمی هستن، به دلیل کمبود اطلاعات و علم سیاسی-  اجتماعی، شهروندان در فعالیتای اساسی مثل مشارکت در تقویت کارکرد پلیس شرکت نمی کنن.« جوامعی که سرمایه اجتماعی بالایی دارن از راه نظارت بر دولت، اعتراض رسمی در مقابل لایق نبودن یا اقدامات غیر قانونی یا قانونی از راه بیان ترجیحات از راه رأی دادن، نوشتن نامه، یا دیگر وسیله ها می تونه به عنوان ابزارهایی به خاطر کاهش جرم و جنایت باشه که با کارکرد پلیس اتفاق می افته. بنابر این شناخت و باخبر شدن از خط مشیا، تصمیمات و… به وسیله خیلی از شهروندان و ضمنا مشارکت  اونا از راه وسایل مختلف واسه جوابگو بودن دولت مهمه. با این روش شهروندان می تونن ترجیحات خود رو بیان کرده و پلیس هم مراقبت منافع اونا باشه»( Choi,2010,47)  با توجه به این مشارکت سیاسی، اجتماعی و خواسته از پلیس واسه کاهش جرم در جوامع مدنی که اکثراً از سرمایه اجتماعی بالایی برخور دراند منجربه کارکرد امنیت پایدار خوب پلیس در قبال جرم و پاسخگویی به شهروندان شده و می تونه اینطور مطرح کرد که در این جوامع احتمال بیشتری داره که میزان پاک سازی جرم بالاتر باشه.

از بُعد دیگر واسه اینکه بشه انسجام اجتماعی کارکرد امنیت پایدار  پلیس رو تقویت کرد، باید این سازمان نسبت به اینکه بعضی از مأموران اون از قدرت و زور به عنوان یک وسیله که جامعه رو تحت کنترل دارن؛ و به نفع و سودمندی خود قرار می دن،نگران باشه. شکایت شهروندان از پلیس در خیلی از مواقع موجب نگرانی این سازمان شده. استفاده درست از زور و قدرت موجب کاهش اعتماد و اطمینان افراد جامعه به پلیس می شه. سازمان،افسرِ پلیس رو به خاطر این افسر کرده که، موجب ایجاد اعتماد بین پلیس و شهروندان شه، نه اینکه اختلاف بین پلیس و شهروندان رو زیاد کنه. بر این پایه« نظارت شهروندان بر اقدامات پلیس از راه سرمایه اجتماعی باعث می شه که افسران پلیس از قدرت و زور خود کمتر سوء استفاده کرده و پلیس هم کنترل بیشتری بر نیروهای خود داشته باشه. پس در جامعه ای که دارای سطح بالایی از سرمایه اجتماعیه به جامعه ای که سطح پایینی از سرمایه اجتماعی داره. تعداد شکایت شهروندان از پلیس به دلیل سوء استفاده از قدرت و اعمال زور هم کمتر هستش، ضمنا به دلیل کنترل پلیس و نیروهای خود درقبال استفاده از زور هم میزان شکایت از شهروندان از پلیس کاهش پیدا میکنه» ( مرادی و همکاران،۱۳۸۹: ۱۰۴)

از دید دیگر در بخش توضیح انسجام اجتماعی و کارکرد امنیت پایدار پلیس باید به میزان جرم و جنایت هم توجه باید کرد. در جوامعی که میزان محرومیت اقتصادی و ناهمگونی جمعیتی بالا باشه، این شرایط باعث شده که شبکه های اجتماعی ابتدایی و ثانویه بین شهروندان و جامعه پیشرفت نیافته شکل نگیرد، پس جامعه با کم شدن ظرفیت واسه اعمال کنترل اجتماعی به ویژه روی رفتار جوونا روبرو می شه، و این ضعف نظارت اجتماعی موجب آسیب زدگی و رشد انحرافات اجتماعی در جامعه به ویژه افزایش میزان جرم و جنایت در بین جوونا شهروند شده و توانمندی گروه های اجتماعی حاضر جامعه رو واسه نظم و حفاظت از نظم کمرنگ تر می کنه، و بی اعتمادی، سوء ظن، به پلیس رو افزایش میده؛ و پس زمینه  مناسبی واسه جرم و جنایت فراهم می شه.

جوامعی که از سطح بالایی از انسجام اجتماعی برخوردارن، احتمال حل دقیق اختلاف هم، سطح بین شخصی و هم سطح اجتماعی رو افزایش میده، و هم اینجور جوامعی که سطح اعتماد بین افراد رو افزایش میده، موجب کاهش تخلفات، ، آسیبای اجتماعی وجرم و جنایت می شه. بر عکس در جوامعی که اعتماد کافی به اخلاقیات و کارکرد سازمانی دستگاه ها مثل پلیس وجود نداشته باشه، شهروندان در جهت منافع شخصی عمل می کنن و تمایل بیشتری به سوء استفاده از بقیه میشه، پس جرم و جنایت زیاد می شه.

متن کامل :

دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم