نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

انسجام اجتماعی و امنیت اجتماعی پایدار پلیس

امنیت اجتماعی در مورد کارکرد پایدار سازمان پلیس جامعه محور به معنای تحت اختیار در آوردن و کنترل ناهنجاریا، آسیبای اجتماعی، جرم و جنایت،اعتیاد،خودکشی، فروپاشی خونواده و مثل اینه، سرمایه اجتماعی با فراهم ساختن زمینه نظارت و کنترل  اجتماعی غیر قدرت آمیز در متن کارکرد سازمانی پلیس جامعه محور، شهروندان رو واسه جامعه پذیری و احترام به عرف و قانون، تعهد به سنتا، هنجارها، ارزشای اجتماعی( ملی- اسلامی) از یه طرف و با معنایی ساختن زندگی اجتماعی واسه شهروندان و زمینه سازی مشارکت فعال در پیشرفت همه جانبه جامعه از طرف دیگه و رشد نتیجه های جمعی و عمومی، که موجب سلامت کلی جامعه، پایداری و ثبات اجتماعی می شه؛ و آماده گسترش و نهادینه کردن امنیت اجتماعی پایدار می شه.« امنیت اجتماعی، مثل نتیجه مثبت و مطلوب، حاصل تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر زندگی فردی در قدم اول و زندگی جمعی به دنبال اینه. اینجوری، گرچه اصطلاح امنیت اجتماعی، معنی امنیت واسه جامعه رو برابر با نگرشی کل گرایانه تو ذهن متبادر می سازه؛ اما پایه معنی امنیت اجتماعی و فرق اون از امنیت عمومی، امنیت ملی، امنیت کشور و مثل اون، تأمین امنیت مادی و معنایی فرده. اگه در تأمین امنیت اجتماعی، عاقبتای و نتیجه های عمومی اون رو در نظر داشته باشیم، منافع جمع بر فرد مقدم دانسته ایم؛ اما اگه فقطً تحقق حقوق و منافع فرد رو صرف نظر از هزینه های اون در نظربگیریم، تقدم حقوق و منافع فرد بر جمع تأکید کردیم.» ( تقی لو،1385: 240)

شاخصای امتحان انسجام اجتماعی و رابطه مفهومی اون با امنیت اجتماعی پایدار در سازمان پلیس جامعه محور با میزان    اتحاد گروهی، درجه انسجام، میزان اثر ارزشا و هنجارها بر رفتارها، میزان اعتماد و نظم رفتاری و شاخصای دقیق کمی چون میزان انحرافات اجتماعی، جرم و جنایت، اعتیاد، فروپاشی خونواده، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی، فرار پرداخت از مالیات، رشوه و اختلاس و مثل اون مورد آزمایش قرار میگیره. هرچه میزان آسیبای اجتماعی بالاتر باشه و اتحاد گروهی و درجه انسجام جامعه پایین تر باشه، پلیس نقش مؤثری در نابودی سرمایه اجتماعی داره، که نتیجه اون به شکل ناامنی اجتماعی در جامعه ً مشهوده.

حفظ تقویت انسجام اجتماعی به عنوان معلول یا متغیر جداگونه در کارکرد پایدار پلیس جامعه محور، موجب تأمین امنیت اجتماعی در جامعه به عنوان معلول یا متغییر وابسته میشه. چون نهادینه شدن کارکردها و کاربردهای سرمایه اجتماعی مثل قوانین راهنمای عمل در متنا و موقعیتای مختلف اجتماعی، هر چند خود از مجرای رفتار دوطرفه شهروندان و پلیس در طول زمان شکل میگیره و ساخت پیدا میکنه، لکن در جایگاه نهاد مستقر اجتماعی به شکل یک دلیل به بروز رفتارهای خاص برابر با متنا و موقعیتای اجتماعی مختلف میرسه. سرمایه اجتماعی و حفظ اون در پلیس جامعه محور به عنوان یک دلیل، بروز رفتارهای هنجارمند رو به عنوان معلول لازم میکنه؛ و به خاطر این حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی به جهت کمک کردن به رفتارهای هنجارمند، به شکل علّی موجب تأمین امنیت اجتماعی یعنی کاهش ناهنجاری، جرم، جنایت، آسیبا و انحرافات اجتماعی، اعتیاد، خودکشی و مثل اون می شه. همونجوری که جیمز کلمن می گه«هنگامی که هنجاری هست و مؤثر هم هست، تشکیل شکلی قوی با اینکه بعضی وقتا هم ضعیف- از سرمایه اجتماعی رو میده. هنجارهای نافذی که مانع جرم و جنایت باشن، این امکان رو به وجود می اورند که افراد در یک شهر در ساعات شب با فراغ خاطر از خونه خارج شن و افراد سالمند بی اونکه بیمی از واسه ایمنی خود داشته باشن از منزل خود بیرون روند. اگه در جامعه این قانون وجود داشته باشه که به علم آموزانی که موفقیت بزرگ کسب می کنن، جایزه ای در خور داده شه، وظایف مدرسه خیلی آسون کردن میشه.»( کلمن،1384: 63-62)

اینجوری انسجام اجتماعی کارکرد امنیت اجتماعی پلیس جامعه محور به دنبال اون جلوگیری از اتفاق جرم، جنایت و ناهنجاری، موجب زمینه سازی مشارکت مثبت و  فعال شهروندان در زندگی اجتماعی می شه. در کنار این مسأله کارکرد پلیس جامعه محور با حفظ شاخصای سرمایه اجتماعی درون دادی و برون دادی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی شهروندان داره.

از پایهً از مجرای اثر گذاری ارزشا، هنجارها، عرف و سنتای اجتماعی(جامعه پذیر سازی شهروندان) پلیس می تونه امنیت اجتماعی پایدار رو تحکم بخشد. جامعه پذیری و باز تولید اون همراه همیشگی سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی واسه پلیس در یک جامعه هستش؛ تولید و باز تولید مراحل جامعه پذیری عملکردی پلیس در یک جامعه به شکل زنجیره های به هم پیوسته رابطه دوطرفه با شهروندان، به شکل پایان ناپذیرموجب قرار گرفتن و قوام امنیت اجتماعی می شن.اهمیت این رابطه بین سرمایه اجتماعی پلیس با امنیت اجتماعی به ویژه زمانی درک می شه که در جامعه در حال گذر یه جور بی هنجاری همراه با لرزش ارزشای اجتماعی وجود داشته باشه که منجربه نابهنجاریا،آسیبا، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی، مثل حامی مختلف ناامنی اجتماعی پیدا شه، و این وضعیت منجربه نابودی سرمایه اجتماعی کارکرد پایدار پلیس جامعه محور و جامعه شده باشه. بر این پایه رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به ویژه در جامعه  درحال گذار در کارکرد پلیس معنا پیدا می کنه که در اون نابودی سرمایه اجتماعی با بروز ناامنی اجتماعی در ارتباطه.

بر این پایه باید کاربستای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو پلیس به عنوان بستر تولید انسجام اجتماعی به شکل خودجوش و رسمی در بین شهروندان بسازه، ضمنا انگیزه مشارکت مثبت و فعال شهروندان در میدون های عملکردی پلیس فعال کنه، مبانی تجویزی اخلاق، حمایت از شهروندان در برابر آسیبا، انحرافات اجتماعی و… می تونه از مهمترین نتیجه های جمعی و عمومی کارکرد امنیت اجتماعی پلیس جامعه محور در تقویت سرمایه اجتماعی سازمانی در سطح جامعه باشه.

متن کامل :

دانلود پایان نامه : پایان نامه نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

مطالب مرتبط