پایان نامه ارشد – نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه

قرائن موجود در آثار معتبر تاریخی و باستانی نشان از فرهنگ و تمدن بزرگ در ایران دارند. شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی، عبور جاده ابریشم از کشور ایران و وجود حکومت های متمرکز از جمله زمینه هایی بودند که سبب قرار گرفته ایران در جایگاهی برجسته نسبت به سایز تمدن های موجود دنیا شد. بدیهی است امنیت از مهمترین ضروریات توسعه و مدنیت است که در ابعاد گوناگون از جمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مطرح می شود. لذا چنین به نظر می رسد که بیمه که از جمله سیستم های تأمینی جامعه است از ایران باستان مورد توجه بوده است (تیموری، 1390: 85)

دانلود متن کامل از لینک زیر :

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت

2-8- روش های ارتقاء فرهنگ بیمه در جامعه

با فراهم شدن امکان عرضه بیمه توسط دولت و نهاد نظارتی، بخش عمده وظیفه رشد و توسعه بازار و ارتقای فرهنگ بیمه به مؤسسات عرضه کننده بیمه محول می شود. این مؤسسات باید با مدیریت و جذب سرمایه و نیروی انسانی و بهره گیری از تکنولوژی، یک سازمان مناسب برای طراحی و عرضه محصولات بیمه ای به جامعه ایجاد کنند.رشد و توسعه و موفقیت در فعالیت های مؤسسات بیمه در گرو عرضه محصولات متناسب با نیازهای جامعه، قیمت مناسب، ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب، انتخاب محیط جغرافیایی و شبکه فروش مناسب است. در چنین شرایطی باید با اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب زنجیره فعالیت های بازاریابی و فرهنگی را تکمیل کرد. بدیهی است چنانچه فعالیت های اطلاع رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدمات با کیفیت پائین و یا با قیمت بالا صورت گیرد، نتیجه فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود. همین امر لزوم اتفاق نظر و مساعی مشترک شرکت های بیمه را در سیاست های تبلیغاتی توجیه می کند (آسوده،1384: 6-5).

عواملی وجود دارند که ترکیب مناسب آنها می تواند زمینه عرضه مطلوب خدمات بیمه ای و به تبع آن ارتقای سطح فرهنگ بیمه را در جامعه فراهم کند، عبارتند از:

1-محصول

محصولات بیمه ای باید پاسخگوی نیاز های جامعه و بیمه گذاران باشد. هنگامی که یک فروشنده لباس، لباسی را به مشتری عرضه می کند در همان لحظه فروش اندازه بودن لباس و متناسب بودن آن با امتحان اولیه مشخص می شود در حالی که در بیمه کیفیت محصول ارائه شده اغلب پس از تحقق خطر و ایجاد خسارت آشکار می گردد. موضوع استثنائات، استهلاک، فرانشیز، ماده و قاعده نسبی و لزوم ارائه مدارک و مستندات مختلف در زمان رسیدگی به خسارت مطرح می شود و بیمه گذاری که با اصول و قواعد بیمه آشنایی مختصری دارد و در اثر تحمل خسارت از نظر روحی در شرایط مساعدی در مقایسه با زمان خرید بیمه نامه نیست، نسبت به بیمه گر و بیمه بدبین و در او باور و نگرش ضد بیمه ایجاد می شود. اجتناب از چنین شرایطی با تقویت مدیریت، توانایی و حسن نظر واحدهای صدور و فروشندگان بیمه در زمان فروش بیمه نامه امکان پذیر است. چنانچه تنها ابراز رقابت فروشندگان بیمه نرخ بیمه باشد و در زمان صدور بیمه نامه موضوع پوشش های واقعی مورد نیاز بیمه گذار مورد توجه قرار نگیرد و به عنوان مثال به بیمه گذاری که نیازمند پوشش بیمه حمل با شرایط (WA)A است پوشش (FPA)C ارائه شود، مشکلات در زمان وقوع خسارت آشکار می شود. در این حالت تفکری بر جامعه حاکم می شود که شرکت های بیمه حق بیمه دریافت می کنند ولی خسارت نمی پردازند(صرافی زاده، 1390: 165).

شرکت های بیمه خسارت هایی را که می پردازند در بیمه نامه با حروف درشت و استثنائات را در شرایط عمومی پیوست به صورت ریز درج تایپ می کنند و در بسیاری از موارد نیز حتی شرایط عمومی را در اختیار بیمه گذار قرار نمی دهند. ضمن اینکه بیمه گذاران خود چنین شرایطی را اغلب بعد از زمان خسارت مطالعه می کنند. لذا توجه دادن مشتری به نوع پوشش ها و شرایط قراردادن آن در زمان صدور بیمه نامه و یا به صورت عمومی در انواع شیوه های تبلیغاتی می تواند موجب اعتقاد به بیمه و ارتقای فرهنگ آن شود. بیمه خدمتی است است که برای جبران خسارت در آینده ارائه می شود. بدین ترتیب ممکن است بیمه گذار در شرایطی که سطح فرهنگ بیمه پائین است، نیاز و اهمیت خرید بیمه نامه را به خوبی درک نکند. فردی که در زمان بیماری دارویی را جستجو می کند و سلامتی وی در گرو یافتن داروست فوریت نیاز و استفاده از محصول، وی را وادار می سازد که دارو را خود جستجو و در اندک زمانی خریداری کند. در حالی که فاصله بین زمان خرید و زمان استفاده احتمالی موجب می شود تا فروش بیمه به سادگی امکان پذیر نباشد. لذا شرکت های بیمه و فروشندگان بیمه نامه باید با اطلاع از نیازهای بیمه ای اقشار گوناگون جامعه ضمن طراحی محصولات بیمه ای متناسب با این نیازها و شیوه های مناسب بازاریابی ، آنان را با مزایای بیمه آشنا و نسبت به خرید بیمه قانع کنند (سازور و همکاران،1390: 52).

انوع رشته ها و محصولات بیمه ای از این نظر که چه قشری از جامعه را پوشش می دهند، تأثیر متفاوتی در ارتقای سطح فرهنگ بیمه دارند. به طور کلی می توان گفت بیمه هایی که درصد بیشتری از جامعه را پوشش می دهند، تأثیر بیشتری بر آشنایی عموم با بیمه و تغییر فرهنگ جامعه دارند. برای مثال، بیمه های شخصی مانند بیمه های خودرو، حوادث، عمر، درمان و نظایر آن در مقایسه با بیمه های صنعتی مانند آتش سوزی و مهندسی سطح گسترده ای از جامعه را در بر می گیرد و اثرات آنها بر فرهنگ نیز بیشتر است (آسوده، 1384: 8).

2- نرخ مناسب

یکی از راهکارهای ارتقای فرهنگ بیمه ، بیمه مکانیزم یا تعاونی است که در آن گروه یا گروههایی که در مقابل خطرات مشترکی قرار دارند در جبران خسارت وارده به اعضای گروه خود مشارکت می کنند. بر این اساس بیمه گر، خزانه داری است که حق السهم یا حق بیمه اعضا را متناسب با ریسک آنها به علاوۀ درصدی برای جبران هزینه و سود مورد انتظار خود از آنان دریافت می کند. در این مکانیزم، بیمه گر باید ریسک هر یک از بیمه گذاران را محاسبه و برآورد کند و آنان را در گروه یا طبقه متناسب با ریسک خود قرار دهد و حق بیمه را نیز متناسب با ریسک بیمه گذار و گروه وی  تعیین و دریافت نماید. بدین ترتیب بیمه گذاران دارای کمترین ریسک در یک گروه قرار می گیرند و کمترین حق بیمه را می پردازند و بیمه گذاران دارای بیشترین ریسک در گروهی دیگر قرار گرفته و بیشترین حق بیمه را می پردازند. بین این دو گروه گروه های متعدد دیگری قرار می گیرند و هر گروه باید حق بیمه متناسب با ریسک خود را بپردازد. چنانچه این طبقه بندی به تعداد کافی و به خوبی صورت نگیرد و برای مثال، از تمامی بیمه گذاران یک رشته، حق بیمه برابری دریافت شود ضد بیمه و فرهنگ آن عمل می شود. زیرا از بیمه گذار با ریسک کم حق بیمه زیاد و از بیمه گذار با ریسک بالا حق بیمه کم دریافت می شود. در چنین شرایطی ضمن ایجاد حالت انتخاب معکوسی، بیمه گذاران با ریسک کم، تمایلی به بیمه شدن نخواهند داشت و بیمه گذاران با ریسک بالا به بیمه گر مراجعه می نمایند. بیمه های خودرو به ویژه مسئولیت بیمه شخص ثالث در کشور ما سالهاست با چنین شرایطی مواجه است.از یک سو حق بیمه ها تکافوی خسارت ها را نمی نماید و از سوی دیگر تمامی بیمه گذارن باریسک کم از افزایش قیمت ها گله مند می باشند. علاوه بر این، چنین شرایطی با فراهم آوردن بیمه ارزان برای بیمه گذارن بی احتیاط و ریسک بالا موجب افزایش حوادث و خسارت ها می شود. این امر موجب شده است تا گروهی تصور کنند بیمه دیه برخلاف نظم جامعه بوده و موجب بی احتیاطی و وارد شدن خسارت به جامعه می شود.موضوع قیمت مناسب نه تنهادرداخل هر رشته بیمه ای برای گروه های مختلف مطرح است بلکه باید برای رشته های بیمه ای به صورت جداگانه نیز مورد توجه قرار گیرد (اسفیدانی و همکاران،1390: 101).

مطالب مرتبط