دانلود پایان نامه : نقش عدالت در دادرسی کار

 نقش عدالت در دادرسی کار

مفاهیم دادرسی و عدالت ریشه در تمدن تاریخ بشری دارند.از قدیم الایام عدالت را صفت ذاتی دادرسی قلمداد می کردند و چگونگی رفتار عادلانه در دارسی در کلیه نظام های حقوقی به ویژه نظام حقوقی اسلام مورد توجه بوده است.با این حال تغییر و تحول همه جانبه جوامع بشری و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شایان به موازین حقوق بشر در دادرسی در سده های اخیر موجب شده که حق دادرسی عادلانه در اسناد و موازین بین المللی حقوق بشر،مورد توجه و تاکید بیشتر قرار گیرد و اصول و تضمینات آن در انواع دادرسی مطرح شود. اصولدادرسیعادلانهدرواقعاصولیاستکهریشهدرمفهومعدالتداردوعدالتخود مفهومیمتنازعفیهاستکهتعابیرزیادیازآنشدهاست . بااینحالیکیازجلوههای عدالت،عدالتقضاییاست.(سالاری،1390:8)

با توجه به پراکندگی قابل توجه نوشته ها و مقررات بین المللی،روشن است که نمی توان فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.زیرا همواره برخی موارد هستند که از نظر دور می مانند.همچنین،در خصوص اینکه برخی از موارد به تنهایی می توانند جزو اصول دادرسی منصفانه به شمار روند،هیچ توافقی وجود ندارد و همواره می توان به فهرستی در این خصوص،انتقاداتی وارد کرد.با این وجود،در اینجا فهرستی از اصول و مواردی که در اغلب اسناد مورد اشاره واقع شده اند،ارائه می دهیم:

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

استماع علنی، آزادی و امنیت،تجدید نظر خواهی،داشتن مترجم،کسب مشاوره،حق بر داشتن وکیل،استقلال قضایی،تساوی سلاح ها و…

رعایت دقیق اصول دادرسی منصفانه در حل اختلاف کار،نیازمند شناسایی این اصول در جنبه های شکلی و ماهوی آن متناسب با شرایط روز دادرسی کار می باشد؛زیرا تحولاتی که در عرصه روابط کار در اثر تغییر شیوه زندگی انسان ها و نیز متاثر از پیشرفت در زندگی صورت پذیرفته؛تنوع بسیار دعاوی را موجب شده که هرکدام دارای زوایا،شقوق و فروض مضاعفی در مقایسه با دعاوی مشابه در دوران های گذشته می باشد.از این رو در حل اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز همچون دادرسی های مدنی و کیفری که لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در آن ها مورد تاکید اسناد بین المللی و داخلی است،همه این تغییرات باید در نظر گرفته شود.به عبارت دیگر،پیچیدگی کنونی روابط کارگران و کارفرمایان،تعریف مجددی از مفهوم دادرسی و حل اختلاف کار را در این عرصه ایجاب می کند که باید مسائل و دغدغه های مختلفی را در بر گیرد؛چرا که عدم رعایت این اصول به غیر منصفانه شدن نتایج رسیدگی منجر می شود.به عبارت دیگر،اهمیت این اصول تا حدی است که نمی توان آن ها را حتی در مراجع حل اختلاف کار نادیده گرفت.هرچند در اغلب موارد،به لحاظ وجود قوانین و مقررات پراکنده و مکانیزم های نظارتی،موارد قابل توجهی از اصول دادرسی منصفانه در این مراجع مورد استفاده قرار می گیرد.(رفیعی،1391:18)

کارگران از مهم تریم اقشار در جامعه هستند،چه به لحاظ تعداد آنها،چه از نظر تاثیر مستقیمی که بر تولید و به تبع آن رشد اقتصادی کشور و چه از این نظر که طبقه کارگر اکثرا از افراد زحمت کش و سطح پایین از نظر اقتصادی در کشور است.همه این مسایل دلایلی کافی برای حمایت هرچه بیشتر دولت از این طبقه زحمت کش می باشد.در دادرسی های مرتبط با حقوق کار نیز چه به لحاظ نفس دادرسی بودن آن و چه از نظر اهمیت موضوع از نظر تولیدی بودن آن دادرسی عادلانه اهمیت دو چندان می یابد.کارگری که تحت انواع فشار های مالی است باید حداقل از عدالت در دارسی در امور مربوط به کار که تنها منبع درآمدی و معاش وی می باشد اطمینان داشته باشد.

دراسناد داخلی و بین المللی، در رابطه با دادرسی عادلانه مواردی موجود است که بررسی آنها شرط رعایت عدالت در دادرسی را برای مراجع حل اختلاف کار کاملا مشخص می نماید:

در قانون اساسی ایران در اصول19(حقوق مساوی برای افراد)-32(ممنوعیت بازداشت خود سرانه)-34(حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه ها)-35(آزادی انتخاب وکیل)-36(قانونی بودن مجازات)-37(اصل برائت)-38(ممنوعیت شکنجه)-39(ممنوعیت هتک حرمت)-159(ایجاد دادگاه های قانونی)-164(استقلال مقام قضا)-165(علنی بودم محاکمات)-167(اصل مستند بودن احکام)-169(عطف به ماسبق نشدن جرایم) به انواعی از اصول دادرسی عادلانه اشاره شده است.در سایر قوانین داخلی تا به حال اشاره مستقیمی به داشتن حق دادرسی منصفانه و جود نداشته است ولی اخیرا در مقدمه قانون آیین دارسی کار مصوب 7/11/92 اشاره ای به این حق شده است.

به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار،از قبیل اصل سرعت،اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی،اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی،اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دارسی کار،مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار،به شرح ذیل تصویب میشود.

مطالب مرتبط