پایان نامه هورمون پرولاکتین

البته نباید فراموش شود که هورمون­های دیگر نیز در سرطان­زایی پستان شرکت دارند، یکی از مهم­ترین آنها پرولاکتین است که باعث القای میتوز، تحریک تکثیر و متوقف کردن روند آپوپتوزیس در سلول­های سرطان پستان می­شود. در تحقیق اخیر همگی شناسی (Epidemiology) از پرولاکتین به عنوان عامل خطر برای سرطان پستان یاد شده است که با تغیر در ساختار زیستی بافت پستان اثر سرطان­زایی خود را اعمال می­کند (هاروی و همکاران[1]، 2006).

دانلود متن کامل پایان نامه :

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی افتیمون و قارچ گانودرما بر لاین سلولی MCF7 سرطان پستان و لاین سلولVero اپی¬تلیالی کلیه در محیط کشت انتخابی

2-1-3-1-6- هورمون رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor)

یکی از عواملی که نه­تنها در رشد و تکامل طبیعی پستان بلکه در ایجاد و پیشرفت سرطان پستان نقش دارد خانواده رشد شبه انسولین (Insulin Like Growgh Factor) یعنی IGF-I و IGF-II هستند. خانواده IGF به خصوص IGF-I در پیشبرد تقسیم سلولی، متاستاز و مهار آپوپتوز در سلول­های سرطان پستان نقش مهمی برعهده دارد (ابراهیم و یی[2]، 2005). IFG-IR یا گیرنده عوامل رشد شبیه انسولینی در واقع یک گیرنده با خواص تیروزین کینازی است. هورمون انسولین که با عوامل رشد این خانواده مشابهت­های بسیاری دارد نیز نقش کلیدی در زیست شناسی سرطان پستان ایفا می­کند. برخی مطالعات نشان داده اند که بین IFG-IR با گیرنده­های استروژنی به خصوص نوع ER-α ارتباط معنا داری وجود دارد درک تقابل این دو عامل که باعث تغیر در رفتار زیستی سرطان پستان می­شود ممکن است توجیح کننده علت برخی مقاومت­های دارویی به درمان­های ضد استروژنی باشد (کودا و همکاران[3]، 2005).

2-1-3-1-7- هورمون Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)

تشکیل عروق جدید یا Angiogenesis یک واقعه اساسی و لازم جهت رشد هم در بافت­های طبیعی و هم در بافت­های سرطانی است که مواد مغزی و اکسیژن لازم را برای رشد را فراهم می­کند. نقش عوامل رشد عروقی در آسیب شناسی سرطان پستان به سرعت جای خود را باز کرده است در این بین VEGF از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است زیرا علاوه بر نقش اثبات شده­ای که در تشکیل عروق جدید در سرطان پستان به عهده دارد با استروژن و پروژسترون نیز در تعادل است که طوری به نظر می­رسد که این هورمون­ها اثرات تولید عروق جدید خود را از طریق VEGF اعمال می­کنند که از همین ارتباط می­توان در درمان­های جدید سرطان پستان سود جست، به طوری که اگر بتوان VEGF و اثر آن روی تولید عروق جدید را مهار نمود شاید بتوان به برخی مقاومت­های داروئی که به درمان­های ضد استروژنی در سرطان پستان وجود دارد و حتی ممکن است با مهار ایجاد عروق جدید یک راهکار جدید جهت پیشگیری شیمیائی سرطان پستان ابداع نمود (فوکار و همکاران[4]، 2006).

[1] . Harvey, et al

[2] . Ibrahim & Yee

[3] . Koda, et al

مطالب مرتبط