پایانامه در مورد : بررسی تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

1– 5- تبیین فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی  دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش:  ارزیابی ریسک دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.

1 6- نوآوری پژوهش

این مطالعه باهدف توسعه ی سیستم کنترل داخلی به جهت بالابردن اثربخشی برنامه ی حسابرسی درایران انجام می گیرد وهمچنین باعث روشن شدن اثر بعضی از اجزاء کنترل های داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی خواهد شدوبه بسط وتوسعه ی دانش دراین زمینه کمک خواهد نمود. با این حال، باتوجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته، مطالعات اندکی به مطالعه تاثیر اجزای سیستم کنترل داخلی بر برنامه ی ب) متغیروابسته: متغیری می باشد که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.

 

1-10- تعاریف مفاهیم و واژه ها

تعاریف مفهومی

کنترلهای داخلی

کنترلهای داخلی فرایندی می باشد که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرامی گردد تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول بدست آید . از این رو، کنترلها ی داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای تجاری طراحی و اجرا می گردد که دستیابی به هریک از این اهداف را تهدید
می کند.(کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی، 315 ).

محیط کنترلی

محیط کنترلی، وظایف راهبری و مدیریتی و توجه، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی و اهمیت آن در واحد مورد رسیدگی را در بر می گیرد. محیط کنترلی با تنظیم جو واحد تجاری، برهشیاری کنترلی کارکنان اثر می گذارد. محیط کنترلی، اساس کنترلهای داخلی اثربخش می باشد و نظم و

 مطالعه تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب مرتبط