پایان نامه ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

رامنوز، 9% آرابینوز و 5% مانوز و 5/20% اسید گلوکرونیک. میزان پروتئین در عصاره 14/17% بود ( 25).

همچنین در سال 2010 در پاکستان، “اسلام و همکاران”، بر روی گیاهان “مالوا پاروی‌فلورا” و “مالواستروم کروماندلینوم” و “آمارانتوس ویریدیس” پژوهش کردند که نشان داد عصاره‌های هگزان، کلروفرم و اتانل مالوا پاروی‌فلورا و مالواستروم کروماندلینوم اثرات ضد ‌باکتریایی علیه باکتری اشریشیا‌کلی داشتند. عصاره‌های کلروفرم نسبت به دیگر عصاره‌ها خاصیت ضدباکتریایی قوی‌تری داشتند (37).

در سال 2007 “پاکروان و همکاران” بر روی سلولهای موسیلاژی برگها و دم‌برگ بعضی گیاهان مانند دو گونه از خانواده مالوا(مالوا نگلکتا و مالوا نیکائینسیس) مطالعاتی انجام دادند. موسیلاژ گیاهان معمولا در دادند.(برای بدست آوردن غلظتهای 5/2 ، 5 ، 5/7 و 10 گرم از برگ خشک در 100 میلی‌لیتر آب‌مقطر ) آب‌مقطر بعنوان شاهد در نظر گرفته‌گردید. بعد از خیساندن محلول در تنظیف 4 لایه‌ای صاف گردید و صاف شده 4 ساعت سانتری‌فوژ گردید(دور سانتریفوژ گزارش نشده می باشد). سوپر ناتانت دوباره با بهره گیری از فیلتر 2/0 میلی‌متری صاف گردید (64).

همچنین در سال 2012 ، “زارع و همکاران” اثر عصاره محلول کلروفرم و اتانل و محلول آبی مالوا سیلوستریس و مالوا نگلکتا را بر فساد زخم باکتریایی و قارچی مطالعه کردند و ثابت کردند که عصاره این گیاهان اثر دارویی بر فسادهای باکتریایی و قارچی زخمها دارند. در بین عصاره‌ها، عصاره الکلی مالوا سیلوستریس بهترین فعالیت ضد‌باکتریایی را داشت و پس از آن عصاره آبی قرار می‌گرفت. بهترین خاصیت ضدباکتریایی در حداقل غلظت 4/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر در محیط کشت استرپتوکوکوس پیوژنس بود. استخراج‌های آبی و کلروفرم فعالیت ضدقارچی بهتری داشتند. بهترین خاصیت ضدقارچی در غلظت حداقل 6/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر بدست آمد. آنتوسیانین موجود در مالوا نگلکتا که محلول در آب می باشد؛ مسئول اثرات ضدباکتریایی عصاره های آبی این گیاه می باشد (64).

 

2-3  استخراج پلی‌ساکاریدها:

“سیلوا و همکاران” در2013 آماده سازی نمونه‌ای از مواد دیواره سلولی پوست پرتقال را به توضیح زیر انجام دادند:

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط