پایان نامه ارشد رایگان درمورد ﺳﻮد، ﺑﺮای، ﺳﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ

اﻃﻼﻋﺎت و ارﻗﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺗﻲ ﺳﻮد وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی اﻳـﻦ

ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮد در

ﺳﺎل آﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﻮد ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻴﻦ ﺑﺎزده ﺳـﻬﺎم و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ

ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﻮﻧﺪ ارزﺷﻲ وﺟﻮد دارد. ﻃﻲ دوره اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ، واﻛـﻨﺶ

ﺑﺎزده ﺳﻬﺎم ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد آﺗﻲ ﺑﻴﺶ از واﻛﻨﺶ آن ﺑﻪ ﺳﻮد ﺟﺎری اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ

اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋـﺎت ﺣﺴـﺎﺑﺪاری، ﻣﻮﺟﺒـﺎت ﺑـﺎزﻧﮕﺮی اﻧﺘﻈـﺎرات ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ

ﮔﺬاران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد آﺗﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.

ﺑﻠﻜﻮﻳﻲ در ﺳﺎل 1977، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﻴﺎدی را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺘﻮن درﺳﻲ ﺑﻌﻨـﻮان

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺳﻮدﻣﻨﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳـﻮد ﻫـﺮ ﺳـﻬﻢ

(EPS)، ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش، ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﻪ ارزش وﻳـﮋه، ﻧﺴـﺒﺖ ﺟـﺎری، ﻧﻘـﺪ و ﺳـﻬﺎم

ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش، ﻧﻘﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داراﻳﻲ ﻫﺎ، ﺑـﺪﻫﻲ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﺪت ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق

٣٧

ﻓﺼﻞ دوم- ادﺑﻴﺎت وﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﲢﻘﻴﻖ

ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم، ﻧﺴﺒﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺮه، ﮔﺮدش داراﻳﻲ ﻫﺎ، ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺑﻬﺎی درﻳـﺎﻓﺘﻲ و ﺑﻬـﺎی ﺗﻤـﺎم

ﺷﺪه ﻛﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ. او ﻳﻚ ﻣﺪل

رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد و ﻳﻚ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮه ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎی

ﺑﻨﻴﺎدی را ﺑﺮازش ﻧﻤﻮد. R2 ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از R2 ﻣﺪل ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ R2

ﻣﺪل ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ %75وﺣﺪاﻛﺜﺮ آن %93/5 ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮای ﻣﺪل ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮه

ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 0/003و 0/08 ﺑﻮد. اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﻗـﺪرت ﺗﺒﻴـﻴﻦ و ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ

ﺑﺎزدﻫﻲ ﺳﻬﺎم را دارﻧﺪ.

ﮔﺎرود و رﻳﺲ در ﺳﺎل 1999، از ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻨﻴﺎدی ﺣﻘﻮق ﺻـﺎﺣﺒﺎن ﺳـﻬﺎم، ﺳـﻮد ﺧـﺎﻟﺺ، ﺳـﻮد

ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ و ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮد آﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧـﺪ. درآن ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ در ﺳﻪ ﻛﺸﻮر آﻟﻤـﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴـﻪ و اﻧﮕﻠـﻴﺲ ﺑـﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﺠـﺎری و ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﻃـﻲ دوره زﻣـﺎﻧﻲ 1987-1995 اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻧﻈـﺎم

ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر

ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ داﺷﺘﻨﺪ.

Bird. et.all در ﺳﺎل 2001، اﻫﻤﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻮدآﺗﻲ و

ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮد آور ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد. ﺗﺤﻘﻴﻖ وی، ﺗﻜﺮار ﺗﺤﻘﻴﻖ اووﭘﻨﻤﺎن

ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ و ﺑﺎزار ﻛﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﻳﻜﺎ ، اروﭘﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻮد. وی

در اﺑﺘﺪا ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و دراداﻣـﻪ ﻛـﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت از روش او و

ﭘﻨﻤﺎن، ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ اول آزﻣﻮن ﻛﺎی دو (chi-squared test)و ﺑﻌﺪ رﮔﺮﺳـﻴﻮن ﭼﻨـﺪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ای

(step-wise regession) راﺑــﺮازش ﻧﻤــﻮد. و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﺑــﺮای ﻫــﺮ ﻳــﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫــﺎ روش

(Bayesian) را ﻧﻴﺰ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪل، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *