پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

/ [ دَ ن َ / ن ِ ] (اِ) روباه . (لغ) دِمنه طبع :کنایه از مکار.

سردی هر دمنه طبع نمود مرا کرم لیک         شیر هنر پیشه‌ام باک ندارم ز تب 31/ 2

دواب:/ [دَ ] (از ع ، اِ) ج ِ دابه، و در عربی به تشدید باء و به معنی مطلق جنبندگان یعنی جانوران می باشد اما در فارسی بدون تشدید باء و بیشتر به معنی ستور که سواری می دهد و بار می کشد استعمال گردد. چارپایان که سواری و بارکشی را باشند. (لغ از یاد)

چشمم در این نشیمن احزان سفید گشت    یک چند بازبست به خشک آخر دواب 18/ 3

دواج:/ [ دَ / دُ / دِ ] (معرب ، اِ) لحاف که پوشیده گردد. دُواج که عامه آنرا دُوّاج می نامند، فارسی معرب می باشد . (لغ از منتهی)

بساط رفت چو فراش باد مجمره‌سوز             بسیط ماند چو بستر جبال ابر دواج 79/ 4

دواعی:/ [دَ] ( ع اِ) جِ داعیه ؛ سبب ها، انگیزه ها. (فم)

من راضیم به سستی حال خود ار خرد               راضی کند دواعی ناموس شاه را 5/ 19

دوال:/ [دَ ] (اِ) چرم . چرم حیوانات . (لغ از ناظم)

سحر من از شعرشان، دانی و داند خرد               نوبت بوالقاسمی از دهل بولهب 30/ 11

دیجور:/ (از ع ، ص ، اِ) شبی نیک تاریک .(لغ از ده) شب تاریک . (لغ)

بزاد رومی آتش ز فحم زنگی‌وش           چو ترک‌بچه‌ی صبح از مشیمه‌ی دیجور 149/ 15

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط