پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

بهار زیرا خط بطلان کشید بر منشور          صبا کلید بساتین نهاد پیش دبور  149/ 3

دجاج:/ [ دُ ج َ ] (اِخ ) (الَ …) صورتی از صورتهای واقع در مجره به سمت شرقی شلیاق و آن به صورت مرغی توهم شده (لغ از دایره المعارف)

بناز در کنف عز سرمدی چندان            که دور چرخ رساند سماک را به دجاج 79/ 11

دخان:/ [ دُ ] (ع اِ) دود که از آتش برآید (لغ از غیاث،) دود (لغ از یاد)

غیر از تو را عالم نشاید خواند در عرض دو فصل           شمسه‌ی آتش در ایوان دخان نتوان گرفت 63/ 1

دراعه:/ [دُ رّ عِ] (ع اِ.) جامه دراز که مشایخ و زهاد به تن کنند. (فم)

در تعزیت گل کرم بنشین           دراعه کبود همچو نیلوفر   163/ 5

درخش:/]دَرَ[روشنی . (لغ از غیاث ) تابندگی . (لغ از آن ) شعشعه . پرتو (لغ)

درخش روی او زیرا چشمه‌ی طاق           نهد حصبه نکوروی چهی را 4/ 11

دژم:/ [ دُ ژَ / دِ ژَ ] (ص ) پژمان و اندوهگن و از غم فروپژمرده . (لغ)

باد خرم دل شاهان به رخ یکدیگر         که بدین خرمی امروز مخالف دژم می باشد  55/ 2

دغا:/ [ دَ ] (ص) در اغلب معانی با دغل مترادف می باشد و با لفظ خوردن و کردن مستعمل می باشد .(لغ از آن) ناراست .(لغ از شرفنامه).

دمعه:/ [ دَ ع َ / ع ِ ] (از ع ، اِ) اشک و سرشک . (لغ از ناظم)

دمعه‌ی چشم حسودت را کهین شاگرد نیل            جرعه‌ی جام نوالت را کمین چاکر فرات 74/ 10

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط