پایان نامه با واژگان کلیدی افزایش، پرزها، پروبیوتیک، میزان

ترکیب و قابلیت زنده مانی متفاوتی دارند (70) (27, 28) (67). دلیل بعدی، کارآیی ضعیف پروبیوتیکها براساس کارآزمایی های بالینی است(81) حداقل سه عامل با تشخیص اثرات بهداشتی مخصوص پروبیوتیکها تداخل می کند(81) اول این که پیچیدگی و و تنوع محیط زیست دستگاه گوارش در ارتباط با بیماری های معدی- روده ای توصیف اثرات مشخص پروبیوتیکها را در بهداشت و بیماری دشوار می سازد. دوم آن که اشتباه در تشخیص قابلیت زنده مانی و فعالیت سویه های پروبیوتیک منجر به تشخیص اشتباه در کشت هایی می گردد که در تحقیقات بالینی استفاده می شوند. سوم این که به نظر میرسد پروبیوتیک های تک سویه ای اثرات متفاوت در بین افراد مختلف جمعیت یک آزمایش ایجاد می کنند. با این وجود در بررسی حاضر ، با توجه به استفاده از یک محصول تجاری ( پروتکسین) ، نتایج مثبتی مشاهده گردیده است.
بهبود در عملکرد می تواند به دلیل تأثیر پروبیوتیک ها روی میکروفلورای روده از دو طریق باشد اول کاهش استفاده از مواد غذایی بوسیله میکروارگانیسم ها دوم کاهش متابولیتهای میکروبی که در رشد میزبان دخالت دارند.استفاده از پروبیوتیک در سطح 05/.و 1/. درصد در جیره جوجه خروس ها باعث تفاوت معنی داری در افزایش وزن بدن و مصرف خوراک آنها نشد(5). که نتایج بدست آمده در مواردی متفاوت با نتایج آزمایش حاضر می باشد چرا که بر طبق نتایج حاصله تفاوت معنی داری در افزایش وزن مشاهده نشد ولی مصرف خوراک در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. گزارش شده که استفاده از پروبیوتیک در جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش وزن زنده، افزایش تولید لاشه در سن 2، 4، 5 و6 هفتگی شده است (42).استفاده از مکمل لاکتوباسیلوس به جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش سطح آمیلاز روده ای می شود(38).مکانیسم بهبود ضریب تبدیل خوراک به دلیل تغییر میکروفلورای روده ای ، جلوگیری از رشد باکتری های بیماریزا در روده ، افزایش رشد باکتری های غیر بیماریزا بی هوازی و باکتری های گرم مثبت که باعث تولید اسید لاکتیک و پراکسیداسیون هیدروژن شده بعلاوه باعث افزایش هضم و استفاده بهتر از مواد مغذی می گردد (87). بنابراین عمده ترین دلیل استفاده از پروبیوتیک ها بهبود رشد، کاهش میزان مرگ و میر، و بهبود ضریب تبدیل خوراک می باشد (87). مصرف پروبیوتیک در جیره غذایی طیور موجب افزایش طول پرزها در ابتدای روده کوچک وافزایش عمق کریپتها در ابتدا و انتهای روده باریک می شود افزایش عمق کریپتها به دلیل تحریک غدد لیبرکون توسط پروبیوتیک ودر نتیجه افزایش در تقسیم سلولی در این غدد می باشد.روده کوچک اصلی ترین محل جذب مواد غذایی در تمام حیوانات میباشد. بعلاوه اینکه عمدهی عمل هضم در روده کوچک ، به وسیله آنزیمهای مترشحه از بافت پوششی روده کوچک و آنزیمهای پانکراس ، صورت میگیرد(8).بافت دیواره روده کوچک از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که داخلیترینلایه آن بافت مخاطی میباشد. این لایه از پرزها تشکیل شده که زیگزاگ شکل هستند. پرزهای روده کوچک تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارند به طوریکه این عوامل هم از نظر شکل وهم از نظر اندازه ، پرزها را تحت تاثیر قرار میدهند. شکل پرزهای روده در پرندگان علف خوار مسطح وبرگی شکل است در حالی که در پرندگان گوشتخوار این پرزها انگشتیشکل و بلند هستند.پرزهای روده از لحاظ شکل و اندازه به طور قابل توجهی در هر بخش روده متفاوتند(59).با افزایش سن حیوان وزیاد شدن نیازهای غذای آن ، در تعداد واندازه پرزها تغییراتی حاصل میشود.تعداد پرزها در واحد سطح در روده کوچک در زمان ? تا ? هفتگی کاهش یافته ولی همراه با آن افزایش در طول پرزهای باقیمانده حاصل می گردد(90).در طیور ابعاد پرزها در شرایط مورد نیاز به حد مطلوب میرسد ولی مکانیسم این عمل به درستی شناخته نشده است.اعمال محدودیت غذایی در طیور منجر به کاهش نوسازی وتشکیل سلولهای اپتلیال گشته ، پرزها کوتاهتر و نازکتر خواهند شد. اگر غذا به طور آزاد(Ad-libitum ) در اختیار طیور باشد به دلیل افزیش نیازهای تغذیهای پرندگان در شرایطی چون دوره تولی تخم یا پایین بودن دمای محیط طول پرزها نیز بلندتر میشود. به نظر میرسد که تغییرات حاصله موجب بهبود هضم و جذب در دیواره روده می شود(89).به عقیده نوده وتشفام در سال ????، هر گونه تغییر در طول پرزها به معنی تغییر در میزان جذب می باشد به این معنی که افزایش طول پرزها نیز باعث افزایش جذب مواد هضم شده می گردد(90).
?- 3 اثر تیمارهای آزمایشی بر چربی وپروتئین سرم :
در این آزمایش کل کلسترول ، تری گلیسرید ،لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL ) و لیپوپروتئین با چگالی پایین مورد سنجش ومقایسه قرار گرفتند.نتایج حاصله عدم وجود اثر تیمارها بر کل کلسترول را نشان داد ولی در بین تیمارها پروبیوانزیم کمترین میزان کلسترول خون را با ?/??? میلی گرم در دسی لیتر دارا بود.در این بین عدم اثر معنی دار تیمار پروتکسین بر کلسترول سرم خون در تضاد با یافته های موهان و همکاران می باشد چرا که آنها کاهش معنی دار کلسترول سرم خون را در زمان استفاده از پروبیوتیک در یافته های خود گزارش کرده بودند . طبق گزارش هوسون و یوکن پروبیوتیکها با ایجاد اختلال در جذب کلسترول از روده ، دکونژوگه نمودن اسیدهای صفراوی ، جذب و مصرف کلسترول محتویات روده و تولید فرآورده های تخمیری میکروبی مانند استات ، پروپیونات و لاکتات موجب کاهش لیپیدهای سیستمیک و مقدار کلسترول خون می شوند .در مورد تری گلیسرید خون جوجه های مورد آزمایش در این تحقیق بیشترین مقدار تغییر در
این فاکتور خونی را را تیمارهای دکستران اولیگو ساکارید و پروبیوانزیم نشان دادند به طوری که هر دو تیمار با داشتن ?/?? میلی گرم تری گلیسرید در دسی لیتر خون کمترین میزان تری گلیسرید را در بین تیمارها دارا بودند ولی این میزان کاهش در سطح معنی داری نبود. در مورد لیپوپروتئین با چگالی بالا HDL )) ونیز لیپوپروتئین با چگالی پایین LDL) ) نیز تفاوت واثر معنی دار در بین تیمارها مشاهده نگردید ولی باز در هر دو فاکتور نیز تیمار پروبیوآنزیم کمترین میزان را نشان داد. موهان وهمکاران اظهار داشتند که پروبیوتیک ها باعث کاهش معنی دار کلسترول سرم و محتوای هموگلوبین خون جوجه های گوشتی می گردد(52).

مطالب مرتبط