پایان نامه با کلمات کلیدی پرسش نامه، آموزش ضمن خدمت، شهرستان مشهد، ضمن خدمت

اداره کردن و تست کردن آموزش مجازی می تواند دانشجو را آماده کند استفاده زیادی از این خودارزیابی داشته باشد و هم چنین از این زندگی ماشینی که به او کمک می کند تا نقایص خود را برطرف کند.
C) کنترل دانش آموز: در یک صفحه گستر رقابت مجازی دانشجو دختر یا پسر بیشترین درخواست ها را در حرف زدن دارند و بابت صحبت کردن محدودیتی وجود ندارد زیرا که آنها می خواهند از میان واکنش های سازمان یافته آموزش خود را افزایش دهند اگر اساتید پایگاه سخنرانی خودشان باشند پس دانشجویان فرصت خواهند داشت که کنفرانس را مرور کنند و خواسته های خودشان را مطرح کنند.
D) تماس: طولی شدن تکنولوژی ارتباطات خیلی از کارها را عملی کرده است بنابراین بیشتر اساتید و دانشجویان می توانند با همدیگر تماس بگیرند و کلمه به کلمه خواستهای آموزشی خود را مطرح کنند اغلب از تخته سیاه ها شاکی هستند زیرا که توانایی مرور دوباره مسئله را ندارند و این احساس بوجود آمده است که رقابت مجازی صفحه گستر باعث فقدان کلاس درسی سنتی چهره به چهره اثربخش بین استاد و دانشجویان شده است ولی در صفحه گستر اختیار دارند که خود طراحی بکنند و آموزش استراتژی بدهند و تکنولوژی ارتباطات رشد معکوس ندارد و این تکنولوژی رشد بیشتری نیز خواهد داشت و با آنچه که عامه مردم از تماس دارند فرق می کند.
E) اثربخشی: در محیط آموزش اثربخش یک عامل اثربخشی وجود دارد که در اینجا هرکدام از اثرگذاری ها در میان دانشجویان و بین دانشجو و اساتید که هرکدام از این اثربخشی ها با اهمیت نیز می باشند در یک رقابت آموزش مجازی یک استاد می تواند دانشجویان را با کارآمدترین واکنش ها و اثربخشی ها و جواب دادن سئوالات از طریق ایمیل آماده کند دانشجویان و اساتید می توانند در هر بخش با همدیگرصحبت کنند و دانشجویان به وسیله یک وقت مصاحبه واقعی از وظایف کار واقعی صحبت و گفتگو می کنند و هم چنین تأثیرگذاری بین مشارکت کنندگان می تواند به صورت هم زمانی و غیر هم زمانی انجام شود.
F) امکان دسترسی: برای دانشجویان کجا مشکل زنده آموزش و مراکز آموزشی وجود دارد و یا کجا محدودیت در وقت برای فضای آموزش دانشگاه وجود دارد به نظر می رسد که صفحه گستر رقابت مجازی به خاطر قیمت و ارزش زیاد دوسرطلای خود این مشکلات و محدودیت ها را برطرف نماید. در حقیقت صفحه گستر رقابت مجازی به هیچ عصر و زمانه و یا زندگی خاصی تعلق ندارد و در هرکجا که بیشتر قابل دسترسی باشد امکان آموزش همیشگی و دائمی را فراهم می کند (2004).
13- مطابق بررسی گروه کالج هر(2005) گزارش شد که برخی از مدارس عمومی که تجارت می کنند دانشگاهها هستند. A: دانشگاه پونیکس با 900/143 دانشجوی مجازی و 45% رشد سالانه که توسط انجمن مدارس و دانشکده های شمال مرکزی اداره می شود.
B : دانشگاه دروری با 759/19 دانشجوی مجازی با 79% رشد سالیانه درآمد.
C : دانشگاه کاپلن با 000/19 دانشجوی مجازی و 58% رشد سالیانه درآمد.
D : دانشگاه بین قاره ای با 500/25 دانشجوی مجازی و 64% رشد سالیانه درآمد.
با توجه به مثالهای بالا دانشگاهها نشان دادند که عالیترین ثبت نام دانشجوی مجازی را برای سودآوری بازار انجام داده اند که با ترکیب زیاد ممکن است که 159/208 دانشجوی مجازی ثبت نام کرده باشند.
14- ویتینگ هام (2005) نیز موافق بود اگر چه در شیوه های آموزش تفاوت دارند اما نیاز اساتید برای استفاده روشهای بحرانی برای کلاس های مادی حاضر تدریس همه دانشجویان می باشد. در آن جا چندین روش تدریس وجود داشتند که دانشکده ها می خواستند به عنوان روش مطلوب در آینده از آنها استفاده کنند مانند: یک تخته الکترونیکی سفید و رسانه آموزش چند گزینه ای و ویدئوهای موجود که می شود از آنها استفاده کرد. برخی از سکوهای نمایش یک تخته الکترونیکی دارد که اکنون قابل دسترس و در بازار موجود می باشد در صورتیکه دیگران ممکن است آن را نداشته باشند.

2/21 – تحقیقاتی که در داخل کشور انجام شده است :
با توجه به اینکه این تحقیق اولین تحقیق در رابطه با میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری می باشد به همین خاطر در داخل ایران سوابق و پیشینه تحقیقاتی در رشته حسابداری ندارد ولی تحقیقات مشابهی صورت گرفته است که به صورت ذیل می باشد:
1- قلی زاده حامد (1381) – اولویت بندی راهبرد های ایجاد و توسعه سیستم آموزش مجازی برای کارکنان صداو سیما
در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری ها و ابداعات روزمره مرتبط با آن منشا تحولات چشمگیر در جوامع مختلف به شمار می آید . ویژگی های اصلی آموزش الکترونیکی تاکید بر روشهای جدید آموزشی و ارائه آموزش 24 ساعته و متعامل و صرفه جویی در هزینه های آموزشی می باشد .
یکی از اهداف سازگاری با محیط های متغیر درون و برون سازمانی می باشد لذا جهت رسیدن به این هدف ، آموزش نیروی انسانی سازمانها از اهمیت ویژه ای بر خوردار است شکی نیست که تقویت نیروی ماهر و مبتکر بستگی مستقیم به آموزش دارد آن هم آموزشهایی که همواره با اصول فناوری آموزش نوین و روز آمد ارائه می شود
2- محمدی محمد جواد (1382)- طراحی مفهوم سیستم آموزش مجازی در مقاطع آموزش عمومی آموزش و پرورش
سیستم های آموزشی به کمک فناوری اطلاعات آمده است و ابزارهای آموزشی را تسهیل ساخته است این پژوهش تلاشی در جهت شناسایی ابعاد و طراحی سیستم آموزش مجازی برای به کار گیری آن در نظام آموزش عمومی کشور می باشد که اهداف این تحقیق عبارتند از :
i. طراحی مدل مفهوم سیستم آمو
زش مجازی
ii. امکان سنجی استقرار سیستم آموزش مجازی در نظام آموزش عمومی کشور
3- نصیری فهیمه (1382) – امکان سنجی نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در آموزش و پرورش
این پژوهش از نظر ماهیت و هدف یک تحقیق کاربردی در جهت جمع آوری داده ها از نوع تحقیق پیمایشی می باشد در این پژوهش جامعه مورد بررسی عبارتند از مجموعه کارشناسان و متخصصین (کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش) سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش . با توجه به پایین بودن آمادگی مالی برای سیستم آموزش مجازی پیشنهاد شده است که بودجه کافی و مناسب برای اجرای سیستم آموزش مجازی در نظر گرفته شود و همچنین سیستم فوق به صورت مکمل آموزش سنتی در مقاطع مختلف مخصوصا متوسطه با استفاده از کلاس های هوشمند به اجرا در آید
4-فتحی مریم(1383) – بررسی الگوهای آموزش مجازی برای تهیه و تدوین مناسب
در ارتباط با پیاده سازی آموزش الکترونیکی دیدگاه های مناسب راه گشا می باشد لذا در این تحقیق بعد از معرفی انواع الگوهای آموزشی در سازمان های آموزشی مختلف لازم است که فناوری اطلاعات نیز پیشرفت نماید و آموزش الکترونیکی و دانشگاههای مجازی تاسیس شوند و نقاط ضعف و قوت این روش آموزش مورد بررسی قرار بگیرد
و سیاستهای اولویت دار در تصمیم گیریهای گروهی با معیارهای چند گانه مشخص شده پیشنهاد می شود
5-صالحی چشمه علی محمد(1384) – امکان سنجی طراحی و پیاده سازی آموزش مجازی در موسسه آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوریها و ابداعات روزمره از جمله شبکه جهانی اینترنت بسیاری از جنبه ها را ار قبیل آموزشی ، اقتصادی اجتماعی سیاسی و … را متحول ساخته است و مهمترین اهدافی را که موسسه عالی آموزش و پزوهش دنبال می نمایند عبارتند از :
i. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر فنی
ii. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر اقتصادی
iii. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر حقوقی
iv. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر عملیاتی
v. شناخت امکان طراحی و پیاده سازی آموزشهای مجازی از نظر زمانی
6- قاعدی بتول (1385) – ارزشیابی برنامه درسی آموزش مجازی رشته مهندسی کامپوتر گرایش فناوری از دیدگاه اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ایران
پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه های درسی آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان و اساتید صورت می گیرد از آنجایی که هدف پژوهش بررسی نظرات اساتید و دانشجویان در مورد دسترسی به اهداف محتوی ، نرم افزارها ، شیوه آموزش ، میزان پشتیبانی از دانشجو ، میزان دستیابی به نتایج در برنامه های درسی آموزش مجازی می باشد . پرسشنامه ای به همین منظور تهیه گردید و روایی آن توسط اساتید مجرب ومتخصص ،پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ با( 91% ) برای اساتید و( 93.5% ) برای دانشجویان محاسبه گردید . روش تحقیق حاضر توصیفی می باشد و ابزارهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ها نظرات اساتید و دانشجویان می باشد . و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی ( خی دو) استفاده شده است .

فصل سوم ـ روش تحقیق
1- مقدمه:
این مطالعه بر شناسایی کردن توانایی های دانشکده ها در تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری تمرکز دارد.این مطالعه یک تحقیق کیفی توصیفی می باشد.
این فصل یک مروری از مسئله تحقیق وسایل و ابزار های طراحی پرسشنامه را آماده کرده است و بحث ها و مذاکرات رویه هایی هستند که برای اهداف برگزیده و جمع آوری اطلاعات و آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند. در این پاسخ 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و مربوط به دانشکده های حقیقی و واقعی می باشند چرا که دارای تجربیات قدیمی تر در زمینه تدریس حسابداری برای دانشجویان آموزش مجازی هستند نتایج یافته های این مطالعه نیز بر مبنای مشارکت داوطلبانه بسیار بالا و واقعی پاسخ دهندگان می باشد و به همین دلیل پردازش کردن داده ها به صورت خوب، درست و صحیح تر صورت گرفته است. و در این تحقیق فرض شده است که همه دانشگاهها در دانشکده های خود همه دروس را به صورت آموزش مجازی ارائه می دهند و در رشته حسابداری به طور 100% از این روش مجازی استفاده می نمایند. ولی با توجه به پرسشنامه های جمع آوری شده و نتایج آن عکس آن مشخص شد که هیچ یک از مشارکت کنندگان در رشته حسابداری آموزش مجازی نداشته اند. یعنی صفر درصد که این امر در رشته حسابداری بسیار عجیب به نظر می رسد که ممکن است باعث اریبی در نتایج شود..
2- بیان دوباره مسئله:
این حق کارفرمایان است که از کارمندان خود بهترین تقاضاهای آموزشی را داشته باشند که با رتبه و نمرات حسابداری زمینه رشد خود را به وسیله آموزش مجازی افزایش دهند و در طی یک جریان ورودی دانش آموزان بالغ که به سوی مؤسسات آموزش عالی سرازیر شده است. مهارتهای آموزشی خود را بالا ببرند تا آموزش مجازی برای دانشجویان حسابداری وسیله ای شود که بتوانند مهارتهای آموزشی خود را ادامه دهند مطالعه این مسئله را پیگیری می کند که چه روش تحقیق های آموزشی به وسیله دانشکده های حسابداری استفاده شده اند و دانشکده ها از استفاده این روش های تدریس چه اثربخشی هایی را مشاهده کرده اند و فرضیات تحقیق به صورت ذیل مطرح شده اند:
1-بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معنا دار
ی وجود دارد.
2- بین روش های تدریس آموزش مجازی و دیدگاه های اساتید حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.
3- روشهای جمع آوری اطلاعات:
روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در این تحقیق از روش پرسش نامه ای به صورت حضوری استفاده شده است. که این پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اساتید جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.
4- قلمرو تحقیق:
این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.
5- دوره زمانی تحقیق :
یک دوره هفت ساله را از زمان پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از 1381 تا 1387 را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه ای سه تا چهار ساله بیشتر ندارد واما درایالات متحده آموزش مجازی از سال 1998 وارد دانشگاه ها شده است.
6- جامعه آماری:
دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی و غیردولتی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.

7- نمونه های آماری:
اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفی انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوری بین آنها توزیع شده است.
8- استفاده کنندگان از تحقیق:
تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.
9- انتظار تحقیق:
این تحقیق روش تدریس هایی را که دانشکده های حسابداری بنا دارد که آنها را بیشتر مورد استفاده قرار دهند که اساتید در تدریس دانشجویان مجازی حسابداری استفاده کنند پیگیری می کند. این مطالعه بر شناسایی کردن روش های تدریس سبقت گرفته شده برای آموزش مجازی حسابداری شامل قادر بودن مؤسسات آموزش عالی برای موفقیت بیشتر دانشجویان تأکید دارد و رتبه های مجازی حسابداری خود را برای تکمیل کردن نیازهای دانشجویان صرف کرده اند و برای ارزیابی صحیح و درست تحقیق دادهای کیفی و توصیفی دانشکده های مجازی حسابداری از طریق پرسشنامه استفاده کرده اند.
10- توصیف علمی از ساختارها و متغیرهای کلیدی:
این مطالعه چندین متغیر را شامل می شود از متغیرهای شغلی نیز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده هایی که بررسی شده است در معرض انواع مختلف سطوح آموزش و محیط های آموزشی و دانشگاههای متفاوت قرارداشتند. دانشگاهها هم با هم تفاوت دارند همان طور که اتومبیل ها با همدیگر تفاوت دارند و از سالی به سالی دیگر قیمت آن کاهش می یابد. با وجود این برای برخی از دانشکده ها جلسات کلاس در 5 هفته یا 8 هفته یا ده هفته و در نهایت شصت هفته به طور مستمر برگزار می شود یا اینکه هریک از محیط های گوناگون با نتایج مختلف شغلی ممکن است بررسی شده بود از جواب متغیرها کیفی نیز استفاده شده است زیرا که هریک از دانشکده های آموزش مجازی کلاس ها را در سطوح مختلف دوره های پسر یا دختر برگزار کرده است و در برخی از رشته ها که کارگاه عملی یا آزمایشگاه دارند آموزش مجازی اصلاً امکان پذیر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *