پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، انتخاب همسر، جنس مخالف

استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی نموده ایم و برای ارائه نتایج از جداول فراوانی و نمودار استفاده کردیم. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از روش همبستگی پیرسون استفاده شده است .
روش همبستگی پیرسون زمانی بکار برده می‌شود که داده های جمع آوری شده با استفاده از مقیاس فاصله ای یا سنی اندازه گیری شده باشند و از آنجا که مقیاس های مورد استفاده دارای صفر فرض برده وبر مبنای آن نمره گذاری شده اند و در زمره مقیاسهای فاصله ای قرار گرفته و برای تحلیل آنها می‌توان از آزمون مذکور استفاده کرد.

4ـ1ـ بررسی جمعیت شناسی
پژوهش اخیر بر روی 60 نفر آزمودنی که 30 نفر زن و 30 نفر مرد بودند و بطور تصادفی انتخاب شده اند اجرا شده در این پژوهش متغیرهای مختلفی چون جنسیت ، سن آزمودنی بین 20 تا 35 سال ،‌میزان تحصیلات بین مقطع دیپلم تا فوق لیسانس ،‌مدت تأهل ، نسبت با همسر که بصورت نسبت فامیلی آزمودنی با همسرشان و یا بیگانه بودن با همسرشان می‌باشد و در نهایت متغیر شغل آزمودنی ها مورد بررسی قرار گرفت که بصورت مشاغل مختلف است.
اکنون به بررسی جمعیت شناختنی آزمودنی ها از قبیل جنس ، سن ،‌تحصیلات،‌مدت تأهل ، نسبت با همسر ، شغل می پردازیم.
جدول 1ـ توزیع سن آزمودنیها
جنس
فراوانی
درصد
زن
30
50%
مرد
30
50%
جمع کل
100
100%

نمودار 1ـ فراوانی جنس کل
جدول 1ـ مربوط به توزیع جنس آزمودنیها می‌باشد که از 60 نفر آزمودنی 30 نفر زن و 30 نفر مرد انتخاب شده اند که 50 درصد از کل آزمودنی ها را مرد و 50 درصد گروه را زن تشکیل می دهند. همچنین در جدول فوق ، درصد هر کدام از طبقه ها نسبت به درصد کل جمعیت نیز برآورد گردیده است که در ستون درصد ارائه گردیده است.
جدول 2ـ توزیع سن آزمودنیها
سن
فراوانی
درصد
26-23
8
3/13
29-26
25
7/41
32-29
14
1/35
35-32
10
1/10
جمع کل
60
0/100

نمودار 2ـ فراوانی سن کلی
جدول 2ـ مربوط به سن آزمودنی ها می‌باشد . در جدول فوق فراوانی مربوط به هر دوگروه آزمودنی ها می‌باشد که همانطور که ملاحظه می‌گردد از 60 نفر آزمودنی 1 نفر 23 سال ،‌2 نفر 24 سال ، 5 نفر 25 سال ، 4 نفر 26 سال ،‌12 نفر 27 سال ، 9 نفر 28 سال ، 10 نفر 29 سال ،‌4 نفر 30 سال ، 7 نفر 32 سال ، 1 نفر 33 سال ، 1 نفر 34 سال ، 1 نفر 35 سال ، می‌باشد. همچنین در جدول فوق درصد هر کدام نسبت به درصد کل جمعیت نیز ارزیابی شده است که در ستون درصد ارائه گردیده است.
جدول 3ـ فراوانی تحصیلات

تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
36
0/60
فوق دیپلم
8
3/13
لیسانس
16
7/26
فوق لیسانس


جمع کل
60
0/100

نمودار 3ـ فراوانی تحصیلات

جدول 3 مربوط به توزیع مقطع احصیلات می‌باشد ، همانطور که ملاحظه می‌گردد از 60 نفر 36 نفر دارای تحصیلات دیپلم ، 8 نفر دارای مدکر فوق دیپلم و 16 نفر مدرک لیسانس می‌باشند. درصد مربوط به هر مقطع در ستون درصد ذکر شده است.
جدول 4ـ فراوانی مدت تأهل
مدت تأهل
فراوانی
درصد
1


2
18
0/30
3
13
7/21
4
5
3/8
5
6
0/10
6
3
0/5
7
7
7/11
8
6
2/10
9
2
3/3
10


جمع کل
60
0/100

نمودار 4 ـ فراوانی مدت تأهل

جدول 4 مربوط به توزیع مدت تأهل می‌باشد که از 2 سال تا 9 سال می‌باشد. همانطور که ملاحظه می‌گردد از 60 نفر آزمودنی 18 نفر مدت تأهلشان 2 سال ،‌13 نفر 3 سال ، 5 نفر 4 سال ،‌6 نفر 5 سال ،‌3 نفر 6 سال ، 7 نفر 7 سال ، 6 نفر 8 سال و 2 نفر مدت تأهلشان 9 سال می‌باشد ، درصد مربوط به هر طبقه در ستون درصد ذکر شده است.

جدول 5 ـ جدول فراوانی نسبت با همسر

نسبت با همسر
فراوانی
درصد
فامیل
14
3/23
غیر فامیل
46
7/76
جمع کل
60
0/100

نمودار5 ـ فراوانی

جدول 5 مربوط به نسبت با همسر می‌باشد که بصورت فامیل و غیر فامیل هستند و از 60 نفر 14 نفر با همسرشان فامیل و 46 نفر با همسرشان نسبت غیر فامیل دارند. درصد هر طبقه در ستون مربوطه ذکر شده است.

جدول6 ـ‌ جدول فراوانی شغل

شغل
فراوانی
درصد
لوازم آرایشی
14
3/23
پوشاک
13
7/21
مزون عروس
6
7/10
خیاطی
3
0/5
پارچه فروشی
4
7/6
رستوران
2
3/3
فروش کامپیوتر
4
7/6
لوازم مهندسی
2
3/3
اسباب بازی فروشی
2
3/3
طلا فروشی
3
0/5
کفاش
3
0/5
لوازم صوتی
2
3/3
قالی فروشی
2
3/3
جمع کل
60
0/100

نمودار 6ـ نمودار فراوانی

جدول 6ـ مربوط به شغل آزمودنی ها می‌باشد که بصورت مشاغل مختلف می‌باشد.
همانطور که ملاحظه می‌گردد از 60 نفر آزمودنی 14 نفر شغل لوازم آرایشی ، 13 نفر پوشاک ، 6 نفر مزون عروس ، 3 نفر خیاط ، 4 نفر پارچه فروشی ، 3 نفر رستوران ، 4 نفر فروش کامپیوتر ، 3 نفر لوازم مهندسی ، 2 نفر اسباب بازی فروشی ، 3 نفر طلا فروش ، 3 نفر کفاش ، 2 نفر لوازم صوتی ، 2 نفر قالی فروش.
4ـ2ـ بررسی توصیفی یافته های پژوهش
به منظور بررسی توصیفی داده ها ، به بررسی تعیین فرضیات به پژوهش می پردازیم بدین منظور که از بهترین شاخص گرایش مرکزی ( میانگ
ین ) آمار توصیفی استفاده می‌کنیم.

4ـ2ـ1ـ فرضیه های اصلی
فرض اول : بین این دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود دارد.
جدول (1-4)
ردیف
متغیر
آزمودنی
رابطه دوستی
بلی (2) خیر (1)
بهداشت روانی GHQ
میانگین (2)(1) انحراف استاندارد (2)(1)
1
مرد
66/10
33/19
85/45
46/46
83/3
90/3
2
زن
16/4
83/25
09/56
68/48
03/15
76/1

جدول (1-4) نشان می دهد که در مردانی که قبل از ازدواج رابطه دوستی داشته اند و پاسخ بلی داده اندنمره آنها 66/10 می‌باشد و میانگین بهداشت روانی آنها 85/45 و انحراف استاندارد آنها 83/3 می‌باشد و مردانی که رابطه دوستی نداشته اند و پاسخ خیر داده اند نمره آنها 33/19 و میانگین بهداشت روانی آنها 46/46 و انحراف استاندارد 90/3 می‌باشد.
در زمانیکه رابطه دوستی داشته اند و پاسخ بلی داده اند نمره آنها 16/4 می‌باشد و میانگین بهداشت روانی 09/56 و انحراف استاندارد 03/15 می‌باشد و زنانی که پاسخ خیر داده اند نمره آنها 83/25 می‌باشد و میانگین بهداشت روانی آنها 68/48 و انحراف استاندارد 76/1 می‌باشد.
فرض دوم :‌رابطه دوستی قبل از ازدواج می‌تواند در انتخاب همسر آینده مؤثر باشد.

جدول (3-4)
ردیف
متغیر
آزمودنی
رابطه دوستی
بلی (2) خیر (1)
بهداشت روانی GHQ
میانگین (2)(1) انحراف استاندارد (2)(1)
1
مرد
25
5
93/47
60/40
51/3
93/1
2
زن
11
19
72/53
94/46
3
95/1

جدول 3-4 نشان می دهد که 25 نفر مرد که به سوال 23 پاسخ بلی داده اند میانگین بهداشت روانی آنها 93/47 می‌باشد و انحراف استاندارد آنها 51/3 می‌باشد و 5 نفر مردی که پاسخ خیر داده اند میانگین بهداشت روانی آنها 60/40 می‌باشد و انحراف استاندارد آنها 93/1 می‌باشد و انحراف استاندارد آنها 3 می‌باشد و 19 زنی که پاسخ خیر داده اند میانگین بهداشت آنها 94/46 می‌باشد و انحراف استاندارد آنها 95/1 می‌باشد.

4ـ3ـ بررسی استنباط یافته های پژوهشی
هر یک از فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش با توجه به آزمون های آماری مناسب مورد آزمون قرار گرفتند که تحلیل استنباطی آن به شرح ذیل می‌باشد.

4ـ3ـ1ـ فرضیه های اصلی
فرض اول : بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معنا داری وجود ندارد.
جدول 4-4 همبستگی پیرسون
متغیر
دوستی ها

بهداشت روانی
237/0=r
05/0

درجدول 4-4 پس از اجرای آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی در حد 05/0 برابر با 38/2 می‌باشد که 37/2 از 05/0 بزرگتر است . لذا معنی دار نیست و فرض صفر تأیید می‌شود و فرض تحقیق رد می‌شود و رابطه معنا دار نیست و فرض صفر تأیید می‌شودو فرض تحقیق رد می‌شود و رابطه معنادار نیست بنابراین بین دوستی قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض دوم : دوستی قبل از ازدواج می‌تواند درانتخاب همسر آینده مؤثر باشد.
جدول (5-4)
متغیر
دوستی ها

بهداشت روانی
371/0
05/0

در جدول 5-4 پس از اجرای آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی در حدود 05/0 برابر با 71/3 می‌باشد که فرض صفر تأیید می‌شود و فرض تحقیق رد می‌شود و فرضیه رد می‌شود.
4ـ3ـ2ـ فرض فرعی :‌
دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روانی زندگی زناشویی تأثیر مثبت دارد.
جدول (6-4)
متغیر
دوستی ها

بهداشت روانی
250/0
05/0
در جدول 6-4 پس از اجرای آزمون همبستگی پیرسون میزان همبستگی در حدود 05/0 برابر با 250/0 می‌باشد که فرض صفر تأیید می‌شود و فرض تحقیق رد می‌شود. بنابراین دوستی قبل از ازدواج بر بهداشت روانی زندگی زناشویی تأثیر مثبت دارد.
5ـ1ـ مقدمه
از جمله روابطی که بین دختران و پسران جامعه ما وجود دارد با اصطلاحاتی مانند دوست دختر و دوست پسر نامیده می‌شوند. این دوستی ها دارای ویژگی هایی است که باید مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد.
ارتباط جوانان با جنس مخالف موجب بیداری تخیلات شهوانی و تحریکات اتفاقی می‌شود، لذا اگر مسائل جنسی برای حوانان حساب شده و کنترل شده باشد و جوان بتواند از راه صحیح که مورد قبول اجتماع او نیز هست با جنس مخالف خود رابطه درست و مشروع برقرار کند هرگز با مشکل روبرو نخواهد شد و چه بسا این رابطه ممکن است بر بهداشت روانی زندگی زناشویی او درآینده تأثیر بگذارد.105
پژوهش اخیر با توجه به این مهم به منظور بررسی تأثیر این دوستی ها بر بهداشت روانی زندگی زناشویی انجام گرفته است امید است که دستاوردهای پژوهش اخیر بتواند نقش خطیری را در جهت شناسایی آن دسته از عوامل کلیدی مؤثر بر بهداشت روانی زندگی زناشویی داشته باشد.

2ـ5ـ بحث و تحلیل نتایج
تحقیقات نشان داده است که هنگامی‌که زن وشوهر قبل از ازدواج دارای حوادث جنسی زیاد بودند بعد از ازدواج آسان تر به دام حوادث عشقی خارج از خانواده می افتند ولی شکی نیست که این قبیل حوادث آرامش خانوادگی را به خطر افکنده و موجب بروز اختلالات روانی برای کودکان می‌گردد و به همین جهت است که جامعه اصل وحدت زوج را با وجود برخی اشکالات عقیلش به هر نوع دیگر زناشویی ترجیح می دهد.
دختر و پسر باید قبل از ازدواج با یکدیگر آشنا شوند تحت شرایط و حالات مختلف یعنی در خلوت و اجتماع ، راحتی و فشار و بیکاری وکار و غم و شادی اعمال در رفتار یکدیگر را با دقت نظر مورد مطالعه قرار دهند.106
آندر مولر و زیل وند 1991 طی تحقیقی 46 زوج را که دوران قبل از ازدواج ر
ا پشت سر گذاشته بودند توسط دو آزمون (DAS) سازگاری زوج ها و (RBI) اشتراک اعتقادی مورد بررسی قرار دادن نکته مهم این تحقیق چنین بود بیشترین عدم رضایتمندی از زندگی زناشویی به خرده مقیاس رضایتمندی از رابطه جنسی بر می‌گشت.
درتحقیقاتی که رابطه بین سلامت روانی و رضامندی زناشویی مورد بررسی بوده نشان می دهد که بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی رابطه وجود دارد و فشارهای زناشویی با آسیب روانی مخصوصاً افسردگی ، اختلالات اضطرابی و بیماری های جسمی ارتباط دارد در ادامه این تحقیقات پژوهش حاضر صورت گرفته است . این پژوهش بر رویافراد بین سنین 25 تا 35 سال انجام شده است و نتایج حاصل در جدول در فصل چهارم به صورت کامل ارائه شده است. در این تحقیقات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یک پرسشنامه در مورد دوستیهای قبل از ازدواج و انواع دوستیها که توسط محقق ساخته شده است و شامل 28 سوال است و دارای دو گزینه بلی – خیر است و پرسشنامه دیگر سلامت روانی و یا GHQ که به صورت چهار گزینه :‌
1ـ بیش از معمول 2ـ در حد معمول
3ـ بدتر از معمول 4- بسیار بدتر از معمول
در این پژوهش سعی شده است این مسئله بررسی شود که آیا بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه وجود دارد یا خیر و همچنین تأیید انواع دوستی ها بر بهداشت روانی زندگی زناشویی و آیا این دوستی ها می‌تواند در شناخت همسر آینده مؤثر باشد یا خیر ؟
برای بررسی این امر بعد از تحقیق کتابخانه ای مختلف پیرامون موضوع آزمودنی جهت اثبات فرضیه های پژوهشی ارائه شد.
اول اینکه بین دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد. با مراجعه به جدول (1-4) نشان داده می‌شود که مردانی که رابطه دوستی داشته اند بهداشت روانی آنها پایین تر از مردانی است که رابطه را قبل از ازدواج نداشته اند و زنانی که رابطه دوستی داشته اند بهداشت روانی آنها بالاتر از زنانی بوده است که این رابطه را نداشته اند لذا این فرضیه در بررسی توصیفی تأیید می‌شود که این رابطه در مردان بصورت منفی و در زنان بصورت مثبت بوده است .
در بررسی استنباطی با مراجعه به جدول (4-4) با استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و با میزان همبستگی آلفای (05/0) برابر با (237/0) رد شده بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در کل دوستی های قبل از ازدواج با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.
دوم اینکه رابطه دوستی قبل از ازدواج می‌تواند در انتخاب همسر آینده مؤثر باشد با مراجعه به جدول (2-4) نشان می دهد مردانی که به این سوال پاسخ مثبت داده اند بهداشت روانی آنها پایین تر از مردانی است که به این سوال پاسخ منفی داده اند و زنانی که پاسخ مثبت داده اند بهداشت روانی آنها بالاتر از زنانی است که پاسخ منفی داده اند لذا این فرضیه در بررسی توصیفی تأیید می‌شود.
در بررسی استنباطی با مراجعه به جدول (5-4) با استفاده از فرمول همبستگی پیرسون و با میزان همبستگی (0371/0) رد شده بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رابطه بین دوستی های قبل از ازدواج و انتخاب همسر آینده وجود ندارد . همچنین بین دوستی های قبل از ازدواج از نوع سلام و احوالپرسی ساده با بهداشت روانی زندگی زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
و بالاخره اینکه دوستی های قبل از ازدواج در سلامت روانی زندگی زناشویی تأثیر مثبت دارد با مراجعه به جدول (3-4)

مطالب مرتبط