پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

آنها به این نتیجه رسیدند که روش HPLC پیشنهادی برای آنالیزهای پلی‌ساکارید چای ژینوستما پنتافیلوم دقیق و تکرار‌پذیر می باشد.

PMP با کربوهیدراتهای احیا‌کننده تحت شرایط ملایم واکنش می‌دهد و نیاز به کاتالیست اسیدی ندارد و باعث ایزومریزاسیون و دسیلاسیون نمی‌گردد (43).

همچنین آنها آنالیزهای منوساکاریدهای مشتق شده با PMP را بر روی دستگاه HPLC  شیمادزو (Shimadzu LC-2010A  ) مجهز به یک پمپ گرادیانی ، یک آشکارسازUV-Vis(190- 700 نانومتر)، و یک نمونه‌گیر[1] خودکار (100- 1/0 میکرولیتر) و ستون با امکانات تنظیم دما (273-333 کلوین) انجام گردید.

ستون آنالیتیک مورد بهره گیری یک ستون RP-C18 (6/4 میلی‌مترI.D. ×250 میلی‌متر .5 میکرومتر.Venusil.USA).

طول موج آشکارساز UV 250 نانومتر بود. شستشو و جداسازی در فلوی 0/1 میلی‌لیتر در دقیقه در 35 درجه سانتی‌گراد انجام گردید.

فاز متحرک A را استونیتریل و فاز متحرک B را بافر 045/0% KH2PO4– 05/0% تری‌اتیل‌آمین(pH:7) در نظر گرفتند. با بهره گیری از یک گرادیان شستشوی 90-89-86% فاز B، با کاهش خطی در زمان های 0-15-40 دقیقه آنالیز انجام گردید. حجم تزریق نمونه 20 میکرولیتر بود (44).

“ژانگ” در سال 2009 بر روی آنالیز منوساکاریدهای فوکویدان با پیش‌ستون مشتق‌سازی HPLC پژوهش کرده ‌می باشد. او توضیح می‌دهد که یک روش HPLC را برای آنالیز ترکیب منوساکاریدی فوکویدان توسعه داده‌اند. فوکویدان با 2 مول ‌بر ‌لیتر تری‌ فلوئورو استیک ‌اسید به منوساکاریدها هیدرولیز گردید. ریبوز بعنوان استاندارد داخلی بکار رفت. مشتق‌سازی منوساکاریدها با PMP انجام گردید و با آشکارساز ماورای بنفش در 245 نانومتر جستجو گردید. در دامنه غلظت 2- 1/0 میلی‌مول بر‌لیتر، مساحت پیک هر منوساکارید رفتار خطی خوبی با غلظت نشان می‌دهد (r2›998/0). متوسط مقادیر بازیابی مانوز، رامنوز، گلوکورونیک‌اسید، گلوکز، گالاکتوز، زایلوز و فوکوز عبارتند از: 2/86%، 1/95%، 5/62%، 0/102%، 94%، 6/66% و 1/105%.

این روش دقیق می باشد و دارای تکرارپذیری مناسبی می باشد و می‌تواند برای اندازه‌گیری محتوای منوساکارید فوکویدان بکار رود.

[1] Auto sampler

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط