پایان نامه کارشناسی ارشد درباره اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

سانتریفوژ کردند. مایع روییرا جمع‌آوری وتحت خلاء خشک نمودند. نمونه محلول هیدرولیز و خشک شده را به 1 میلی‌لیتر آب‌مقطر افزودند تا برای پژوهش آماده گردد (40).

“ماسوکو و همکاران” در سال 2005، اندازه‌گیری کربوهیدرات ‌به روش میکروپلیت را با فنل ‌سولفوریک ‌اسید انجام دادند. در این مقاله آمده‌می باشد: در میان روش‌های رنگ‌ سنجی برای آنالیز کربوهیدرات‌ها، روش فنل ‌سولفوریک آسان‌ترین و قابل اعتمادترین روش می باشد (45).

این روش برای اندازه‌گیری قندهای خنثی در الیگوساکاریدها، پروتئوگلیکان‌ها و گلیکوپروتئین‌ها و گلیکو‌لیپیدها بکار می‌رود و بعلت سادگی و حساسیت بسیار کاربرد دارد. در حالت معمول نیازمند 50 تا 450 نانومول منوساکارید یا معادل آن برای آنالیزها می باشد پس برای نمونه‌های ارزشمند کفایت نمی‌کند.

یک نسخه با مقادیر کاهش یافته که فقط نیازمند 10-80 نانومول قند بود قبلا گزارش شده می باشد. در این روش آزمون طوری تنظیم شده می باشد که محدوده خطی در 1-150 نانومول برای مانوز و حساسیت بالا بدست آید. سرعت و سادگی این روش آن را یک روش بسیار مناسب برای آنالیزهای تعداد زیادی نمونه برای آزمون‌های کروماتوگرافی می‌کند.

آزمون روی زمان هم‌زدن (0 تا 30 دقیقه)، حجم اسیدسولفوریک غلیظ(0 تا 150 میلی‌لیتر) و حجم فنل 5%(0تا 100 میلی‌لیتر) تمرکز داشت.

حجم مانوز را 50 میکرولیتر در نظر گرفتند. دمای آزمون را 90 درجه سانتی‌گراد و زمان گرمادهی را 5 دقیقه تعیین کردند.

در مقاله “فدوی و همکاران” در سال 2013 که بر روی ترکیبات و خصوصیات صمغ زدو تراویده از درخت بادام کوهی نیز کربوهیدرات کل را به روش فنل سولفوریک اندازه‌گیری کردند. مقدار کربوهیدرات را بر ارگان های مختلف بدن را با آزمون های بیولوژیکی مختلف مطالعه کرده اند و نتایج را در این  صورتجلسه گزارش کرده اند (26).

“27” محتوای منوساکاریدها را در هیدرولیزهای نوعی ماست و آب‌پرتقال با مشتق‌سازی منوساکاریدها به کمک ρ- آمینو بنزوئیک ‌اسید ‌اتیل ‌استر مطالعه کردند. آنها جداسازی منوساکاریدهای مشتق شده با ρ- آمینو بنزوئیک ‌اسید ‌اتیل‌ استر(ABEE) را با HPLC که دارای ستون میکرو‌پک با فاز ثابت آلتیما C بود انجام دادند. غلظت منوساکاریدها بر اساس مساحت پیک /ارتفاع تکرارها اندازه‌گیری گردید.

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط