پایان نامه کارشناسی ارشد درباره اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

پنتوزها کاربرد محدودی دارد. گرچه حلال بوتانل-اسیدپروپیویک-آب یک حلال عالی برای جداسازی دی‌ساکاریدها می باشد؛ اسیدپروپیونیک باقی‌مانده با روش 1-نفتوسولفونات مداخله‌گر می باشد. آنیلین‌فتالات و آنیلین‌تری‌کلرواستات برای اندازه‌گیری رنگ‌سنجی قندها و مشتقات آنها سازماندهی شده‌اند. این معرف‌ها برای کتوز‌ها نامطلوب هستند.

فنل در حضور اسید‌سولفوریک برای اندازه‌گیری رنگ‌سنجی اندازه‌های میکرونی قندها و مشتقات متیله آنها، الیگوساکاریدها و پلی‌ساکاریدها بکار می‌روند. این روش خصوصا برای اندازه‌گیری مقادیر کوچک قندهای جداشده با کروماتوگرافی کاغذی با حلال فنل-آب و نیز برای قندهایی که فرار هستند مثل بوتانل-اتانل-آب، اتیل‌استات-اسیداستیک-آب یا متیل‌اتیل‌کتون-آب مناسب هستند. روش، ساده، سریع و حساس می باشد و نتایج تکرارپذیر می‌دهد. معرف ارزان و پایدار می باشد و محلول حاصل فقط یک منحنی استاندارد برای هر قند لازم دارد. رنگ تولید شده پایدار می باشد و نیازمند توجه خاصی برای کنترل شرایط آزمون نمی باشد.

جذب رنگ زرد پرتقالی برای هگزوز‌ها در 490 نانومتر و برای پنتوز‌ها و اسیدهای اورونیک در 480 نانومتر اندازه‌گیری می‌گردد (29).

همچنین، برای بدست آوردن منوساکاریدهای ترکیبات حاصل از پلی‌ساکاریدهای مالوا نگلکتا ایلجین در سال 1989 “لیگای و همکاران” ترکیبات استخراج شده را با اسیدسولفوریک 2 نرمال در 100 درجه سانتی‌گراد و به مدت 48 ساعت هیدرولیز کردند (42).

در کتاب پروتوکل اخیر شیمی مواد غذایی نوشته “فورنیه” در سال 2001 تعیین مقدار کربوهیدرات‌ها به روش رنگ‌سنجی بدین ترتیب توضیح داده شده می باشد:

همچنین ماست در سرعتrpm 20000 برای 30 دقیقه سانتری‌فوژ گردید و با صافی غشایی mµ45/0 برای حذف ذرات جامد صاف گردید. محلول صاف شده با H2SO4 یک مولار در 85 درجه سانتی‌گراد برای 6 ساعت هیدرولیز گردید و با NaOH 5/0 مولار خنثی گردید. حجم اولیه و نهایی نمونه‌ها اندازه گیری گردید.

هیدرولیز کامل اسیدی طبق روش بکار رفته در مقاله” کانگ و زیا “به توضیح زیر بوده می باشد:

20 میلی‌گرم ازنمونه پلی‌ساکارید را در 2 میلی‌لیتر از آمپول تری‌فلوئورو‌استیک اسید(TFA) حل کردند. آمپول تحت شرایط اتمسفر نیتروژن و در حمام آب‌جوش به مدت 10 ساعت نگهداری گردید تا پلی‌ساکارید برای تبدیل به اجزایش منوساکاریدها هیدرولیز گردد. پس از خنک شدن در دمای اتاق، مخلوط واکنش را به مدت 5 دقیقه و دور rpm 1000،

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط