پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر- قسمت ۴

 • پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت

 

۱-۴ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
۱-۴-۱ تعاریف نظری
رفتارهای ضدتولید:
رفتارهای ضدتولید به رفتارهایی اشاره دارند که تعمداً و از روی میل به سازمان و افراد در محیط کار چون همکاران، سرپرستان و مشتریان ضربه و آسیب وارد می‌کند و شامل پرخاشگری، رفتار خصمانه و زشت نسبت به همکاران، تخریب تجهیزات سازمان، انجام هدفمند کار به صورت نادرست، سرقت و تلاش برای بازداری از کار دیگران می‌باشد (مهداد ۱۳۸۹).
رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران: رفتار ضدتولید نسبت به همکار به عنوان رفتار تعمدی و از روی میل کارکنان تعریف می‌شود که به افراد سازمان آسیب وارد می‌کند (مهداد ۱۳۸۹).
رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان: رفتار ضدتولید نسبت به سازمان به عنوان رفتار تعمدی و از روی میل کارکنان تعریف می‌شود که به سازمان آسیب وارد می‌کند (مهداد ۱۳۸۹).
پنج عامل بزرگ شخصیت:
توافقی است میان روان‌شناسان صفت که معتقدند پنج عامل اصلی در توصیف همه صفات شخصیتی وجود دارد. این پنج عامل در FFA عبارتند از: روان رنجوریN، برونگراییE، سازگاریA، انعطاف‌پذیریO و مسئولیت‌پذیریC، که همگی در پرسشنامه NEO-FFI از طریق سؤالات خاص هر بعد مورد سنجش قرار می‌گیرند (دییامانت و بروسارد ۲۰۰۳ به نقل از کنعانی ۱۳۸۵ ص۹).
روان‌رنجوری
مردان و زنان با نمره بالا در این شاخص مستعد داشتن عقاید غیرمنطقی هستند و کمتر از افراد دیگر قادر به کنترل تکانش‌های خود بوده و نمی‌توانند به خوبی با استرس کنار آیند (پروین و جان ۱۳۸۱به نقل از کنعانی ۱۳۸۵ص۹)
برونگرایی
برون‌گراها جامعه‌گرا هستند و اغلب دوستدار مردم و خواستار هیجان و تحریک می‌باشند و تمایل به شادی، فعالیت و پرحرفی دارند (پروین و جان۱۳۸۱ به نقل از کنعانی ۱۳۸۵ص۱۱).
برون‌گراها افرادی اجتماعی هستند. علاوه بر آن این‌گونه افراد دوستدار دیگران بوده و تمایل به شرکت در اجتماعات و میهمانی‌ها را دارند (فتحی آشتیانی،۱۳۸۸، ص۴۱).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سازگاری
این تمایل وجود دارد که سازگار بودن را هم به عنوان صفتی که هم از لحاظ اجتماعی مطلوب است و هم از لحاظ روانی حالت سالم‌تری است، ببینند این افراد مقبول‌تر و محبوب‌تر از افراد ستیزه‌جو هستند، اما آمادگی برای جنگیدن در برابر منافع خود هم یک امتیاز است فرد موافق اساساً نوع‌دوست است، با دیگران احساس همدردی می‌کند و مشتاق کمک به آنان است و اعتقاد دارد که دیگران با او همین رابطه را دارند (پروین و جان ۱۳۸۱به نقل از کنعانی ۱۳۸۵ص۱۳).
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری مخصوصاً با جنبه‌های مختلف هوش چون تفکر واگرا که عاملی در خلاقیت می‌باشد مربوط است. مردان و زنانی که نمره پایینی در انعطاف‌پذیری می‌گیرند متمایلند که رفتار متعارف داشته و دیدگاه خود را حفظ نمایند (پروین و جان ۱۳۸۱به نقل از کنعانی ۱۳۸۵ص۱۲).
عناصر انعطاف‌پذیری شامل تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوع‌طلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت می‌باشد (گروسی۱۳۸۰،ص۳۰).
مسئولیت‌پذیری- باوجدان بودن
یکی از موضوع‌های مهم یک نظریه شخصیت و به ویژه در نظریه‌ی روان‌پویایی، موضوع کنترل تکانه‌هاست. در روند تکوین و تحول فردی بیشتر افراد می‌آموزند که چگونه کشش‌ها و نیازهای خود را اداره کنند. فرد باوجدان دارای هدف و خواست‌های قوی و از پیش تعیین‌شده است. برخی این شاخص را تمایل به موفقیت نامیده‌اند. در جنبه‌های مثبت این شاخص افراد در زمینه‌های حرفه‌ای و دانشگاهی، افراد موفقی هستند و در جنبه‌های منفی نمره بالا همراه با ویژگی‌های ایرادگیری‌های کسل‌کننده، وسواسی- اجباری به پاکیزگی یا فشار فوق‌العاده به خود در امور کاری و حرفه‌ای دیده می‌شود. افراد داری نمره‌ی بالا در این شاخص، افرادی دقیق، وسواسی، وقت‌شناس و قابل‌اعتماد هستند. افراد داری نمره‌ی پایین را نباید افرادی فاقد پایبندی به اصول اخلاقی دانست؛ بلکه این افراد معمولاً دقت کافی در انجام کارها از خود نشان نمی‌دهند و در جهت رسیدن به اهداف خود نیز چندان مصر و پیگیر نیستند. زیرمجموعه‌های این شاخص عبارتند از: (۱) کفایت و شایستگی (۲) نظم و ترتیب (۳) وظیفه‌شناسی (۴) تلاش برای موفقیت (۵) خویشتن‌داری (۶) محتاط در تصمیم‌گیری (فتحی آشتیانی،۱۳۸۸).
رفتارهای شهروندی سازمانی
رفتارهای شهروندی سازمانی عبارت است از تمایل افراد به کمک کردن به همکاران یا سازمان که از معیارهای رسمی یک شغل فراتر می‌باشد (اشینگ[۱۸]،۱۹۹۶، ص۶)
کارهای افتخاری داوطلبانه است که کارکنان برای کمک به همکاران یا سازمان‌ها انجام می‌دهند (بکر[۱۹]،۱۹۹۴) که خود دارای دو زیر مقیاس می‌باشد.
رفتارهای شهروندی معطوف به همکاران: به عنوان رفتارهایی که یاری‌دهنده، پشتیبانی‌کننده و پیشرفت‌دهنده‌ی اعضای سازمان است و از حد انتظارات فراتر می‌باشد، تعریف شده است. (کولمن و همکار،۲۰۰۰ به نقل از مهداد، ۱۳۸۹).
رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان: به عنوان رفتاری تعریف می‌شود که تعهد به سازمان را از طریق وفاداری و تطابق با قوانین نشان می‌دهد (کولمن وهمکار،۲۰۰۰ به نقل از مهداد ۱۳۸۹).
۱-۴-۲ تعاریف عملیاتی متغیرها
پنج عامل بزرگ شخصیت
در این پژوهش منظور از تعریف عملیاتی پنج عامل بزرگ شخصیت نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه پنج عاملی (NEO-FFI) فرم کوتاه مک کرا وکاستا (۱۹۹۲) به دست می‌آورد در این پرسشنامه برای هر عامل، ۱۲ ویژگی وجود دارد که این ویژگی‌ها با توجه به دارا بودن بیش‌ترین بار عاملی در ارتباط با صفت مورد نظر انتخاب شده‌اند. پاسخ‌دهی به این ویژگی‌ها در قالب مقیاس لیکرتی ۵ درجه‌ای (کاملاً مخالفم، مخالف، نظری ندارم، موافقم، کاملاً موافقم) امکان‌پذیر است.
رفتارهای ضدتولید
در این پژوهش منظور از تعریف عملیاتی رفتارهای ضدتولید کلی نمره‌ای است که فرد از پرسشنامه رفتارهای ضدتولید فاکس واسپکتور (۲۰۰۲) به دست می‌آورد. این پرسشنامه شامل ۴۴ سؤال می‌باشد که لازم به ذکر است از مجموعه سؤالات ۲۰ سؤال میل به رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و۲۴ سؤال رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد را مورد سنجش قرار می‌دهد. حداقل نمرات برای رفتارهای ضدتولید کلی، رفتار ضدتولید نسبت به سازمان و رفتار ضدتولید نسبت به افراد به ترتیب ۴۴-۲۰-۲۴ می‌باشد درحالی‌که حداکثر نمرات به ترتیب ۲۲۰-۱۰۰-۲۲۰ خواهد بود.
رفتارهای شهروندی سازمانی
در این پژوهش منظور از رفتارهای شهروندی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها از پرسشنامه ۱۶سؤالی رفتارهای شهروندی سازمانی لی وآلن[۲۰] (۲۰۰۲) کسب می‌کنند.
رفتارهای شهروندی معطوف به افراد: در این پژوهش منظور از رفتارهای شهروندی معطوف به افراد نمره‌ای است که آزمودنی‌ها از سؤال ۸-۱ پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی لی وآلن (۲۰۰۲) کسب می‌کنند.
رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان: در این پژوهش منظور از رفتارهای شهروندی معطوف به سازمان نمره‌ای است که آزمودنی‌ها از سؤال ۱۶-۹ پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی لی وآلن (۲۰۰۲) کسب می‌کنند.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
در این فصل که به پیشینه پژوهش اختصاص یافته است، در ابتدا به تعاریف و مباحث نظری در مورد متغیر پیش‌بینی یعنی رفتارهای ضدتولید معطوف به افراد و معطوف به سازمان پرداخته شده است. در ادامه تعاریف و مباحثی درباره متغیرهای ملاک یعنی رفتارهای شهروندی در دو بعد افراد و سازمان و پنج عامل بزرگ شخصیت بررسی می‌شود و در نهایت به بازنگری تحقیقات داخل و خارج از کشور در این زمینه پرداخته شده است.
۲-۱ رفتارهای ضدتولید
رفتارهای ضدتولید به عنوان یک حوزه‌ی مهم به شمار می‌رود که علاقه به این حوزه را در میان پژوهشگران، مدیران و عموم مردم به وجود آورده است. رفتارهای ضدتولید تحت نوشته‌ها و عناوین مختلف و همچنین دیدگاه‌های متنوعی مثل: پرخاشگری[۲۱] (فوکس و اسپکتور،۱۹۹۹: نیومن و بارون[۲۲]، ۱۹۹۷) رفتارهای انحرافی[۲۳] (هالینجر[۲۴]،۱۹۸۸: رابینسون و بنت[۲۵]،۱۹۹۵) رفتارهای تلافی‌جویانه[۲۶] (اسکارلیکی و فوگر[۲۷]،۱۹۹۷) و انتقام[۲۸] (بیس، تریپ و کرامر[۲۹]،۱۹۹۷، به نقل از پرتو،۱۳۸۹) مطالعه شده است.
یک بازبینی از مقیاس‌های گوناگون استفاده‌شده به وسیله‌ی گروه‌های مختلفی از پژوهشگران در همه مطالعاتشان نشان می‌دهد که محتوای هر یک از آن‌ ها با مجموعه‌ای از رفتارها همپوشی دارد که شامل کنش‌های ناهمخوانی است که هدف‌های مختلفی را دارند. پژوهشگران در اغلب موارد یک فهرستی از رفتارها را در یک شاخص واحد و یا بیشتر از دو شاخص ترکیب می‌کنند، تمایز تنها بین رفتارهای معطوف به سازمان و معطوف به افراد در سازمان می‌باشد. به عنوان نمونه رفتارهای متفاوتی همچون انتشار شایعات و سرقت از همکاران یا دیر آمدن سرکار و تخریب کردن اموال سازمان در داخل یک شاخص واحد با هم ترکیب شده‌اند. تعدادی از پژوهشگران رفتارهای ضدتولید را به طبقات خاص‌تری تقسیم کرده‌اند (اسپکتور، فوکس، پنی، بروسما و کسلر[۳۰]،۲۰۰۶).
در تمام سازمان‌های بزرگ، تقریباً در هر روز تعدادی از کارکنان دیرتر از موعد مقرر به محل کار می‌روند، برخی از آن‌ ها کل یک روز کاری را غیبت می‌کنند و عده‌ای نیز برای همیشه شغل خود را رها می‌سازند. معنای تمام این رفتارها، عدم حضور کارمند در محل کار طی ساعات زمان‌بندی شده یا در اوقات مورد نیاز است، چه این عدم حضور موقتی باشد، مثل تأخیر و غیبت، یا همیشگی مثل رها کردن شغل. اکثر محققان، این رفتارها را پدیده‌ای مرتبط با عوامل دیگر تلقی کرده‌اند، به طور مثال، برخی از پژوهشگران، غیبت و ترک شغل را واکنش‌هایی در برابر نارضایتی شغلی دانسته‌اند. (میترا، جنکینز وگوبتا۱۹۹۲ نقل از اسپکتور۲۰۰۳) هردو رفتار ممکن است یک اقدام واکنشی برای فرار موقتی یا دائمی از موقعیتی باشد که کارمند آن را ناخوشایند می‌داند. نمونه‌های کارمندان خشمگینی که به همکاران و خودشان تیراندازی کرده‌اند، توجه ملی را به خشونت کارمندان جلب کرده است. گرچه این رفتارهای افراطی بسیار نادر هستند و معمولاً به حوزه‌ی روان‌شناسی بالینی یا جرم‌شناسی مربوط می‌شوند، اما رفتارهای کمتر افراطی که می‌توانند خسارت‌هایی بر سازمان وارد کنند، یکی از حوزه‌های مهم روان‌شناسی صنعتی-سازمانی است. رفتارهای شغلی مخرب که غالباً رسانه‌ها آن را «خشم اداری» نامیده‌اند به اقداماتی اشاره دارد که هدف آن آسیب زدن به سازمان و سایر افراد سازمان، مثل همکاران، سرپرستان و مشتریان است. این رفتارها شامل: خشونت، خصومت و بدرفتاری مستقیم با همکاران، تخریب اموال سازمان، اشتباه‌کاری‌های عمدی، سرقت و انزواطلبی است خرابکاری و سرقت را یکی از مشکلات مهم سازمان تشخیص داده‌اند. خرابکاری یعنی تخریب اموال یا کار که هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی برای سازمان دربردارد. (اسپکتور،۲۰۰۶).
۲-۱-۱ تعاریفی از رفتارهای ضدتولید
رابینسون و بنت «رفتار ضدتولید را یک رفتار ارادی می‌دانند که طی آن هنجارهای مهم سازمان شکسته می‌شوند و تهدیدی برای سازمان، اعضایش و یا هردو می‌باشد»(۱۹۹۵، ص۵۵۵).
«به هر یک از اعمال کارکنان، که منجر به آسیب رساندن به سازمان یا صدمه زدن به اعضای سازمانی شود، رفتار ضدتولید گفته می‌شود.»(دالال[۳۱]،۲۰۰۵، ص۱۲۴۲).
رفتارهای ضدتولید مجموعه‌ای از اعمال متمایز و روشنی هستند که ویژگی‌های مشترکی دارند، آن‌ ها ارادی و آسیب رسانند و یا قصد دارند به سازمان‌ها و یا اعضاء سازمان همانند: همکاران، مشتریان و سرپرستان آسیب برسانند. (اسپکتور و همکاران،۲۰۰۶، ص۴۴۶).
۲-۱-۲ رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟
با توجه به اینکه رفتارهای ضدتولید به طور کلی رفتارهای عمومی می‌باشند که آسیب یا قصد آسیب رساندن به سازمان‌ها و اعضاء آن‌ ها را دارند. پژوهش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. بعضی از این پژوهش‌ها دقیقاً روی یک رفتار مشخص همانند: غیبت (دالتون و مسچ[۳۲]،۱۹۹۱)، بدرفتاری کردن با ارباب‌رجوع (پرلو و لاتهام[۳۳]،۱۹۹۳) یا سرقت (گرین برگ[۳۴]،۱۹۹۰) متمرکز هستند (به نقل از پرتو،۱۳۸۹). درحالی‌که رفتارهای ناهمخوان دیگر داخل طبقات وسیع‌تر مختلط شده است (چن[۳۵] و اسپکتور،۱۹۹۲: هاسنچ[۳۶]،۱۹۹۸ به نقل از پرتو،۱۳۸۹).
پژوهشگران بسیاری هرچند شکل‌های مختلفی از رفتارهای ضدتولید را در داخل یک شاخص ترکیب می‌کنند (میلز و همکاران[۳۷]،۲۰۰۲: پنی[۳۸] و اسپکتور،۲۰۰۲)، اما ممکن است در دوره‌های متفاوتی صورت گرفته باشد مثل انتقام. در برخی موارد یک استدلال ویژه‌ای ساخته شده بود که همه رفتارها در زیر یک ساختار واحد نشان داده شده بود که آن هم به وسیله پشتیبان رد شده بود. برای مثال فوگر و اسکارلیکی[۳۹] (۲۰۰۵) دریافتند که نظریه انتقام پاسخ به بی‌عدالتی می‌باشد که می‌تواند به شکل‌های مختلفی صورت بگیرد که این اشاره دارد بر اینکه شکل‌های مختلف رفتاری انتقام می‌تواند قابل‌تغییر باشد و می‌تواند بر اساس فرصت انتخاب شده باشد. به هر حال این پرسش وجود دارد که آیا همه شکل‌های رفتارهای ضدتولید که سابق وجود داشتند یکسان هستند و بدین‌سان ممکن است در ایجاد شاخص‌های چندگانه مفید باشد تا اینکه همه‌ی آیتم‌ها در یک شاخص قرار داده شوند. برای مثال فوکس و همکاران[۴۰] (۲۰۰۱) دریافتند که بی‌عدالتی بیشتر منجر به رفتارهای ضدتولید مستقیم نسبت به افراد می‌شود. لی[۴۱] و اسپکتور نشان دادند که تعارض با کارکنان احتمالاً بیشتر منجر به رفتارهای ضدتولید مستقیم نسبت به سازمان می‌شود (اسپکتور و همکاران[۴۲]،۲۰۰۶).
۲-۱-۲-۱ دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران (۲۰۰۷)
اسپکتور و همکاران رفتارهای ضدتولید را بر اساس اهدافشان به دو دسته تقسیم کرده‌اند که شامل:
الف: رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد[۴۳]
«رفتارهای ضدتولید نسبت به افراد به عنوان رفتارهای عمدی و از روی میل کارکنان که به افراد سازمان آسیب وارد می‌کند» تعریف می‌شود.
ب: رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان[۴۴]
«رفتارهای ضدتولید نسبت به سازمان به عنوان رفتار عمدی و از روی میل کارکنان که سبب آسیب‌رسانی و ضربه به سازمان می‌شود» تعریف می‌گردد (به نقل از مهداد،۱۳۸۷، ص۱۵۳).
۲-۱-۲-۲ طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرایز(۱۹۹۹)
گرایز (به نقل از مهداد،۱۳۸۹) ۸۷ رفتار مجزای ضدتولید را شناسایی و با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عاملی در ۱۱ طبقه ارائه نموده است.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

  • دزدی و رفتارهای مرتبط مانند: سرقت نقدی یا جنسی، استفاده نادرست از تخفیف‌های خاص کارکنان، بخشیدن کالا یا خدمات سازمان.

 

  • تخریب لوازم و تجهیزات مانند: آسیب یا تخریب تجهیزات، خرابکاری در تولید.

 

  • استفاده نادرست از اطلاعات: مانند لو دادن اطلاعات محرمانه، ارائه اطلاعات غلط.

 

  • استفاده نادرست از زمان و منابع مانند: هدر دادن زمان، انجام امور شخصی در زمان کار، دست‌کاری در زمان ورود و خروج.

 

  • رفتار ناایمن مانند: عدم تبعیت از قوانین ایمنی، شکست در یادگیری اصول و روش‌های ایمنی.

 

  • حضور کم در محیط کار مانند: غیبت‌ها و تأخیرهای غیرموجه، استفاده نادرست از مرخصی پزشکی.

 

  • کیفیت کار پایین مانند: انجام آگاهانه کار به صورت کند و بدون کیفیت.

 

  • استفاده از الکل مانند: استفاده از مشروبات الکلی در محیط کار، مست آمدن بر سر کار.

 

  • استفاده از داروهای مخدر مانند: همراه داشتن، استفاده و فروش داروهای مخدر در محیط کار.

 

  • رفتارهای کلامی نامناسب مانند: جدل با مشتریان، آسیب کلامی به همکاران.

 

 • رفتارهای جسمانی نامناسب مانند: حملات جسمانی به همکاران، دسترسی جسمانی به همکاران (به نقل از مهداد،۱۳۸۷).

 

۲-۱-۳ ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید
بسیاری از اثرات رفتارهای ضدتولید ریشه در مطالعه‌ی پرخاشگری انسان دارد و این چنین نظریه‌ها، بیشتر هیجانات منفی مثل خشم و یا ناکامی در پاسخ به شرایط محیطی را با پیشینه‌روان‌شناختی اجتماعی (اندرسون[۴۵] و همکاران،۱۹۹۵: برکویتز[۴۶]،۱۹۹۸) و محیط کار (فوکس و اسپکتور،۱۹۹۹) پیوند می‌دهند. به علاوه زمانی که دامنه‌ی شرایط به طور ناگهانی نسبت به دامنه‌ی وسیعی از فشارزاهای شغلی بسط یافت باعث به وجود آمدن هیجانات منفی متنوعی می‌شود (فوکس و همکاران[۴۷]،۲۰۰۱).
شباهت‌هایی بین الگوهای مبتنی بر پرخاشگری و الگوهای متمرکز بر بی‌عدالتی وجود دارد، به این دلیل که نقش هیجانات منفی در پاسخ به موقعیت‌های ادراک‌شده مهم می‌باشد (فوگر و اسارلیکی،۲۰۰۵).
پیشینه پرخاشگری بین دو شکل اصولی پرخاشگری یعنی انگیزه خصمانه در مقابل پرخاشگری وسیله‌ای، تمایز قائل شده‌اند. پرخاشگری خصومت‌آمیز با هیجانات منفی، بیش از همه به طور نمونه خشم که اغلب به صورت تکانشی و صدمه زدن است به عنوان انگیزه‌ی اولیه همبسته است و پرخاشگری وسیله‌ای با هیجانات همبسته نیست و بیشتر با اهداف کلی صدمه زدن همبسته است (برکویتز،۱۹۹۸).

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *