پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی

سرمایه روانشناختی سازه ای متفاوت از دیگر سرمایه ها

تحقیقات قبلی از سرمایه انسانی که بر رشد ظرفیتا و مهارتای فردی، تأکید می کنه، حمایت می کنن. بر این پایه محققان اشاره کرده ان که سازمانای موفق با هوش ترین و بهترین کارکنان رو جذب می کنن، به کار می گمارند، رشد می دن و نگه می دارن و پس سرمایه انسانی نیرومندتر دارن (لیندمولم، فری من[1]،2007). دیگر محققان به سرمایه اجتماعی اشاره می کنن که برروابط و شبکه ها و پیوندهای اجتماعی هم واسه سازمانا با اهمیته چون به عنوان اهرمی واسه رسیدن به اطلاعات بیشتر و نتایج  بهتر از راه اثر گذاری بیشتر، قدرت کنترل و اتحاد سازمانی، به  کار میره (آدلرو وون[2]،2007، به نقل مقیمی مفرد، 1393).

اسنل[3] (2006) اشاره می کنه که در کارکرد مدیریت منابع انسانی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی باید به یک اندازه به کار روند چون مدیریت سرمایه انسانی در ایجاد پایه ای واسه اثر به کار میره در حالی که مدیریت سرمایه اجتماعی کلیدی واسه پایان یافتن کاره. به هرحال علاوه برداشتن سرمایه انسانی و اجتماعی یک سازمان به این هم نیازدارد که ازنظرروانشناختی سالم باشه تا بتونه رقابت داشته باشه. بر این پایه سرمایه روانشناختی منفعتای چندی درهمه سطوح مثل افراد، مدیران و کلا در سطح سازمان داره(به نقل از مقیمی مفرد، 1393).

نظریه پردازان سرمایه روانشناختی فکر می کنن که سرمایه روانشناختی افراد رو به رقابت می کشوند تا در جستجوی این سوال برآیند که کی هستن و پس به عنوان نتیجه به خودآگاهی بهتر می رسن که واسه رشد رهبری ضروریه (ریچارد[4]، 2012).

اصطلاح سرمایه، ضمنا در کنار استفاده سنتی در اقتصاد و تجارت، واسه نشون دادن ارزش منابع انسانی (سرمایه انسانی) مثل دیگر مفاهیمی مثل سرمایه عقلانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی به کار میره. سرمایه روانشناختی به دلیل الگوی سرمایه گذاری منابع روانی رشد کرده که به دلیل کسب پاداشای تجربی از لحظه حاله، درحالی که احتمال سودمندیایی در آینده رو هم افزایش میده.سرمایه روانشناختی درباره حالتی از مؤلفه های زندگی داخلی شماس. وقتی شما این مؤلفه ها (موثری، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری) رو جمع می کنین، تجارب و سرمایه با ارزشی به وجود میاد (کرس تینگ[5]،2010).

[1] . Lindholm & Freeman

[2] . Adler & Kwon

[3]. Snell

[4] . Rechard

[5] . Kersting

متن کامل :

پایان نامه ارائه مدل پیش بینی اشتیاق شغلی با توجه به رهبری اصیل و سرمایه های روانشناختی ( مورد مطالعه: دبیران تربیت بدنی شیراز )

مطالب مرتبط