پایان نامه ارشد: چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال

چند دلیل مبنی برلزوم کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی: اول اونکه در سال های گذشته سیاست های کلان اقتصادی به جدا نقش نظارتی و تصدی گری دولت تاکید دارن پس واگذاری تصدی گری ها به بخش خصوصی از ضرورت های اقتصادی به حساب می رود، بنابر این مشارکت 50درصدی بیمه مرکزی در عملیات اجرایی و تحمل رقابت های سرمایه گذاری به دلیل این منابع حجم کلی ای ازتصدی گری هاییه که در نقش مهم نظارتی بیمه مرکزی اثر منفی می ذاره. یعنی راحت تر نظارت بیمه مرکزی ایران از راه شراکت با شرکت های بیمه منطقی به نظر نمی رسد، بدیهیه که شریک 50 درصدی نمیتونه 100درصد نقش نظارتی بی طرف و جداگونه رو اجرا کنه (استلمن و همکاران، 2013، 16).

دوم، طبق نظر اقتصاددانان دولت تاجر خوبی نیس و اگه منابع مردم رو از راه بیمه های عمر اندوخته دار جذب و سرمایه گذاری کنیم، هیچ وقت بیمه مرکزی با ساختار دولتی و دیوان سالار نخواهد تونست، به چابکی شرکت های بیمه گر از محل سرمایه گذاری ها بازده مطلوب داشته باشه، پس طبیعتا پرداخت سود مشارکت در منافع به میزان بازده شرکت های بیمه، همیشه از رقابت های بیمه مرکزی قلمداد می شه . از طرف دیگر در صورت حذف یا کاهش جدی این سهم، شرکت های بیمه بی احساس کمبود نقدینگی، آزادانه تر و با بیشترین منابع در دسترس به عملیات سرمایه گذاری خود متمرکز خواهند بود که آخر سر منافع بیمه گزاران بیمه های زندگی از این راه پیشرفت پیدا می کنه.پس میشه گفت در چند پارسال تغییر نظام تعرفه ای به نظام نظارت پولی جزو سیاست ها و اولویت های بیمه مرکزی قرار گرفته که در صورت اجرایی شدن از قدم های مهم تلقی می شه، پیشنهاد می شه، اگر توانگری پولی یک شرکت بیمه در چارچوب ساختار های نظارت پولی بیمه مرکزی به جهت اجرای تعهدات به بیمه گزاران عمر، نمره قبولی دریافت کنه، سهم اتکایی اجباری بیمه های زندگی به یکی از اشکال زیر کاهش شه(تایسون[1]، 2014، 36).

  • سهماتکاییاجباریبهبخشپس اندازیاعمالنشدهوصرفابهبخشهزینه هاجهتایفایتعهداتفوتاعمالگردد.
  • سهماتکاییاجباریمعادلسایربیمه هابه 25 درصدکاهشیابد.
  • سهماتکاییاجباریحداقلبرای شرکت های تخصصی عمر کم بشه تا انگیزه سرمایه گذاران در این مورد و هم انگیزه شرکت های فعال تر در این رشته در مورد تشکیل شرکت های تخصصی عمر در زیرمجموعه رو تامین کنه.به نظر می رسد در صورت انجام هر یک از تصمیمات فوق پیشرفت کار و کاسبی بیمه عمر بیشتر از قبل دست یافتنی هستش (تایسون، 2014، 13).

2-1-9بیمه خدمات درمانی

الان، با اینکه زمینه های فعالیت بیمه خیلی گسترده شده و در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی، بیمه های مختلفی شکل گرفته، ولی بیمه خدمات درمانی، بیشتر از دیگر بیمه ها در بین مردم جا گرفته و افرادبا اون سر و کار دارن. کسی که زمان جوانی و سلامت خود رو صرف کار و سازندگی جامعه می کنه، در هنگامه پیری و سالمندی، یا در زمان مریضی، بامشکلات مختلفی دست به گریبانه که باید به اون رسیدگی کرد. یعنی، میشه گفت بخش کلی بیمه اجتماعی، ارائه خدمات درمانی و دارویی به افراده که کم کم، خدمات به اعضای تحت تکفّل بیمه شده رو هم در برگرفته، تا جایی که الان، در تموم کشورها، این بیمه شامل فرد بیمه شده و اعضای خونواده او می شه (یون و چو[2]، 2014، 20).

2-1-10 بیمه بازنشستگی

بازنشستگی و استفاده از مستمری در زمان پیری، یکی از موارد حمایت و توجه، در نظامای بیمه اجتماعیه. در زمان پیری و از کارافتادگی، گذران زندگی خود و افراد تحت تکفل، یکی از نگرانیای کلی افراده؛ چون درآمدهای زمان اشتغال، به ویژه واسه گروه کم درآمد، به سختی کفاف زندگی روزمره رو می کنه و ً امکان پس انداز واسه روزهای بازنشستگی وجود نداره. در دنیای امروز، مستمری پیری یا بازنشستگی واسه کسائی که در دوره جوانی و توانایی، حق بیمه تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی پرداخته ان، واقعا بازگشت پس اندازه ها و ما به ازای خدمات و زحمات بیمه شده، در دوره فعالیت و کار ویه، اما واسه کسائی که شغلشان به شکلی نبود که داوطلبانه یا اجباری، بیمه بازنشستگی پرداخت کنه، ً جنبه حمایتی و خدماتی داره (یون و چو، 2014، 22).

[1]Tyson

[2]Yoon HS, Cho

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه مدیریت

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تمایل بین الملل

عنوان:

چالشای بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و اثر اون بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد : چالشای بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و اثر اون بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

مطالب مرتبط