دانلود تحقیق در مورد عملکرد سازمان، سنجش عملکرد، بهبود مستمر، عملکرد شرکت

توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه بر حسب سن 86
جدول4- 2:توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت 87
جدول4- 3: توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب تاهل 89
جدول4- 4: توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب تحصیلات 90
جدول4- 5: توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه بر حسب سابقه خدمت 91
جدول4- 6:توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت 93
جدول4- 7:توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه بر حسب سن 94
جدول4- 8:توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب تحصیلات 95
جدول4- 9: نتایج حاصل از آزمون k.s 97
جدول4- 10: شاخص های مالی سازمان تامین اجتماعی استان البرز 97
جدول4- 11:آزمون دوجمله ای برای شاخص فرایند های داخلی 99
جدول4- 12:آزمون دوجمله ای برای شاخص رشد و یادگیری 100
فصل پنجم
جدول5- 1:نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش 105

فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل2- 1: فرآیند ارزیابی عملکرد 16
شکل2- 2:تبدیل چشم انداز و استراتژی به چهار جنبه BSC 27
شکل2- 3:رابطه علت ومعلولی در جهار منظر کارت امتیازی متوازن 38
شکل2- 4:شاخص های پیشرو 40
شکل2- 5: چهار فرایند مدیریتی کارت امتیازی متوازن 42
شکل2- 6: الگوی تبدیل استراتژی به عمل 47
شکل2- 7: موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی 54
شکل2-8 :چارچوب روش ارزیابی متوازن…………………………………………………………………………………………..73

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

فصل چهارم
نمودار4- 1: نمودار ستونی برای سن پاسخگویان 87
نمودار4- 2:نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان 88
نمودار4- 3:نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخگویان 89
نمودار4- 4:نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان 91
نمودار4- 5:نمودار ستونی برای سابقه کار پاسخگویان 92
نمودار4- 6: نمودار ستونی برای جنسیت پاسخگویان 93
نمودار4- 7: نمودار ستونی برای سن پاسخگویان 95
نمودار4- 8: نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخگویان 96

فصل اول
کلیات

1-1.مقدمه
با گذشت زمان ، برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری سنتی را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به ایجاد سیستم های زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نبودند، اندازه می گرفت . بسیاری از سازمان ها از این سیستم ها در کنار سیستم های حسابداری سنتی برای سنجش عملکرد سازمان استفاده می کردند. اما بر طبق اظهار نظر اکثر نویسندگان و مدیران سازمان ها ، ترکیب این دو سیستم نیز نتوانست به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری کند.(آهن،2001)
لذا نظر سازمان ها به سیستمی معطوف گردید تا علاوه بر اندازه گیری ابعاد مختلف سازمان ،بتواند میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نماید .همچنین بتواند مدیران را در برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک کمک و راهنمائی نماید.
در سالهای پایانی 1980مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا درمورد ناکارآمدی روشهای ارزیابی عملکرد شرکتها منتشر شد.
در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخصهای خوبی برای سنجش موفقیت شرکتها بودند،چراکه مزیتهای رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شدهی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجشهای مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :
1)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجههای مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده میکنند .
2)گزارشهای مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهندهی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازماناند .
3)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفتهی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخشهای مختلف یک سازماناند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست میآید .
با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی وعلت ومعلولی بین عوامل محرکهی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمیکردند .
در راستای چنین نظری کاپلان ونورتون درسال 1980کارت امتیاز متوازن 1 را به عنوان ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های سنتی اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه نمودند.
کارت امتیازی متوازن شامل مجموعه ای از شاخصه های ارزیابی عملکرد مختلف شامل عملکرد مالی، ارتباط با مشتری، فرآیندهای داخلی و رشدو یادگیری است که باتوجه به استراتژی سازمان تدوین می شوند ( بختیاری ،1383،ص1تا26)
1-2.تعریف موضوع پژوهش
در این پژوهش سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار بعدکارت امتیاز متوازن یعنی ابعاد مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار می گیرد.
1-3. تشریح و بیان مسئله
درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده
بودند. در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده و نتایج آن در مجله فورچون2 منتشر گردیده بود ، مشخص شده بود که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشودند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودند که آنها را در تحقق استراتژیها یشان یاری دهد .
در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده میشوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژیهایشان یاری دهد.( بختیاری،1383،ص23)ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ،موضوع پیادهسازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :
1)نادیده انگاشتن عوامل محیطی 2) همسویی کارکنان با استراتژی
3) عدم حمایت مدیریت ارشد 4) عدم تخصیص منابع لازم (بختیاری ،1383،ص24تا26)
کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی های سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند. (ابن الرسول و همکاران ،2003)
در این پژوهش تلاش می شود سازمان تامین اجتماعی استان البرز از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد.
1-4.اهمیت موضوع و ضرورت انجام تحقیق
حیاتی که قابل اندازه گیری نباشد قابل زندگی نیست. اطلاع ازاثربخشی وکارائی عوامل بکارگرفته شده برای رسیدن به هدف نهایی هرحرکت ،می تواند به عنوان ملاک اصلی ارزیابی آن حرکت تعریف شود.بدین منظور تمام سازمانها همواره در جهت ارزیابی و پایش وضیعت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. پیچیدگی محیط عرصه رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری رابیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یک راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند(ابن الرسول وهمکاران،2007).
با توجه به نیاز روز افزون جامعه به بیمه و سازمان های بیمه گر ضرورت امر سبب گردید تا با اجرای این پژوهش عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن از چهار بعد(مالی ، مشتری فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری )مورد ارزیابی قرارگیرد .
لازم به ذکر است که سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاکنون بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرار نگرفته است .
1-5 .اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ، سنجش تحقق اهداف نظام مدیریت استراتژیک تامین اجتماعی استان البرز براساس مدل BSC در سال 1390 می باشد ،گرچه این پژوهش یک تحقیق کاربردی می باشد اما در ضمن می تواند به عنوان تلاشی برای پر کردن شکاف میان تئوری و عمل در زمینه ارزیابی حائز اهمیت باشد .
اهداف فرعی تحقیق عبارت از :
1 .بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن در سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مالی
2. بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر مشتری
3. بررسی شاخص کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر فرآیند های داخلی
4. بررسی شاخصکارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی استان البرز از منظر رشد و یادگیری
1-6.فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
اهداف نظام مدیریت راهبردی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن در سال 1390 تحقق یافته است.
فرضیات فرعی :
1.شاخص مالی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
2. شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
3.شاخص فرایندهای در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
4.شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است .
1-7. سوالات تحقیق
سوال اصلی
اهداف نظام مدیریت راهبردی سازمان تامین اجتماعی بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن در سال 1390 تحقق یافته است.
سوالات فرعی
1.آیا شاخص مالی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است؟
2. آیا شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است ؟
3. آیا شاخص فرایندهای در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است؟
3. آیا شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 1390 تحقق یافته است ؟
1-8 .روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت دادهها کمی،از نظر ویژگیهای موضوعی توصیفی ،از نظر شیوه گرد آوری داده ها میدانی و از نظر زمان گرد آوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه میباشد .
1-9.تعاریف عملیاتی و مفهومی
1-9-1.تعریف مفهومی
الف)تعریف مدل امتیازات متوازن
مدل امتیازات متوازن یک شیوه برای بیان آشکار استراتژی به کارکنان و سپس ارزیابی پیشرفت از طریق این اهداف‏ می‏باشد.مدل امتیازات متوازن استراتژی بلند مدت سازمان را در قالب اهداف کاملاً مشخص و قابل اندازه‏گیری در همه ابعاد سازمانی تعیین می‏کند.
مدل امتیازات متوازن می‏تواند موجب یکپارچه نمودن فراگردهای مالی و بودجه‏بندی و نیز برنامه‏ریزی استراتژیک‏ گردد و به مدیران عالی این امکان را می‏دهد که خیلی سریع اما جامع و کامل سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند و توازن‏ واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت، بین شاخصهای اصلی و فرعی و بین عملکرد داخلی و خارجی‏ ایجاد نمایند.در واقع مدل امتیازات متوازن به سازمانها کمک می‏کند استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل نموده و از این‏ طریق رفتار مناسب و عملکرد بهتر را فراهم نمایند(ربیعی،1383،ص33).
ب)منظر مالی
معیارهای مالی عملکرد ، اهداف بلند مدت واحد کسب و کار را مشخص میکنند در حالی که بیشتر کسب و کارها برای اهدافی که سود آوری را نشان می دهند تأکید خواهند داشت اهداف مالی دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد(کاپلان ونورتون،1992،ص22).3
ج) منظر مشتری4
این منظر شامل شاخص هایی در ارتباط با مطلوبترین گروه مشتریان (به عنوان مثال سوده ترین آنها) است . در این وجه، مدیران باید بخش هایی از بازار و مشتریان که واحد های کسب و کار درآنها رقابت می کنند را شناسایی کنند(کاپلان ونورتون،1992،ص19).
د)منظر فرآیند های داخلی5
در منظر فرایندهای داخلی،سازمانها می بایست فرآیندهایی را مشخص کنند که با برتری یافتن در آنها بتوانند به ارزش آفرینی برای مشتریان ونهایتا”سهامداران خود ادامه دهند(کاپلان ونورتون 1992،ص20).
ه)منظر رشد و یادگیری6
توانایی یک سازمان در نوآوری ،بهبودویادگیری مستقیما”باارزش آن بعنوان یک سازمان گره می خورد.یک سازمان زمانی می تواند رشد ونوآوری داشته باشد که قادر به توسعه مهارتها ورهبری خودباشد واز اشتباهات خود ورفتار سایر سازمانها درس بگیرد وبتواند برای خودروشهای جدیدی ایجاد کند؛ درواقع یادگیری برای سازمانها مانند نفسکشیدن ،بدون وقفه حیات برای ادامه زندگی وفعالیت(علی احمدی وهمکاران،1382،ص343).
1-9-2.تعاریف عملیاتی متغیر ها
الف)منظر مالی
برای عملیاتی نمودن شاخص مالی از اهداف استراتژیک و اطلاعات مالی سازمان تامین اجتماعی استان البرز استفاده می شود .
ب)منظر مشتری
شاخص هایی که بررسی و تجزیه و تحلیل خواهندشد عبارتند از :
1)سرعت در ارائه خدمات بیمه ای
2)طرح یکسان سازی حقوق مستمری بگیران
3)طرح پرداخت حقوق مستمری بگیران براساس حروف الفبا و در بانک هایی غیر از بانک رفاه
4)صدور و تمدید و تامین اعتبار دفترچه درمانی سایر شعب
5)برونسپاری عملیات سازمان (واگذاری چاپ و صحافی دفترچههای درمانی به شرکتهای خدماتی و کارگزار)
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 1 تا 20 پرسشنامه شماره 1 استفاده شده است.
ج)فرآیند های داخلی
شاخص هایی که بررسی و تجزیه و تحلیل خواهندشد عبارتند از :
1)مکانیزه نمودن عملیات بیمه ای
2)سامان دادن پرونده های بیمه شدگان به صورت مکانیزه
3)مجهز نمودن سازمان به زیر ساخت های اینترنتی
4)ارسال اعلامیه مطالباتی شعب طریق شبکه های کامپیوتری
5)برون سپاری عملیات حسابرسی کارگاه های تحت پوشش
برای عملیاتی نمودن این متغیر از سوالات 1 تا 5 پرسشنامه شماره 2 استفاده شده است.
د)رشد و یادگیری
شاخص هایی که بررسی و تجزیه و تحلیل خواهند شد عبارتند از :
1)ایجاد مراکز

مطالب مرتبط