منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، اندازه گیری، متغیر وابسته

در تاریخ : ۲/۲/۱۳۹۴
دانشجوی دوره دکتری غدیر بهمنی طراز از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۱۸ بحروف هجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت .
امضاء استاد راهنما :
بسمه تعالی
دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی
(این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»
نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: ۱۰۱
کد شناسایی پایان‌نامه: ۱۰۱۲۰۵۰۵۹۲۱۰۳۲
عنوان پایان‌نامه: میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن ( مورد مطالعه : استادان دانشگاهها و دبیران مقطع متوسطه شهر همدان )
نام و نام خانوادگی دانشجو: غدیر بهمنی طراز
شماره دانشجوئی: ۹۰۰۷۶۶۳۱۲
رشته تحصیلی: جامعه شناسی سیاسی
تاریخ شروع پایان‌نامه: ۱۴/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ اتمام پایان‌نامه: ۲/۲/۱۳۹۴
استاد / استادان راهنما: دکتر طهمورث شیری
استاد/استادان مشاور: دکتر ابوالفضل دلاوری
چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):
امروزه دیدگاههای بسیاری بر نقش طبقه متوسط جدید در فرایند دمکراتیک شدن تاکید دارند و معتقدند میزان گرایش به فرهنگ دمکراتیک در میان این طبقه عمومیت بیشتری داشته و آنرا به یک گروه پیشرو در پروسه دمکراسی بدل کرده است. سوال این است که آیا چنین وضعیتی در جامعه امروز ایران نیز قابل مشاهده است؟ بر این اساس در این تحقیق میزان گرایش به فرهنگ مردم سالارانه در میان استادان دانشگاه و معلمان دوره متوسطه شهر همدان مورد پیمایش قرار گرفته است. دلایل انتخاب این جمعیت آماری این است که اولاً بنا بر مباحث و نظریه های مردم سالاری، این دو قشر بعنوان نمایندگان طبقه متوسط جدید، معرف گرایش بیشینه (ماکزیمم) به فرهنگ مردم سالارانه هستند؛ ثانیاً شهر همدان به عنوان یکی از شهرهای نسبتا پر جمعیت و چند فرهنگی کشور، تا حدودی معرف میانگین وزن طبقه متوسط جدید شهری و گرایش های آن در ایران امروز است. به این ترتیب، این تحقیق میتواند بیشینه گرایش به فرهنگ مردم سالارانه را در میان طبقه متوسط جدید شهری ایران امروز نشان دهد. این تحفیق دو بخش متمایز توصیفی و تبیینی دارد در بخش توصیفی هدف ، گونه شناسی فرهنگ سیاسی اقشار مذکور و میزان نزدیکی آن به الگوهای دموکراتیک است و در بخش تبیینی بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرهنگ سیاسی مورد نظر میباشد . در این بخش از دو رهیافت نظری مدرنیزاسیون ( توسعه ) و نظریات مرتبط با جامعه مدنی استفاده شده است.روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش می باشد . نتایج نشان میدهد از بین شاخصه های توسعه گرایش به ارزش های فرامادی ، سطح آموزش و میزان استفاده از رسانه ها و از بین شاخصه های سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی بیشترین رابطه را با متغیر وابسته دارند . متغیر دینداری نیز درکنار متغیرهای فوق عاملی است که تاثیر معناداری بر گرایش به دموکراسی دارد .
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه مناسب است تاریخ و امضاء:
مناسب نیست
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات
۱-۱- بیان مساله تحقیق ۲
۱-۲- بیان ضرورتهای انجام تحقیق ۷
۱-۳- بیان اهداف تحقیق ۱۰
۱-۴- محدوده مکانی مورد مطالعه ۱۱
۱-۵- تعریف مفاهیم ۱۳
۱- ۵-۱-فرهنگ سیاسی ۱۳
۱-۵-۲-فرهنگ سیاسی دمکراتیک ۱۴
۱-۵-۳- بررسی مفهوم طبقه متوسط جدید ۱۵
۱-۵-۳-۱- مفهوم طبقه ۱۵
۱-۵-۳-۲- طبقه متوسط جدید ۱۸
فصل دوم :مبانی و چهارچوب نظری
۲-۱- پیشینه تحقیق ۲۴
۲-۱-۱- تحقیقات خارجی (اروپایی و آمریکایی) ۲۴
۲-۱-۱-۱- آلموند و وربا ۲۴
۲-۱-۱-۲- رونالد اینگلهارت ۲۵
۲-۱-۱-۳-رابرت پاتنام ۲۷
۲-۱-۱-۴- لاری دایاموند ۲۷
۲-۱-۱-۵- استیون ای . فینکل ۲۸
۲-۱-۱-۶- الکس وان سیکل ۲۸
۲-۱-۱-۷- پل زیگموند ۲۹
۲-۱-۲- مطالعات تطبیقی آسیایی – اروپایی ۲۹
۲-۱-۲-۱- تحقیق ایچی ایکدا ، یاسو یامادا و ماسارو کونو (۲۰۰۴) ۲۹
۲-۱-۲-۲- تحقیق ژان بلوندل و تاکه شی اینوگوچی (۲۰۰۶) ۳۱
۲-۱-۲-۳- تحقیق اویچول کیم، گیر هلگسون و بیانگ مان (دمکراسی، اعتماد و اثر بخشی سیاسی) (۲۰۰۷) ۳۳
۲-۱-۲-۴- مارک تسلر ۳۵
۲-۱-۲-۵- دانیل پرایس(۱۹۹۹) ۳۶
۲-۱-۳- مطالعات داخلی ۳۷
۲-۱-۳-۱- محمود سریع القلم ۳۷
۲-۱-۳-۲- ماروین زونیس(۱۹۷۵) ۳۸
۲-۱-۳-۳- آر .دی . گاستیل ۳۹
۲-۱-۳-۴-حسین بشیریه( ۱۳۷۵) ۳۹
۲-۱-۳-۵- کتابی و همکاران (۱۳۸۰) ۳۹
۲-۱-۳-۶-سرمایه اجتماعی و گونه های دمکراتیک فرهنگ سیاسی ۴۰
۲-۱-۳-۷- مسعود گلچین و همکاران (فرهنگ سیاسی دموکراتیک و عوامل مرتبط با آن) (۱۳۷۸)، ۴۱
۲-۱-۳-۸- سرمایه اجتماعی ، جامعه مدنی و دموکراسی ۴۱
۲-۱-۳-۹- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی– اجتماعی ۴۲
۲-۱-۳-۱۰- بررسی عوامل موثر بر فرهنگ سیاسی در شهر شیراز ۴۲
۲-۱-۴- جمع بندی ادبیات تحقیق ۴۲
۲-۲- مبانی نظری ۴۴
۲-۲-۱- رویکردهای روانشناسانه ۴۶
۲-۲-۱-۱- نظریه فرهنگ مدنی ۴۶
۲-۲-۱-۲- رهیافت توسعه سیاسی ۴۹
۲-۲-۱-۳- رهیافت معرفت شناسانه ۵۱
۲-۲-۲- نظریات متاثر از رهیافت مدرنیسم ۵۳
۲-۲-۳- نظریه های مربوط به جامعه مدنی ۵۸
۲-۲-۴- رویکردهای نظری درباره رابطه مذهب و گرایش به دمکراسی ۶۸
۲-۲-۵- جمع بندی مباحث نظری ۷۱
۲-۳- چهارچوب نظری ۷۲
۲-۵- فرضیات تحقیق ۸۲
۲-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی ۸۴
۲-۶-۱- فرهنگ سیاسی دمکراتیک ۸۴
۲-۶-۲-متغیرهای مستقل ۹۲
۲-۶-۲-۱- احساس امنیت ۹۲
۲-۶-۲-۲- دینداری ۹۵
۲-۶-۲-۳-موقعیت اقتصادی – اجتماعی ۹۷
۲-۶-۲-۴-میزان استفاده از رسانه های جمعی ۱۰۰
۲-۶-۲-۵- سرمایه اجتماعی ۱۰۱
۲-۶-۲-۶- ارزش های فرامادی ۱۰۵
فصل سوم :روش تحقیق
۳-۱- روش تحقیق ۱۰۸
۳-۲- تکنیک جمع آوری داده ها ۱۰۸
۳-۳- جامعه آماری ۱۰۹
۳-۴- حجم نمونه ۱۰۹
۳-۵- روش نمونه گیری ۱۱۰
۳-۶- ابزار اندازه گیری ( پایایی و روایی ) ۱۱۳
۳-۶-۱- پیش آزمون ( پایایی) ۱۱۴
۳-۶-۲- اعتبار ابزار اندازه گیری ۱۱۵
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- تحلیل یک متغیره ۱۱۸
۴-۱-۱- توزیع جنسی پاسخگویان ۱۱۸
۴-۱-۲- وضعیت سنی پاسخگویان ۱۱۸
۴-۱-۳- رشته تحصیلی ۱۱۹
۴-۱-۴- توزیع پاسخگویان از نظر موقعیت شغلی ۱۲۰
۴-۱-۵- اعتماد درون گروهی ۱۲۰
۴-۱-۶- اعتماد نهادی ۱۲۱
۴-۱-۷- اعتماد برون گروهی ( اعتماد تعمیم یافته ) ۱۲۲
۴-۱-۸- انسجام اجتماعی ۱۲۳
۴-۱-۱۰- سرمایه اجتماعی کل ۱۲۵
۴-۱-۱۱- دینداری ۱۲۶
۴-۱-۱۲-امنیت اقتصادی ۱۲۷
۴-۱-۱۳- احساس امنیت جانی ۱۲۸
۴-۱-۱۴- احساس امنیت سیاسی ۱۲۹
۴-۱-۱۵- احساس امنیت اجتماعی کل ۱۳۰
۴-۱-۱۶- استفاده از رسانه های مکتوب ۱۳۱
۴-۱-۱۷- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری داخلی ۱۳۲
۴-۱-۱۸- استفاده از رسانه های صوتی ، تصویری خارجی ۱۳۳
۴-۱-۱۹- استفاده از اینترنت ۱۳۴
۴-۱-۲۰- مصرف رسانه ای کل ۱۳۵
۴-۱-۲۱- تحصیلات ۱۳۶
۴-۱-۲۲- درآمد ۱۳۶
۴-۱-۲۳- پایگاه اقتصادی – اجتماعی ۱۳۷
۴-۱-۲۴- گرایش به ارزش های فرامادی ۱۳۸
۴-۱-۲۵- شاخص ها و معرف های متغیر وابسته ( گرایش به فرهنگ دموکراتیک ) ۱۳۹
۴-۱-۲۵-۱- مدارای سیاسی ۱۳۹
۴-۱-۲۵-۲- حمایت از ارزش آزادی ۱۴۰
۴-۱-۲۵-۳- حمایت از تساوی جنسیتی ۱۴۱
۴-۱-۲۵-۴- مطلوبیت حکومت دمکراتیک ۱۴۲
۴-۱-۲۵-۵- دانش سیاسی ۱۴۳
۴-۱-۲۵-۶- علاقه سیاسی ۱۴۴
۴-۱-۲۵-۷- مشارکت سیاسی ۱۴۴
۴-۱-۲۵-۸- گرایش به جنبه های تکثر گرایانه و هنجارین فرهنگ دموکراتیک ۱۴۵
۴-۱-۲۵-۹- گرایش به جنبه های درگیرانه و رفتاری فرهنگ دموکراتیک ۱۴۶
۴-۱-۲۵-۱۰- میزان گرایش کلی به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته تحقیق ) ۱۴۷
۴-۱-۲۶- تحلیل عاملی بر روی شاخص ها و ابعاد متغیر وابسته ۱۴۸
۴-۲-تحلیل دو متغیری ۱۵۰
۴-۲-۱- رابطه بین جنسیت و فرهنگ دموکراتیک ۱۵۱
۴-۲-۲- رابطه بین رشته تحصیلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۲
۴-۲-۳- رابطه بین موقعیت شغلی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۳
۴-۲-۴- رابطه بین سن و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۴
۴-۲-۵- رابطه بین تحصیلات ( سطح آموزش) و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۵
۴-۲-۶- رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۶
۴-۲-۷ رابطه بین امنیت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۷
۴-۲-۸- رابطه بین فرامادیگرایی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۸
۴-۲-۹- رابطه بین استفاده از رسانه ها و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۵۹
۴-۲-۱۰- رابطه بین دینداری و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۶۰
۴-۲-۱۱- رابطه بین اعتماد درون گروهی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۶۱
۴-۲-۱۲- رابطه بین اعتماد نهادی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۶۲
۴-۲-۱۳- رابطه بین اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۶۳
۴-۲-۱۴- رابطه بین انسجام اجتماعی و فرهنگ دموکراتیک ۱۶۴
۴-۲-۱۵- رابطه بین مشارکت اجتماعی و گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۶۵
۴-۳- رگرسیون چند متغیری ۱۶۶
۴-۳-۱- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های توسعه ۱۶۶
۴-۳-۲- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک با مشارکت شاخصه های سرمایه اجتماعی ۱۶۷
۴-۳-۳- رگرسیون گرایش به فرهنگ سیاسی دمکراتیک با مشارکت نسبی تمامی متغیرهای مستقل ۱۶۸
فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری
نتیجه گیری ۱۷۲
۵-۱- نتایج بخش توصیفی ۱۷۲
۵-۲- نتایج بخش تبیینی ۱۷۶
۵-۲-۱- شاخص های توسعه و میزان گرایش به فرهنگ دموکراتیک ۱۷۶
۵-۲-۲- دینداری و گرایش به دموکراسی ۱۷۹
۵-۲-۳- شاخص های سرمایه اجتماعی و گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک ۱۸۰
۵-۴- خلاصه نتیجه گیری ۱۸۴
فهرست منابع ۱۸۸
پیوست ها ۱۹۸
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۶-۱- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک ۸۷
جدول ۲-۶-۲- معرف ها و گویه های فرهنگ سیاسی دموکراتیک ۹۰
جدول ۲-۶-۳- معرف ها و گویه های امنیت اجتماعی ۹۴
جدول۲-۶-۴- معرف ها و گویه های سنجه دینداری ۹۶
جدول ۲-۶-۵- معرف ها و گویه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی ۹۹
جدول ۲-۶-۶- معرف ها و گویه های استفاده از رسانه های جمعی ۱۰۱
جدول ۲-۶-۷- معرف ها و گویه های سرمایه اجتماعی ۱۰۴
جدول ۲-۶-۸- معرف ها و گویه های گرایش به ارزش های فرامادی ۱۰۶
جدول ۳-۱- سهم هر یک از طبقات نمونه از حجم نمونه ۱۱۱
جدول ۳-۲- سهم زیر گروهها ی طبقات اصلی از حجم نمونه ۱۱۲
جدول ۳-۳- خوشه های انتخابی از زیر گروههای مختلف ۱۱۳
جدول ۳-۴- پایایی ابزار اندازه گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک ( متغیر وابسته ) ۱۱۴
جدول ۳-۵- پایایی ابزار اندازه گیری سرمایه اجتماعی ۱۱۴
جدول ۳-۶- پایایی ابزار اندازه گیری سنجه دینداری ۱۱۵
جدول ۳-۷- پایایی ابزار اندازه گیری متغیر امنیت

مطالب مرتبط