بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2019

اثربخشی آموزشی

دادن شغل،عدم دستیابی به شغل مناسب گنجانده شده است. بنابراین اعتقاد روان شناسان صنعتی و سازمانی امنیت شغلی یکی از عوامل بوجود آوردنده رضایت شغلی است.نیازهای تامینی کاملا آشکار و دربین اغلب مردم بسیار...

منابع تحقیق درمورد سازمان بهداشت جهانی

پیش‌بینی کننده‌های کلینیکی رفتار خودکشی عموماٌ قوی نیستند، به این معنا که برای هر نمونه‌ای از بیماران یا حتی برای بیماری خاص، قابل تسری نمی‌باشند(لنانابوکو4 ، 2009)، اما با توجه به پیشینه‌های تحقیقات، به...

حمایت اجتماعی

است، از معلمان در مورد عوامل ایجاد کننده استرس سئوال پرسیده شده است، که در نتایج به دست آمده عامل دانش آموزان در رده دوم اهمیت قرار گرفته بود. در طبقهبندی که از رفتار...

منابع تحقیق درمورد اختلالات شخصیت

2-9-1-نظریههای روان تحلیلگری 26 2-9-2-نظریه رفتاری 27 2-9-3-نظریه شناختی 27 2-9-4-نظریه یادگیری 28 2-9-5-نظریه جامعه شناختی 28 2-10شخصیت 30 2-11اصطلاحات معادل شخصیت 32 2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت 33 2-12-1-دیدگاه روانکاوی 33 2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی 34 2-12-3-رویکرد...