بایگانی‌ ماهانه: ژانویه 2019

0

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : تحلیل واریانس

و تقدیم به همسر و فرزندانم زهرا و محمد مصطفی که همواره زندگی سخت دانشگاهی ام راتحمّل کردند. مجیدآذریان تابستان93 فهرست مطالبچکیده 1مقدمه 2فصل اوّل: کلیات تحقیق1-1) مسأله پژوهش 41-2) ضرورت تحقیق 51-3) اهداف...

0

رفتار سازمانی

تاثیر قرار خواهد داد. محقق در پی این است که بررسی کند استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ 1-3- اهمیت و...

0

منابع و ماخذ مقاله پرسشنامه استرس

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت            2-1-مقدمه 142-2- استرس شغلی 152-2-1- مفهوم استرس 162-2-2- تعاریف استرس 192-2-3- تعریف استرس شغلی 192-2-4- عوامل ایجاد کننده استرس...

0

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع سرمایه اجتماعی

خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد. روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است....

0

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع معنویت در محیط کار

یازده گانه بیست و شش سازمان مورد مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره آن دسته از سازمان های دولتی که سرمایه اجتماعی زیاد ایجاد کرده اند ، بیشتر از سازمان هایی بوده که...

0

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع سرمایه اجتماعی

مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی دارد و از سوی دیگر روش‌های مورد قبول علوم اجتماعی حاکی از فقدان ابزارهای مناسب برای مطالعات قابل قبول در این زمینه می‌باشد (Lund Dean & Et al, 2003, 382). ریشه...

0

دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع سرمایه اجتماعی

همکارانش نشان می‌دهند که چگونه اعضای سازمان‌ها با انجام رفتارهای تبعی در راستای هر کدام از این سه بعد، گام بر می دارند. از نظر ناهاپیت و قوشال، اولین بعد سرمایه اجتماعی، بعد ساختاری...

0

تحقیق رایگان درمورد کارآفرینی استراتژیک

فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس تعداد مدیران پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-5) می‌باشد.جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهندهمدیرفراوانیدرصدارشد6019میانی904/28عملیاتی1676/53جمع کل317100(منبع : داده‌های پژوهش)نمودار4-5: درصد فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهندهیافته‌های حاصل از...