منبع تحقیق درمورد عملکرد سازمانی

گردآوری داده ها: 41
3-5-1- ابزارهای گردآوری داده ها: 41
3-5-2- ساختار پرسشنامه 41
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 43
3- 6-1- روایی پرسشنامه 43
3- 6-2- پایایی پرسشنامه 44
3- 7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 46
3-8- تعاریف عملیاتی متغیرها: 46
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه 49
4-2- تحلیل‌های آماری توصیفی 49
4-2-1- اطلاعات دموگرافیک مربوط به مدیران 49
4-2-2-کارآفرینی استراتژیک 55
4-2-3-مزیت رقابتی و عملکرد کارکنان 57
4-2-4- توصیف متغیر های پژوهش 58
4-3- آمار استنباطی 60
4-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S) 60
4-3-2- آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش: 63
4-3-3- آزمون همبستگی ناپارامتریک(ضریب همبستگی اسپیرمن): 64
4-3-3-1- نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن: 65
4-3-3-2- آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه های فرعی 66
4-4-معادلات ساختاری 70
4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول کارآفرینی استراتژیک 72
4-4-2- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد کارآفرینی استراتژیک: 75
4-4-3- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول ابعاد عملکرد سازمانی 79
4-4-5- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم ابعاد عملکرد سازمانی 81
4-4-6- تحلیل عاملی تائیدی مدل ساختاری 85
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 90
5-2-مرور بر فصل های پنج گانه پژوهش: 91
5-3- تفسیرنتایج آمار توصیفی و استنباطی 92
5-4-یافته‌های پژوهش: 93
5-4-1- وضعیت کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکردسازمانی شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه 93
5-4-2- وضعیت مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و ابعاد آن در شرکت‌های صنعتی شهرستان کرمانشاه 93
5-5- نتیجه گیری از فرضیه‌های پژوهش 94
5-5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی 94
5-5-2- نتایج حاصل از فرضیات فرعی 94
5-6- بحث و نتیجه‌گیری 95
5-7- پیشنهادهای پژوهش 97
5-7-1-پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات پژوهش: 97
5-7-2- پیشنهادهای کاربردی 99
5-7-3- پیشنهاد برای تحقیق‌های آتی 100
5-8- محدودیت‌های تحقیق 101
پیوستها(منابع و پرسشنامه) 102
فهرست جداول

 
 
جدول2-1:مبانی نظری مرتبط با عوامل تأثیر گذار بر عملکرد سازمانی 33
جدول 3-1: سوالات کارآفرینی استراتژیک 42
جدول 3-2: سوالات مزیت رقابتی 42
جدول 3-3: سوالات عملکرد سازمانی 43
جدول 3-4: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه کارآفرینی استراتژیک 44
جدول 3-5: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه مزیت رقابتی 45
جدول 3-6: میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد سازمانی 45
جدول 4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 50

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 51
جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان 52
جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 54
جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهنده 55
جدول 4-6 : وضعیت توصیفی ابعاد متغیر مستقل(کارآفرینی استژیک) 56
جدول 4-7: وضعیت توصیفی ابعاد متغیر وابسته(عملکرد سازمانی) 57
جدول 4-8 : توصیف متغیرهای پژوهش 58
جدول 4-9: نتیجه آزمون نرمال بودن ابعاد کارآفرینی استراتژیک 61
جدول 4-10: نتیجه آزمون نرمال بودن مزیت رقابتی 61
جدول 4-11: نتیجه آزمون نرمال بودن عملکرد سازمانی 62
جدول 4-12: نتیجه آزمون های رابطه‌ای متغیرهای دموگرافیک با متغیرهای پژوهش 63
جدول 4-13: ضریب همبستگی بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی 65
جدول 4-14 :ضریب همبستگی اسپیرمن بین تفکر استراتژیک و عملکرد سازمانی 66
جدول 4-15 : ضریب همبستگی بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی 67
جدول 4-16 :ضریب همبستگی بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی 68
جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهای پژوهش 69
جدول 4-18: محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش 71
جدول4-19: شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک مرتبه اول 72
جدول 4-20 شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیر ی ابعادکارآفرینی استراتژیک در مرتبه دوم 76
جدول4-21: شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد عملکرد سازمانی 79
جدول -22: شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری عملکرد سازمانی در مرتبه دوم 82
جدول 4-23 : شاخص های مناسب بودن برازش مدل ساختاری 85
جدول 4-23: شاخص های نیکویی برازش مدل ساختاری 88
فهرست نمودار
نمودار 2-1: مدل مفهومی پژوهش 35
نمودار 4-1: توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 50
نمودار4-2: درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان 51
نمودار4-3: درصد فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان 53
نمودار4-4: درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 54
نمودار4-5: درصد فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهنده 55
نمودار 4- 6 وضعیت توصیفی متغیر کارآفرینی استراتژیک 59
نمودار 4- 7 وضعیت توصیفی متغیر مزیت رقابتی 59
نمودار 4- 8 وضعیت توصیفی متغیر عملکرد سازمانی 59
نمودار 4-9 مدل اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین غیراستاندارد مرتبه اول 72
نمودار 4-10 مدل اندازه گیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک درحالت تخمین استاندارد مرتبه اول 73
نمودار 4-11 مدل اندازه گیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک درحالت عدد معناداری مرتبه اول 74
نمودار4-12 مدل اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه دوم 75
نمودار 4-13 مدل اندازه گیری ابعادکارآفرینی استراتژیک در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم 77
نمودار 4-14 مدل اندازه گیری ابعاد کارآفرینی استراتژیک در حالت عدد معناداری مرتبه دوم 78
نمودار 4-15 مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه اول 79
نمودار4-16 مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت معنا داری مرتبه اول 80
نمودار 4-17 مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین غیر استاندارد مرتبه دوم 81
نمودار 4-18 مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم 83
نمودار 4-19 مدل اندازه گیری ابعاد عملکرد سازمانی در حالت عدد معناداری مرتبه دوم 84
نمودار4-20 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین غیراستاندارد 85
نمودار 4- 21 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد 86
نمودار 4-22 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری 87
چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شهرستان کرمانشاه به مرحله اجرا در آمده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکتهای صنعتی می‌شود. این مطالعه از نظرروش شناسی از نوع پژوهش‌های همبستگی و از منظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی _طبقه‌ای که از جامعه آماری تعداد384 نفرانتخاب گردیده. ابزارجمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد کارآفرینی استراتژیک12سوال، مزیت رقابتی 3سوال و عملکرد سازمانی6سوال بوده، روایی توسط نخبگان و اساتید دانشگاهی تائید، پایایی پرسشنامه با توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری به وسیله نرم افزارspss به ترتیب با الفالی کرونباخ891/0، 766/0، 872/0 تائید گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری نشان داده که بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی درشرکتهای صنعتی شهرستان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد. شاخصهای تفکر استراتژیک، متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و نوآوری مستمر به ترتیب بیشترین اهمیت را از دید مدیران بر کارآفرینی استراتژیک داشته اند.
واژگان کلیدی: کارآفرینی استراتژیک، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی و شرکتهای صنعتی
فصل اول:
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه:
اندیشه و تفکر استراتژیک، ضرورت انکارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار می‌رود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه‌های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفکر استراتژیک است. گسترش اهداف و قلمروهای مدیریت استراتژیک و نقش مؤثر آن در تصمیم‌گیری، موجب گردید، که برخورداری از تفکر استراتژیک
در این حوزه اهمیت پیدا کند(پولاریس و یانیس، 2003). کارآفرینی استراتژیک مفهومی نوظهور و ترکیبی از کارآفرینی و علم مدیریت استراتژیک است(ایرلند و همکاران، 2003). تحولات پر شتاب جهانی در علم، تکنولوژی، صنعت و مدیریت و به طور کلی ارزشها و معیارها، بسیاری از سازمان‌ها و شرکتهای موفق جهان را بر آن داشته است تا اهداف، گرایش و علایق خود را در جهت به کارگیری خلاقیت و نوآوری هدایت کنند. سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی با توجه به عرصه رقابت سخت و شدید جهانی، بودجه واحدهای پژوهش و تحقیقات خود را نسبت به سال‌های گذشته افزایش داده‌اند. افزون بر آن برای محیطی که خلاقیت و نوآوری را ترغیب و استعدادهای افراد را در این سو متبلور کند. اهمیت قابل ملاحظه‌ای قایل شده‌اند. سازمان‌ها و شرکتها در برهه‌ای از زمان که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فرا صنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر عدم تداوم، عصر جوامع موقت و عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است، خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی‌های ژرف جهانی آماده می‌سازند. انباشتگی دانش پیرامون موضوع کارآفرینی سازمان با سرعت بالایی در حال روی دادن است، بسیاری از سازمان ها به طور فزاینده‌ای به کارآفرینی سازمانی، به عنوان روشی برای مقابله با ایستایی و بوروکراسی که شر کت ممکن است به آن دچار شود، می‌نگرند. فشارهای رقابتی وارد به شرکت های بزرگ باعث شده تا آنها خصوصیات سازمان های کوچک و چابک را دارا شوند که این امر به بقاء آنها کمک شایانی کرده است بسیاری از آنها کوچکتر و چابکتر شده، لایه‌ای مدیریتی کمتر شده، وابستگی شان به روابط افقی و ساختارهای گروهی بیشتر شده و به طور فزاینده‌ای نیز از تکنولوژی بهره می‌برند که تمامی این موارد در زیر سایه یک استراتژی هدفمند و متناسب با تغییرات روز اتفاق می‌افتد(ناهید وگلابی، 1391). تغییرات تقاضای محیط جهانی کسب و کار ابزاری هستند، که بنگاههای موجود، استراتژیهای کارآفرینانه خود را با آنها به عنوان مسیری به سوی موفقیت تطبیق می‌دهند. با پیگیری استراتژیهای کارآفرینی بنگاهها خود را در موقعیت‌هایی قرارمی‌دهند که به صورت مکرر و نظام‌مند فرصتهای کارآفرینانه را تشخیص داده و از آنها بهره‌برداری کنند. کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک دیدگاه، نشانگر یک ایدولوژی مشترک که در پی‌کسب مزیت رقابتی از این ایدئولوژی در طریق نوآوری و رفتار کارآفرینانه، بر مبنایی پایدار می‌باشد، مطرح می‌شود(راسل، 1999).
1-2-بیان مسئله:
اهمیت کارآفرینی استراتژیک در زمینه کسب و کارهای پویا تاکید می‌شود و به عنوان یک راه پیشرفت و دست‌یابی به اهداف سازمانی توسط مدیران و سازمان‌ها در نظر گرفته شده است. تحقیقات نشان می دهد که کارآفرینی استراتژیک منجر به مزیت رقابتی و ایجاد ثروت برای سازمان‌ها گردیده است. سرمایه گذاری در زمینه فن‌آوری و راه اندازی در دهه گذشته استدلال می‌کنند که بیشتر شرکت های نوآورانه شانس بیشتری برای استفاده از فرصت های رشد را دارا هستند(ایرلند و همکاران، 2003). رابطه بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی هر چند که دستیابی به مزیت رقابتی با عملکرد برتر برابر نیست تاکید شده است. شرکت‌ها با مزایای رقابتی بیشتر قادر به بدست آوردن ارتقاء عملکرد در سطح بلاتر هستند، مطالعات کارآفرینی استراتژیک شواهد قانع کننده بیشتری در مورد نقش واسطه مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی ارائه داده شده. مزیت رقابتی به عنوان واسطه قابل توجهی در رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی دارد. در واقع کارآفرینی استراتژیک و عملکرد سازمانی برای دستیابی به مزیت رقابتی رسیدن به اهداف شرکت را تسهیل خواهد کرد. شرکت‌ها می‌توانند با بکارگیری کارآفرینی استراتژیک اثربخشی لازم در زمینه عملکرد سازمانی به دست آورند(ایرلند و وب، 2009). کارآفرینی استراتژیک در سطح سازمان به عنوان یک الگو، بیانگر اتکای پایدار و همیشگی به رفتارهای کارآفرینانه خودآگاه یا ناخودآگاه می‌باشد(میتینز برگ، 1987). کارآفرینی استراتژیک مفهومی کلیدی در ادبیات کارآفرینی استراتژیک و یک جلوه بارز از کارآفرینی در سطح بنگاه می‌باشد. محققان بسیاری تاکید می‌کنند که نگاه به کارآفرینی استراتژیک، در حال تبدیل شدن یک منبع کلیدی مزیت‌های رقابتی بنگاه می‌باشند. همچنین راهی است که بنگاه‌های موجود می‌توانند توانمندی‌های استراتژیک خود را که برای موفقیت‌های مکرر کلیدی هستند توسعه‌دهند. در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک به عنوان یک مفاد سه عامل تعریف می‌کند: کارآفرینی راه متعادل اکتشاف، بهره برداری و نوآوری مستمر است. بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک نشان می‌دهد که مزیت رقابتی در عملکرد سازمانی نقش اساسی واسطه دارد.
1-3-اهدف پژوهش:
1-3-1-هدف اصلی پژوهش
شناسایی رابطه بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شهرکهای صنعتی شهرستان کرمانشاه می‌باشد.
1-3-2-اهداف فرعی
تعیین رابطه بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی
تعیین رابطه بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی
تعیین رابطه بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی
1-4-فرضیه های پژوهش:

1-4-1- فرضیه اصلی
بین کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی در شرکت های صنعتی شهرستان کرمانشاه تاثیر معناداری وجود دارد.
1-4-2-فرضیات فرعی
بین طرز تفکر کارآفرینی و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
بین متعادل کننده اکتشاف و بهره برداری و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
بین نوآوری مستمر و عملکرد سازمانی تاثیر معنا داری وجود دارد.
1-5- قلمروهای پژو هش:
1-5-1-قلمرو موضوعی پژوهش حاضر به بررسی رابطه کارآفرینی استراتژیک و مزیت رقابتی برعملکرد سازمانی است.
1-5-2- قلمرو مکانی پژوهش حال حاضر مربوط به شرکت‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه است.
1-5-3-قلمرو زمانی پژوهش حال حاظر مربوط به سال 1394 شمسی است.
1-6- متغیرهای پژوهش:
در این پژوهش کارآفرینی استراتژیک (متغیر مستقل)، مزیت رقابتی(متغیر میانجی) و عملکرد سازمانی(متغیر وابسته) است.
1-7- روش پژوهش :
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی می باشد، و همچنین از لحاظ روش جزء تحقیقات همبستگی و از شاخه پیمایشی می‌باشد. هدف اصلی پژوهش کاربردی است زیرا نتایج این پژوهش در بنگاهای اقتصادی و سازمانها بکار گرفته می‌شود، چون رابطه متغیرها را بررسی می کند از نوع تحقیقات همبستگی است به دلیل بکارگیری از پرسشنامه

مطالب مرتبط