منابع و ماخذ مقاله پرسشنامه استرس

 
 
2-1-مقدمه 14
2-2- استرس شغلی 15
2-2-1- مفهوم استرس 16
2-2-2- تعاریف استرس 19
2-2-3- تعریف استرس شغلی 19
2-2-4- عوامل ایجاد کننده استرس شغلی 22
2-2-5- عوامل استرسزای برون سازمانی 24
2-2-5-1- تغییرات اقتصادی 26
2-2-5-2- تغییرات سیاسی- اجتماعی 26
2-2- 5-3- تغییرات تکنولوژیکی 27
2-2- 5-4- مسائل خانوادگی 30
2-2-6- عوامل استرسزا درون سازمانی 31
2-2-6-1- سیاستها و خط مشیهای سازمان 33
2-2-6-2- ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد 33
2-2-6-3-شرایط فیزیکی کار 35
2-2-6-4- فرایندها 36
2-2-7- عوامل استرسزای گروهی 37
2-2-7-1- فقدان یکپارچگی گروهی 37
2-2-7-2- تضاد درون اعضای گروه و یا تضاد بین گروه های سازمانی 37
2-2-7-3- فقدان حمایت اجتماعی 38
2-2-7-4- عوامل استرسزای فردی 40
2-2-7-4-1- شرایط فیزیکی 40
2-2-7-4-2- طرح شغل 40
2-2-7-4-3- حجم زیاد کار 41
2-2-7-4-4- فشار کاری بیش از حد زیاد یا بیش از حد کم 41
2-2-7-4-5-پیچیدگی نقش 41
2-1-5-4-6 ابهام در نقش 41
2-2-8- تفاوتهای فردی 41
2-2-9- عوامل موثر بر استرس شغلی معلمان در این پژوهش 42
2-2-9-1- عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری 42
2-2-9-2- حقوق و مزایای دریافتی معلمان 42
2-2-9-3- ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان 42
2-2-9-4- فقدان رابطه همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان 43
2-2-9-5- احساس عدم امنیت شغلی 43
2-3- کیفیت تدریس 43
2-3-1- مفهوم کیفیت 44
2-3-2- کیفیت آموزش 44
2-3-3- اثربخشی آموزشی 46
2-3-4- مفهوم و تعریف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ 47
2-3-5- ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ 48
2-4- پیشینه تحقیق 49
2-4-1-تحقیقات داخلی 49
2-4-2-تحقیقات خارجی 51
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 54
3-2- روش تحقیق 55
3-3- متغیرهای تحقیق 56
3-4- جامعه آماری 56
3- 5- نمونه آماری و روش نمونه گیری 57
3-6 – ابزارهای گرداوری داده ها 57
3-6-1- پرسشنامه استرس شغلی 58
3-6-2- پرسشنامه کیفیت تدریس 58
3-7- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه 58
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-9 روش تجریه و تحلیل داده ها 59
3-9-1- آمار توصیفی 59
3-9-2- آمار استنباطی 60
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 63
4-2- آمار توصیفی 64
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت 64
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات 65
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار 66
4-2-4- متغیرهای تحقیق 67
4-3- آمار استنباطی 68
4-3-1- آزمون پیرسون 68
4-3-2- آزمونANOVA 68
4-3-3- آزمون دوربین – واتسون 70
4-3-4- آزمون همخطی 71
4-3-5- آزمون فرضیه های تحقیق 72
4-3-5-1- فرضیه فرعی اول 73
4-3-5-2- فرضیه فرعی دوم 74
4-3-5-3- فرضیه فرعی سوم 75
4-3-5-4- فرضیه فرعی چهارم 76
4- 3-5-5- فرضیه فرعی پنجم 77
4-3-5-6- فرضیه اصلی 78
4-3-6- سنجش وضعیت موجود متغیرهای تحقیق 79
4-3-7-آزمون T دو جامعه مستقل 82
4-3-8- آزمونANOVA 84
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه 87
5-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی 88
5-3- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل استنباطی 89
5-3-1- آزمون پیرسون 89
5-3-2- آزمون ANOVA 89
5-3-3- آزمون فرضیه های تحقیق 90
5-3-4- وضعیت موجود متغیرهای تحقیق 91
5-3-5- نتایج آزمون Tدو جامعه مستقل و آزمون ANOVA 92
5-3-6 – بحث و نتیجه گیری 92
5-4- پیشنهادها 94
5-4- 1- پیشنهادهای مبتی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- ارائه پیشنهادهای برای تحقیقات آتی 96
5-5- محدودیت های تحقیق 96
منابع 98
پیوست الف : پرسشنامه ها ……………………………………………………………………………………………………105
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1: متغییر های تحقیق 7
جدول (3-1): پراکندگی معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک 56
جدول(3-2): طیف لیکرت 58
جدول(3-3): آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق 59
جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت 64
جدول (4-2): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب تحصیلات 65
جدول (4-3): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب سابقه کار 66
جدول (4-4): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق 67
جدول (4-5): نتایج آزمون پیرسون 68
جدول (4-6) : نتایج آزمون ANOVA 69
جدول(4-7): نتایج آزمون دوربین – واتسون 70
جدول(4-8): نتایج آزمون همخطی 71
جدول(4-9): نتایج آزمون رگرسیون 73
جدول(4-10): نتایج آزمون رگرسیون 74
جدول(4-11): نتایج آزمون رگرسیون 75
جدول(4-12): نتایج آزمون رگرسیون 76
جدول(4-13): نتایج آزمون رگرسیون 77
جدول(4-14): نتایج بررسی فرضیه اصلی 78
جدول (4-15): آزمون میانگین برای متغیرها 81
جدول (4-16): آزمون تی دو جامعه مستقل 82
جدول (4-17) نتایج آزمونANOVA 84
جدول (5-1) : نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی 88
جدول ( 5-2) : نتایج آزمون پیرسون 89
جدول (5-3) : نتایج آزمون ANOVA 90
جدول (5-4) : نتایج اجمالی آزمون رگرسیون 91
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت 64
نمودار (4-2): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب تحصیلات 65
نمودار (4-3): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب سابقه کار 66
نمودار (4-4): کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای تحقیق 67
نمودار (4-5): وضعیت میانگین دو گروه زن و مرد در متغیرهای تحقیق 83
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) : مدل مفهومی پژوهش 12
شکل(2-2): مراحل پدیده انطباق عمومی 18
شکل(2-3): مدل تعاملی فرد با محیط 21
شکل(2-4): استرسهای معلمان آمریکا و انگلیس 23
شکل(2-5 ): عوامل استرسزای شغلی 24
شکل(2-6): عوامل استرسزای شغلی 25
شکل(2-7): استرسهایناشیازتکنولوژی 28
شکل(2-8) : عوامل ایجاد استرس شغلی درون سازمان 32

چکیده:
تحقیق حاضر با تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استرس شغلی که 27 سئوال را تشکیل می دهد استفاده شده که در پژوهش باغبانی(1387)آمده است. همچنین از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2003) شامل 20 سوال استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و دیگر کارشناسان و پایایی از طریق الفای کرونباخ تایید شد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. درپژوهش حاضر ، روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انتخاب شده و در نهایت 200 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان می دهد میان تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همبستگی وجود دارد. آزمون رگرسیون نشان داد که تنها شاخصهای «فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان» و « ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان » از میان شاخصهای استرس شغلی بر کیفیت تدریس تاثیر دارد . بنابراین میتوان چنین نتیجه گیری کرد که استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک تاثیر ندارد. نتایج نشان داد که در هیچ کدام از متغیرها میان گروه زنان و مردان اختلافی وجود نداشته یعنی عامل جنسیت عاملی تاثیرگذار نیست. همچنین نتایج نشان داد که در هیچ کدام از متغیرها غیر از کیفیت تدریس میان سابقه کار های مختلف اختلافی وجود نداشته است.
واژگان کلیدی :
استرس شغلی، عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، فقدان ارتباط وه
مکاری صمیمانه بین مدیر معلمان، احساس عدم امنیت شغلی معلمان، ارزشیابی نامناسب عملکرد، کیفیت تدریس
فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
کارکنانی که دچار فشار روانی شدهاند اغلب دارای نرخ بالاتر تاخیر، غیبت وترک خدمت هستند، کارایی آنها هم از نظر کمّی و هم از نظر کیفی کاهش یافته و تعداد حوادث وشکایات افزایش مییابد. بدیهی است که اینگونه کارکنان دارای روحیهای پایین، انگیزش کم و رضایت شغلی بسیار پایین هستند (گیوینگ، 2007، 624). شاید بزرگترین هزینهای که بر اثر استرس شغلی بوجود میآید و محاسبه آن نیز از همه دشوارتر است، خسارتهایی است که در نتیجه اشتباهات کارکنانی رخ میدهد که به کارهای حساسی اشتغال دارند(فروزش،1385، 24).
استرس می تواند تاثیرات مثبت یا منفی ایجاد کند، به عنوان تاثیر مثبت، استرس میتواند ما را ملزم به انجام کاری سازد و یا موجب آگاهیهای جدید و برانگیختگی برای ایجاد چشم اندازهای نوین گردد. تحقیقات نشان میدهد که سطوح پایین تا متوسط استرس به عنوان یک عامل نیروبخش، عملکرد را بهبود میبخشد. در این سطوح استرس میتواند تلاش را افزایش دهد، خلاقیت را تحریک و پشتکار را تشویق کند(شرمرهون و همکاران،1380، 411).
از طرف دیگراسترس شدید می‌تواند عواقب شومی در تدریس به بار آورد. استرس شدید، روحیه معلم را ضعیف می‌کند و توانایی او را در انتقال اشتیاق که به تدریس دارد، کاهش می‌دهد. استرس معلم می‌تواند به دو طریق اساسی از کیفیت تدریس او بکاهد. اول این که اگر شما مدتی طولانی حرفه تدریس را استرس‌زا بیابید، ممکن است رضایت شما از اشتغال در این حرفه کاهش یابد و این مساله موجب دلسردی شما شود .دوم این که استرس شدید ممکن است از کیفیت تعامل شما با دانش‌آموزان در کلاس بکاهد. (صابر محمدی ،روزنامه جام جم، اردیبهشت 1387).
در فصل یک به بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، اهداف ( هدف اصلی و اهداف فرعی ) ، فرضیه های تحقیق ( فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی ) ، متغییر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ( قلمرو مکانی و زمانی ) و همچنین به تعاریف واژگان کلیدی و مدل مفهومی تحقیق می پردازد .
1-2- بیان مسأله
استرس و فشار روانی، امروزه به یکی از عارضههای اجتناب ناپذیر سازمان و اجتماع تبدیل شده است. کارکنان و شاغلین از 24 ساعت شبانه روز حداقل 8 ساعت را مشغول کار هستند، یعنی یک سوم زندگی شاغلین در محیط کار صرف میشود و در خارج از زمان اداری نیز به مشکلات کاری خود فکر می کنند.
استرس در زندگی همه افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند وجود دارد و به گونه های مختلف بر آنها فشار وارد می آورد . تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی ، تغییر حقوق و دستمزد ، ترفیع های شغلی ،کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی به خوبی بر فرد فشار می- آورند و وی را دچار آشفتگی ، نگرانی ، تشویش و اضطراب می کنند .( رابینز 1378) .
در روانشناسی ، استرس به معنی تحت فشار روانی قرار گرفتن تعریف شده است . استرس واکنش بدنی ، ذهنی و شیمیایی بدن در برابر رویدادهایی است که موجب ترس ، هیجان ، دستپاچگی ، احساس خطر و خشم می شود . استرس هر نوع محرک یا تغییر در محیط داخلی و خارجی است که ممکن است باعث اختلال در تعادل حیاتی گردد و در شرایط خاص ، بیماری زا باشد ( سلطانی و همکاران , 1387) .
استرس میتواند باعث بوجود آمدن پیامدهایی مانند دردهای موضعی کمر، گردن، سر، حمله قلبی و زخم معده شود. نتیجه طبیعی فشارهای روانی- فردی برای سازمان کاهش کارایی است.
معلمان به عنوان اساس پیشرفت و توسعه جوامع که با تربیت دانش آموزان برای آینده جامعه سر و کار دارند، جزء افرادی هستند که سلامت جسمی و روانی آنها تاثیر مستقیم بر دانش آموزان دارد. بدون شک وجود معلمان سالم چه از نظر روانی یا جسمی موجب میشود تا تعلیم وتربیت افراد بهتر صورت گیرد و زمینه برای شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و به تبع آن توسعه جامعه فراهم گردد(ستاری و همکاران،1384، 168).

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالعات انجام شده در مورد معلمان بیان میکند که تدریس ممکن است یکی از پر استرسترین مشاغل باشد، همانند کنترل ترافیک و جراحی. کاکس و بروچ در مقایسه معلمان با غیر معلمان دریافتند که 67 درصد معلمان مدعی بودند که کار، اصلی ترین منبع استرس برای آنها است، در مقابل 35 درصد از غیر معلمان کار را عامل اصلی استرس بیان کردهاند. این مطالعه همچنین نشان داد که 30 درصد غیر معلمان مدعی بودند که استرس ندارند در حالی که 11 درصد معلمان مدعی بودند که استرس ندارند (هو ، 1996، 41) .
کیفیت در حوزه تدریس چنان که در بسیاری از تعاریف تدریس آمده است ، به درجه انطباق و سازگاری هر یک از شاخص ها و ویژگی های اصلی کیفیت تدریس با استانداردها و خصوصیات مطلوب و متعالی که در نظریه های گوناگون بدان اشاره شده است، تعریف می شود(ویدوویچ ، 2000).
کیفیت تدریس مستلزم استفاده از محتوا و تکنیک های آموزشی مناسب برای ارتقای ظرفیت یادگیری دانش آموزان می باشد . در کیفیت تدریس، تدریس و یادگیری به معنای انتقال و تکرار دانش نیست ، بلکه کیفیت تدریس ایجاد شرایطی است که هم دانش آموزان و دانشجویان و هم معلمان و اساتید فعال هستند و به طور اساسی در ایجاد دانش مشارکت دارند و به عنوان افراد انسانی رشد خواهند کرد
چنین فرایندی باعث تامین نیاز های پیشرفته روحی ، هیجانی ، اجتماعی ، روحانی و …. در دانش آموزان و دانشجویان خواهد شد .( لوات و تومی , 2007) .
شاخص‌های موثر برکیفیت تدریس را به صورت حیطه هایی کلی شامل اجرای تدریس ( ارائه در کلاس درس، دانش مدرس از موضوع درسی، مهارت در موضوع درس )، طراحی درس(طراحی دوره ، اهداف عینی و مشخص ، روشن بودن مواد آموزشی ، سازماندهی درس، روش تدریس مختلف ) ، ارزشیابی تدریس ( ارزیابی از آموزش، ارزیابی تکوینی و پایانی ، بررسی تکالیف ونمره گذاری ، حجم تکالیف تعیین شده ) ، روابط بین فردی (دانشجویان را آماده نمایید، آن‌ها را تحریک و حساس نمایید، توسعه اجتماعی در آن‌ها ایجاد و تفاوتهای فردی را شناسایی کنید، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه آنها ، مشارکت دادن دانشجو، ارتباط اثربخش ، انگیزش دانشجو ، اشتیاق برای کمک به دانشجویان و کمک به توسعه) می باشند. (نامی، صفری،1390) .
تدریس ارتباط بین چیزی که معلم خواهان آموختن به شاگردان است و چیزی که شاگردان یاد می گیرند . تدریس به معنای نظم بخشی سنجیده در شرایط یادگیری برای دستیابی به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است .(حسین لطف آبادی ،1391) .
لذا در این تحقیق، این فرض مطرح است که استرس شغلی کیفیت تدریس معلمان را در کلاس های درس تحت

مطالب مرتبط