منابع تحقیق درمورد امنیت بین المللی

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114
5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114
5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115
5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117

5-6 پیشنهاد‌های پژوهشی تحقیق 117
5-7 محدویت‌های تحقیق 118
منابع 119

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 مدلهای نه گانه دیوید هلد در مورد دموکراسی 25
جدول 2-2 توزیع فراوانی پاسخ‌گویان بر حسب نگرش به دموکراسی به تفکیک قومیت 52
جدول 3-1 مربوط به جدول مورگان 57
جدول 3-2مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای زیرمجموعه گرایش به دموکراسی 58
جدول3-3 تعریف عملیاتی متغیر وابسته دموکراسی 63
جدول 3-4 تعریف عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (طبقه) 68
جدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 71
جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 72
جدول4-3 توزیع پاسخگویان بر حسب محل تولد 72
جدول 4-4 توزیع پاسخگویان بر حسب محل سکونت 72
جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات 73
جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات پدر 73
جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات مادر 74
جدول 4-8 توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات همسر 75
جدول 4-9 توزیع پاسخگویان بر حسب اشتغال 76
جدول 4-10 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل 76
جدول 4-11 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل پدر 76
جدول 4-12 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل مادر 77
جدول 4-13 توزیع پاسخگویان بر حسب شغل همسر 77
جدول 4-14 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد 78
جدول 4-15 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد پدر 79
جدول 4-16 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد مادر 79
جدول 4-17 توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد همسر 80
جدول 4-18 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع منزل 80
جدول 4-19 توزیع پاسخگویان بر حسب ارزش منزل 80
جدول 4-20 توزیع پاسخگویان بر حسب داشتن خودرو 81
جدول 4-21 توزیع پاسخگویان بر حسب نوع خودرو 81
جدول 4-22 توزیع پاسخگویان بر حسب قیمت خودرو 82
جدول 4-23 توزیع پاسخگویان بر حسب نهاد حمایتی 83
جدول 4-24 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر انتخابات و زیر مجموعه های آن 83
جدول 4-25 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر مطبوعات و زیر مجموعه های آن 84
جدول 4-26 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر پاسخگویی و زیر مجموعه های آن 85
جدول 4-27 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر آزادی بیان و زیر مجموعه های آن 85
جدول 4-28 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر مشارکت و زیر مجموعه های آن 86
جدول 4-29 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر آزادی و زیر مجموعه های آن 86
جدول 4-30 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر احزاب و زیر مجموعه های آن 87
جدول 4-31 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر آزادی و زیر مجموعه های آن 88
جدول 4-32 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر حاکمیت مردم و زیر مجموعه های آن 88
جدول 4-33 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر قانون گذاری و زیر مجموعه های آن 89
جدول 4-34 توزیع پاسخگویان بر حسب متغیر رضایت از امکانات و زیر مجموعه های آن 90
جدول 4-35 میانگین استفاده از مطبوعات، رادیو و تلویزین ، اینترنت و ماهواره در بین پاسخگویان 90
جدول 4-36 توزیع پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی 91
جدول 4-37 توزیع پاسخگویان بر حسب گرایش به دموکراسی 91
جدول 4-38 توزیع پاسخگویان بر حسب سن 91
جدول 4-39 رابطه بین طبقه و گرایش به دموکراسی 92
جدول 4-40 رابطه بین جنسیت و گرایش به دموکراسی 92
جدول 4-41 رابطه بین وضعیت تأهل و گرایش به دموکراسی 93
جدول 4-42 رابطه بین محل تولد و گرایش به دموکراسی 93
جدول 4-43 رابطه بین میزان تحصیلات و گرایش به دموکراسی 94
جدول 4-44 رابطه بین میزان تحصیلات پدر و گرایش به دموکراسی 95

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4-45 رابطه بین میزان تحصیلات مادر و گرایش به دموکراسی 96
جدول 4-46 رابطه بین میزان تحصیلات همسر و گرایش به دموکراسی 97
جدول 4-47 رابطه بین وضعیت اشتغال و گرایش به دموکراسی 97
جدول 4-48رابطه بین نوع شغل و گرایش به دموکراسی 98
جدول 4-49رابطه بین شغل پدر و گرایش به دموکراسی 99
جدول 4-50 رابطه بین شغل مادر و گرایش به دموکراسی 99
جدول 4-51 رابطه بین شغل همسر و گرایش به دموکراسی 100
جدول 4-52 رابطه بین میزان درآمد و گرایش به دموکراسی 100
جدول 4-53 رابطه بین میزان درآمد پدر و گرایش به دموکراسی 101
جدول 4-54 رابطه بین محله زندگی و گرایش به دموکراسی 102
جدول 4-55 رابطه بین سن و گرایش به دموکراسی 103
جدول 4-56 نتایج آزمون فرض نرمال بودن داده ها توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 105
جدول 4-57 آزمون کندال جهت تعیین رابطه بین طبقه اجتماعی و دموکراسی 106
جدول 4-58 آزمون کندال جهت تعیین رابطه بین طبقه اجتماعی و دموکراسی 107
جدول 4-59 آزمون کندال جهت تعیین رابطه بین سن و دموکراسی 108
جدول 4-60 آزمون همبستگی اسپیرمن جهت تعیین رابطه بین میزان تحصیلات و دموکراسی 109
جدول 4-61 : آزمون V Cramers بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل و محل تولد 110
جدول 4-62 آزمون کروسکال والیس جهت آزمون گرایش به دموکراسی بر حسب وضعیت اشتغال ، نوع شغل و محله سکونت. 110

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مسله
دموکراسی مسئله توازان اجتماعی(عالم، 298: 1388). و متضمن رضایت مردم و اجرای اراده عمومی است(راش، 90:1383). وجه مشخص دموکراسی این است که در آن همه تصمیمات بطور مستقیم و غیرمستقیم مبتنی به آرای مردم است(لاکومب،22:1382). گوهر دموکراسی همانا مشارکت اعضای اجتماع در حکومت است(کوهن، 391:1373). دموکراسی از انواع حکومت است و وجه مشخص آن اعلام رسمی تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی افراد جامعه است. رژیم حکومتی که درآن قدرت ناشی از ملت است(آقا بخشی و افشاری راد،76:1377). از هنگام یونان باستان اجماع گسترده‌ای وجود داشته است، که دموکراسی نمایان‌گر حکومت به وسیله مردم و یا بطور دقیق‌تر، حکومت به وسیله اکثریت است(مکفرسون،9:1376). مکتب دموکراسی مبتنی بر فلسفه‌ای اخلاقی است که می‌خواهد زندگی اجتماعی افراد را تا آنجا که ممکن است به هماهنگی اراده‌های افراد مبتنی سازد و بدین طریق اراده‌های افراد را در جامعه بارور می کند(لاکومب،25:1382). دموکراسی الگویی نوین است که سازمان ملل متحد، دولتها و ملتها در دهه پایانی قرن بیستم و آغاز سده جدید برای پرهیز از جنگ و خونریزی و استقرار صلح و امنیت بین المللی مورد توجه قرار داده‌اند(احتشامی،17:1388). و همچنین بارینگتن مور پیدایش و رشد دموکراسی را کشاکشی طولانی و ناتمام برای دستیابی به سه هدف می‌داند: 1- محدود کردن قدرت خودکامه 2- نهادن قوانین و مقررات عقلایی و عادلانه به جای مقررات خودسرانه 3- سهیم شدن طبقات پایین جامعه در تصمیم‌گیری‌ها(مور، 1375: 9).
دموکراسی واژه‌ای است یونانی که از قرن شانزدهم وارد زبان انگلیسی شد(هلد،14:1378). دموکراسی اصطلاحی است مشتق از واژه یونانی Demokratia که در آن پیشوند دموس به معنا و مفهوم اداره داخلی کشوری در برابر پولیس اداره امور خارجی کشور به کار میرود. دموس بعدها به معنای تهیدستان و روستائیان و سرانجام به معنای مردم استعمال شده است. کراسیا از ریشه کراتوس مشتق شده و به معنای اقتدار و اختیار و نیز حکومت و فرمانروایی می‌باشد(علی بابائی،1365: 113).
تحقیقات تاریخی و باستانشناسانه اخیر محققان نشان داده است که ریشه مفهومی و نهادی بعضی از ابداعات سیاسی که منجر به ایجاد نظام‌های مردمسالار گردیده است. در تمدن‌های قدیمی‌تر از یونان باستان و در میان تمدن‌های شرقی وجود داشته است. این محققان سابقه اولین نظام‌های مردم سالار را به تاریخ کهن سومر، در نیمه هزاره چهارم قبل از میلاد باز می‌گردانند(کمالی اردکانی،1384 : 23).
جاکوبسن در مقاله “دموکراسی اولیه در مزوپوتامیای باستان”، ریشه‌های اولیه و کهن دموکراسی را در مزوپوتامیا، یعنی میان رودان جستجو می‌کند. او استدلال می‌کند که دموکراسی‌ها در بینالنهرین(سومریها) تکوین و سپس به دیگر مناطق از جمله یونان گسترش یافته است(Jacobsen, 1943). او می‌گوید: «در دموکراسی بدوی سومر قدرت نهایی در دست مجمع عمومی شهر قرار داشت که از تمام مردان بالغ آزاد تشکیل می‌گشت. به طور متعارف امور روزمره جامعه را شورای معمرین شهر اداره میکرد …. تمام کارهای بزرگ و تمام تصمیم‌های مهم از مجمع عمومی همه اتباع سرچشمه می‌گرفت». اسپیزر ( Speiser) می‌نویسد: «مقام مجمع شهر، سرمومری بر پایه مشورت استوار بود و دلالت آن محدود کردن قدرت سیاسی حکمران بود». ساموئل کرامر می‌نویسد: «دموکراسی و مهمترین بنیاد آن یعنی «مجمع سیاسی» محصول تمدن غرب نیست و در انحصار آن نبوده، نخستین مجمع سیاسی تاریخ مدون بشر، در شهرهای مستقل سومر پدید آمده» (هانتینتگتون،26،1373). رابرت دال میگوید: «دموکراسی نیز شبیه آتش، نقاشی و یا نوشتن، بیش از یکبار و در چند جا اختراع شده و علاوه بر یونان باستان در هر کجا که شرایط زمانی و مکانی مطلوب وجود داشته، دموکراسی از نو اختراع شده است» (کمالی اردکانی،24:1384). ریشه‌های دموکراسی مدرن ابتدا در انگلستان و در محتوای فرمان بزرگ در سال 1215 از سوی پادشاه وقت صادر شد جستجو نمود که در آن پادشاه اختیارات خود را به نفع زمینداران محدود می‌سازد و هسته پارلمان را بنا میکند(Hoit.1992). مفهوم دموکراسی به معنی شکل حکومت، سابقهاش به فیلسوفان یونانی میرسد، اما معنی جدید آن مربوط میشود به قیام‌های انقلابی جامعه غربی اواخر سده هیجدهم(هانتینگتون،8:1373). امروزه در سده بیست و یکم میلادی، دموکراسی رایج‌ترین نظام سیاسی است. دموکراسی مدرن در آغاز پدیده‌ی بود که در کشورهای غربی گسترش یافت و جانشین نظام‌های سیاسی تکحزبی، توتالیتر و فاشیستی گردید(بشیریه،15:1380). تا آنجا که برنده نوبل جایزه اقتصاد در سال1988، آمارتیا سن ظهور دموکراسی را بزرگترین رویداد قرن می‌داند(سن،100:1383).
حکومت‌های امروزی برای مشروعیت خویش در سطح جهان تلاش می‌کنند با بکارگیری دموکراسی و اصول آن، حکومت خود را حکومت مردم و بنا به خواست و اجماع و رضایت مردم بدانند و قدرت خود را عملا ناشی از خواست مردم بدانند(فلاحی،17:1389). تا آنجا که در واقع، رهبران و صاحب نظران سیاسی پیوسته «پیروزی دموکراسی» را گوشزد می‌کنند و می‌گویند به «پایان تاریخ» رسیده‌ایم(دال،1995). با فروپاشی کمونیسم اروپایی و تجزیه ابرقدرت آن اتحادجماهیرشوروی، فوکویاما، در مقاله پایان تاریخ(ایدئولوژی) می‌گوید: دموکراسی توتالیتاریسم را شکست داده است، گیدنز می‌گوید بی‌گمان این جریان جهانی شدن و دگردیسی‌های ملازم آن در زندگی روزانه است که زمینه فشار به سوی استقرار دموکراسی را در جهان امروز فراهم می‌سازد. ضعف دولتهای قدرتمند که فوکومایا از آن سخن می‌گوید. از همان آغاز در جوامع کمونیستی وجود نداشت، بلکه محصول دگرگونی شرایط در محیط گسترده‌تر جامعه جهانی بود. گسترش بازاندیشی اجتماعی و سنت‌زدایی است که فراگردهای استقرار دموکراسی را در جهان امروز بر می‌انگیزاند(گیدنز169:1382). و آنتونی آربلاستر در کتاب دموکراسی می‌گوید: دموکراسی یکی از پایدارترین ایده‌ها در سیاست است و در قرن بیستم به موضوعی بنیادی تبدیل شده است. احتمالاً دموکراسی همیشه موضوعی اصلی خواهد بود و از نیاز به خلق دموکراسی و نه دفاع از آن سخن میگوید(آربلاستر، 19:1385). کارلز بوآ می‌گوید: بی شک، اکثر آدمیان ممکن است بخواهند تحت نهادهای آزاد زندگی کنند. بر طبق نظر سنجیهای اخیر، دو سوم مردم در هر پنج قاره ادعا دارند که دموکراسی را به هر رژیم دیگر ترجیح می‌دهند(سی ایچ داد،25:1386). و در نظر گروگل دموکراسی تنها شکل مشروع حکومت در دنیای امروز است(فاضلی، 1389: 86). بنیاد دموکراسی ایمان به استعدادهای طبیعت آدمی است یعنی ایمان به هوشمندی آدمی و به قدرت تجربه یک کاسه شده و از تعاون بر آمده است. باور این نیست که این چیزها در حد کمال‌اند، بلکه عقیده بر این است که اگر فرصت تجلی داشته باشند رشد خواهند کرد و خواهند توانست به نحوی پیش‌رونده دانش و خرد لازم را برای راهبرد کنش جمعی فراهم آورند(جونز،1491:1380).
در بحث‌های مربوط به معنای دموکراسی، سه برداشت عام جا باز کرده است.
1- به معنی شکل خا‌صی از حکو‌مت برحسب منابع قدرت برا‌ی حکو‌مت، درا‌ین معنا دموکر‌اسی حکو‌متی است که تما‌می نهاد‌های آن برخاسته از اراده مردم باشد.
2- بر حسب مقا‌صدی‌که حکومت‌ در پیش می‌گیرد. در این معنا، هدف دمو‌کراسی تأ‌مین منافع مردم ذ‌کر می‌شو‌د.
3- بر مبنای شیو‌ه و روال‌کا‌ری که در شکل حکو‌مت به کا‌ر گرفته می‌شود(هانتینگتون،8:1373).
از لحاظ فلسفه اجتماعی دموکراسی دارای سه جنبه است: اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
منظور از جنبه اجتماعی دموکراسی آن است که تبعیضات براساس طبقه، کاست کیش و آیین، رنگ پوست و جنسیت نباید وجود داشته باشد. در جنبه‌ی اقتصادی دموکراسی چنین معنی می‌دهد که باید توزیع متناسب ثروت در جامعه وجود داشته باشد و تفاوتهای خیلی زیاد بر اساس ثروت از بین برود، دموکراسی اقتصادی حقکار و دستمزد عادلانه و حق نامحدود بهره‌مندی از زندگی را به رسمیت می‌شناسد. جنبه‌ی سیاسی دموکراسی دلالت می‌کند بر وجود حقوق سیاسی یعنی حق دادن رای، حق اعتراض به انتخابات و حق رسیدن به مقامات عمومی. برای اعمال موثر این حقوق، فرد باید از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و اجتماعات و همه دیگر آزادی‌های سیاسی و مدنی بهره مند باشد(عالم،299:1388). در یک نظام دموکراتیک چهار عنصر یا رکن اصلی وجود دارد: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و وجود جامعه دموکراتیک یا مدنی(بیتهام 1389: 5-53).
ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1- نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2- فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود. 3- ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروه‌ها و طبقات مشخص: برینگتون مور در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری(بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4- عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، در واقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند(سورن سن،35:1381).
متغیرهایی که به دموکراسی مدد میرسانند عبارتند از: 1- سطح بالای همگانی ثروت اقتصادی 2- توزیع به نسبت مساوی درآمد و ثروت 3- اقتصاد بازار 4- وجود طبقه متوسط نیرومند 5- سطح بالای سواد و آموزش 6- وجود روحیه اعتراض و حق طلبی (پروتستانتیسم) 7- پیشرفت و تکامل بحث و مناظره سیاسی قبل از مشارکت سیاسی 8- علاقه و تسلیم بودن رهبران سیاسی به دموکراسی 9- وجود سنتهای احترام به قانون و حقوق فردی(هانتینگتون، 1373: 5-44).
طبقه اجتماعی
از مفاهیم اساسی در جامعه شناسی، واژه طبقه است که قدمت آن طول تاریخ تفکر اجتماعی بشر بوده است. اما در نخستین تقسیم‌بندی افلاطون شهروندان را به سه طبقه زمامداران، طبقه نگهبانان و طبقه کارگران تقسیم‌بندی کرد. همچنین ارسطو می‌گفت در هر کشور مردم سه گروه‌اند: اول توانگرانند، دوم فقیران و سوم آنان که در میان این دو

مطالب مرتبط