پایان نامه روانشناسی : شناخت اجتماعی

رویکردنظریه نظریه 24
نظریه پودمانی(مدولار) 27
رویکرد شبیه سازی 29
رویکرد پیمانهای 31
حالتهای ذهنی 34
بازنمایی و فرابازنمایی 38
تکالیف تئوری ذهن 39

عوامل مؤثر در تئوری ذهن کودکان 40

عنوان صفحه
ارتباط تئوری ذهن با سایر تواناییها 41
هوش هیجانی 43
تعریف هوش هیجانی 46
ابعاد هوش هیجانی 48
مهارتهای هوش هیجانی 50
هوش هیجانی و بهرۀ هوشی 51
نظریههای هوش هیجانی 51
نظریههای توانایی 52
نظریههای ترکیبی 52
مدلهای هوش هیجانی 53
مدل توانایی مایر و سالووی 53
مدل ترکیبی گلدمن 54
مدل ترکیبی بار آن 56
مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس 59
تقویت هوش هیجانی 60
رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی 61
فصل سوم : روش پژوهش…………………………………………………………………………………. 66

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………..67
جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری 67
ابزار پژوهش 67
آزمون تئوری ذهن 67
اعتبار و روایی آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………….68
پرسشنامه هوش هیجانی شوت .69
اعتبار و روایی پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………….70
روش اجرا 71
روش تجزیه وتحلیل داده ها 71

عنوان صفحه
فصل چهارم: یافته های پژوهش……………………………………………………………………………72
توصیف داده ها 73
همبستگی 79
پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح تئوری ذهن 80
فصل پنجم: بحث و تفسیر………………………………………………………………………………..83 نتیجه‌گیری 84
محدودیتهای پژوهش 91
پیشنهادهای پژوهش 91
پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………92
منابع 94
پیوستها………………………………………………………………………………………………………….104
آزمون تئوری ذهن…………………………………………………………………………………………..105
پرسشنامه هوش هیجانی شوت…………………………………………………………………………..109

فهرست جدولها
جدول صفحه
جدول1-2: مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن. 59
جدول1-4: توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک جنسیت 73
جدول2-4: مشخصههای آمار توصیفی نمره های سطوح تئوری ذهن و نمره کلی هوش هیجانی…74
جدول3-4: همبستگیهای متقابل بین هوش هیجانی و سه سطح تئوری ذهن 79
جدول4-4: خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی هوش هیجانی بر اساس سطوح
تئوری ذهن 81
جدول5-4: خلاصه تحلیل واریانس مرتبط با رگرسیون بر باقی ماندهها برای پیشبینی هوش
هیجانی 82
جدول6-4: ضرایب رگرسیون همزمان برای پیشبینی هوش هیجانی بر اساس سطوح
تئوری ذهن 82

فهرست شکلها
شکل صفحه
شکل 1-4: نمایش توزیع فراوانی آزمودنیها به تفکیک جنسیت 74
شکل 2-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های سطح1(تئوری ذهن مقدماتی) شرکت-
کنندگان در پژوهش 77
شکل 3-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های سطح2(اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی)
شرکت کنندگان در پژوهش 77
شکل 4-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های سطح3(جنبههای پیشرفتهتر تئوری ذهن)
شرکت کنندگان در پژوهش 78
شکل 5-4: نمایش هیستوگرام توزیع فراوانی نمره های کلی هوش هیجانی شرکت کنندگان
در پژوهش 78

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تئوری ذهن با هوش هیجانی دانشآموزان است. گروه نمونه شامل 88 دانشآموز(47 دختر و41 پسر) بود که در دروه ششم ابتدایی سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند، به شیوه نمونهبرداری تصادفی انتخاب و دو پرسشنامه تئوری ذهن و هوش هیجانی شوت بر روی آنها اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بین تئوری مقدماتی ذهن(سطح یکم) وجنبههای پیشرفته تئوری ذهن(سطح سوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) با هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان نشان داد از بین سطوح تئوری ذهن تنها اظهار اولیه یک تئوری ذهن واقعی(سطح دوم) میتواند هوش هیجانی را پیش بینی نماید. دو سطح دیگر تئوری ذهن به دلیل همبستگی کم قادر به پیش بینی هوش هیجانی نیستند. بنابراین میتوان گفت تئوری ذهن در بین دانشآموزان در حال سیر تکاملی است و درک باور غلط در هوش هیجانی دانشآموزان تأثیر دارد.

واژه های کلیدی: تئوری ذهن، هوش هیجانی، دانشآموزان.

فصل یکم
معرفی پژوهش

مقدمه
امروزه، تاریخ روانشناسی تحولی همواره شاهد پدید آمدن و تکامل مدلها و نظریههای علمی درباره چگونگی تغییرات رفتاری، شناختی، هیجانی و اجتماعی انسان بوده است. تا کنون نظریههای مختلفی در حیطه روانشناسی تحولی ارائه شده که هر کدام باعث پیشرفت علمی گردیده و تغییرات مهمی در حیطه نظری، عملی و تعلیم و تربیت را در بر داشته است (دامون و لنر ، 2006). شناخت اجتماعی یکی از موضوعات مهم در روابط بین فردی و درون فردی است که دارای جایگاه مهمی در روانشناسی تحولی نگر است. در دهه های اخیر شناخت اجتماعی بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران مختلف از جمله روانشناسان تحولینگر، بین فرهنگی، تجربی و اجتماعی قرار گرفته است (لزلی، فریدمن و جرمن ،2004).

از لحاظ تاریخی سه رویکرد مهم پژوهشی دربارۀ تحول شناختی– اجتماعی به خصوص در مورد کودکان وجود دارد که عبارتند از:رویکردی که به طور مستقیم و غیر مستقیم از نظریۀ پیاژه نشأت گرفته، رویکرد«فراشناخت »، و رویکرد «تئوری ذهن » (اصلانی، طالع پسند و مشهدی، 1391).
اصطلاح تئوری ذهن به عنوان توانایی منحصر به فرد انسان، برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و دیگران با استناد به حالتهای ذهنی تعریف شده، و برای اول بار توسط پریماک و وودورف در سال 1978 مطرح شد و پس از آن به عنوان یکی از جالبترین و مهمترین موضوعات، مورد توجه روانشناسان رشد، دانشمندان شناختی و متخصصان آموزش و پرورش قرار گرفت (رضویه، لطیفیان و عارفی، 1384).
ریشه های این ظرفیت شناختی را میتوان در سالهای اولیه زندگی جستجو کرد (هال و تاگر- فلاسبرگ ، 2003). نظریههای متعددی در ارتباط با ماهیت و رشد تئوری ذهن مطرح گردیده است که از سه رویکرد نظری عمده میتوان به رویکرد نظریه- نظریه، پیمانهای و شبیه سازی اشاره کرد. گر چه این رویکردها در مؤلفه های اصلی تئوری ذهن توافق نظر دارند اما درباره زمان و چگونگی کسب این مؤلفه ها توسط کودکان اختلاف نظر دارند. طبق رویکرد نظریه- نظریه، رشد توانایی تئوری ذهن مستلزم رشد توانایی ذهنی در کودکان است به این صورت که حالتهای ذهنی ساده نظیر تمایل و ادراک به حالات ذهنی پیچیده نظیر باور مجهز میگردد. رویکرد پیمانهای در چارچوب رویکرد پردازش اطلاعات، با در نظر گرفتن تئوری ذهن به عنوان یک پیمانه معتقد به وجود یک پردازشگر اختصاصی جهت بازنمایی حالات ذهنی است. در طی فرایند تکامل، انسان به پیمانه تئوری ذهن تجهیز گردیده است. این پیمانه محرکهای مربوط را از دنیا انتخاب و بر اساس قوانین خود، به گونهای سریع و ناخودآگاه پردازش میکند که نتیجه آن درک رفتارهای انسانی است. رویکرد شبیه سازی، فرایند زیرین درک حالتهای ذهنی دیگران را مکانیسمی شناختی به نام توانایی شبیه سازی میداند که طی آن فرد پس از ادراک ذهنی حالت خود، با درگیر شدن در فرایند شبیه سازی خود را در موقعیت شخص دیگر قرار میدهد و از این طریق با پی بردن به حالت ذهنی وی، رفتارش را پیش بینی مینماید (فلاول ،1999). این رویکردها و نظریهها به منظور تطابق هر چه بیشتر با تجارب آنان در معرض دگرگونی قرار میگیرند و به تدریج تئوریهای مناسب جایگزین تئوریهای نامناسب میشوند.
در سالهای اخیر با توجه به اهمیت تئوری ذهن و نحوه تأثیرگذاری آن بر سایر تواناییهای شناختی، مطالعات فراوانی در زمینه های گوناگون صورت گرفته است. یکی از ابعاد یا تواناییهای شناخته شده انسان، هوش هیجانی است که اغلب برای عملکرد روزانه شخص مهمتر از جنبههای شناختی هوش است. این توانایی که جنبههای شناختی کمتری نسبت به درک خود و دیگران، ارتباط با افراد، تطبیق و مقابله با موقعیتهای ناگهانی دارد. این عوامل توانایی افراد را در جهت موفقیت بیشتر در پرداختن به خود، دیگران و اقتضاهای محیطی افزایش میدهد (رنجدوست و عیوضی، 1392).
هوش هیجانی نوع دیگر با هوش بودن است که شامل درک احساسات خود برای تصمیم گیری مناسب در زندگی و توانایی کنترل حالتهای اضطراب آور و کنترل واکنشها ست. به طور کلی، هوش هیجانی یک مهارت اجتماعی است و شامل همکاری با سایر مردم، کاربرد احساسات در روابط و توانایی رهبری سایر افراد است. مهارتهای هوش هیجانی به فرد اجازه میدهد تحت شرایط سخت، بهتر فکر کند و از هدر رفتن زمان به واسطه احساساتی همچون خشم، اضطراب و ترس جلوگیری نماید (یارمحمدیان، 1387).
از آنجایی که مؤلفه های اساسی هوش هیجانی عبارت است از توانایی فهم هیجانات دیگران و توانایی تنظیم و مهارخود و دیگران به شیوه سازگارانه، انتظار میرود افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند سازگاری و مهارتهای اجتماعی بهتری را نشان بدهند (کوهسار، روشن و اصغر نژاد فرید، 1386).
همان طور که بیان شد هوش هیجانی همانند تئوری ذهن وابسته به شناخت اجتماعی است درواقع هر دو به عنوان توانایی برای برقرای ارتباطات اجتماعی مثبت با دیگران و همسالان لازم و ضروری هستند. این دو توانایی همانند سایرتواناییها از همان دوره رشد کودک و نوجوان همراه بوده و با ورود کودک به اجتماع و داشتن ارتباطات و تعاملات اجتماعی این تواناییها روبه تکامل و پیشرفت میگذارنند. لذا ضروری است ابعاد و جوانبی که موجب پیشرفت کودکان و نوجوانان در جامعه گردیده و به تعاملات اجتماعی آنان کمک میکند مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.

بیان مسأله
انسانها گروهی زندگی میکنند و با هم تعامل دارند. ویژگی اصلی رفتار اجتماعی انسان که باعث تمایز او از سایر حیوانات میگردد، تعامل و ارتباط او با دیگر انسانها است. ظاهراَ این ویژگی نیازمند آن است که فرد بداند دیگران چگونه فکر میکنند و دارای چه احساسی هستند (پریماک و وودورف ، 1978). به بیان دیگر برای مخلوقات اجتماعی، قدرت تشخیص انگیزهها، اهداف، امیال، اعتقادات و احساسات دیگران یک مهارت لازم زندگی است، یعنی فهم دیگران به منظور هماهنگی بیشتر با آنها. این درجه از مهارت، معرفت و آگاهی به نوبه خود به افراد اجازه و امکان میدهد که رفتار دیگران را پیش بینی کنند (بارتز وهولاندر ، 2007). این تعاملها منوط به شناخت اجتماعی است.
شناخت اجتماعی به فهم افراد از روابط اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد (وارن ، 1994). شناخت اجتماعی با فهم بازنماییها و فرایندهای ذهنی که در امر قضاوت و رفتار اجتماعی انسان نقش دارد؛ مرتبط است (اسمیت و سمین ، 2007). این شناخت شامل ادراک احساسات و هیجانات از نحوه سخن گفتن و کلماتی است که دیگران استفاده میکنند و از صورت و نحوه ایستادن و حرکات بدن آنها حاصل میشود. مهارتهای شناختی اجتماعی پیچیدهتر شامل توانایی برای توجیه و تحلیل کردن حالات روحی، همدلی، لطایف و فکاهیات است (یوکرمان و همکاران، 2010).
در دهه های اخیر شناخت اجتماعی در یافتههای متعدد در زمینه های گوناگون مانند شناخت«خود» و «دیگران»، هیجانات و عواطف، مفاهیم رفاقت و دوستی، نفوذ و قدرت، تعهد، اخلاق، قراردادهای اجتماعی و مانند اینها بر بسیاری از وجوه دنیای اجتماعی از دید کودک سایه افکندهاند (لزلی، فریدمن و جرمن ،2004).
در این میان پژوهشگران و روانشناسان به بررسی سازه های شناخت اجتماعی نظیر ادراک شخص، مهارتهای پذیرش نقش و تئوری ذهن پرداختهاند. باید دانست که تحول شناخت اجتماعی و یا درک بهتر از روانشناسی انسانها با تحولاتی که در محتوی و سطح سازمان یافتگی تئوری ذهن در کودکان رخ میدهد، مشخص میگردد. به عبارت دیگر، شناخت اجتماعی و روابط اجتماعی موفق مستلزم داشتن مکانیسمی خاص جهت درک حالات درونی دیگران و پردازش حالات ذهنی آنها است که تئوری ذهن با دارا بودن این توانایی اختصاصی در تحول شناخت اجتماعی نقش حیاتی دارد (رازا و بلیر ، 2009).
توانایی درک این موضوع که دیگران واجد حالتهای ذهنیای هستند که میتواند با حالتهای ذهنی خود فرد یا واقعیت متفاوت باشد و اینکه اعمال انسان به وسیلۀ حالتهای ذهنی درونی مانند باورها، امیال و مقاصد برانگیخته میشود، تئوری ذهن نامیده میشود (لاکنر، بومن و صباق ، 2010). به بیان دیگر این اصطلاح به عنوان توانایی منحصر به فرد انسان برای توضیح و پیش بینی رفتار خود و دیگران با استناد به حالتهای ذهنی تعریف شده است (غفاری، بنی جمالی و احقر، 1389).
توانایی تئوری ذهن که ذهنی سازی نامیده شده است، به صورت بازنمایی پیوسته وضعیت ذهنی خود و دیگران مطرح میشود. این توانایی به افراد این امکان را میدهد که در اجتماع و در تعامل با دیگران اندیشه ها، باورها، گرایشها و هدفهای آنها را در ذهن بازنمایی کند و واکنش مناسب نشان دهد (مشهدی، هاشمی جوزدانی، و برزآبادی، 1390). این توانایی به افراد کمک میکند تا با در نظر گرفتن احساسات، عقاید ونیتهای دیگران، توصیف و تبیین صحیحی از رفتارشان داشته باشند (قمرانی، البرزی وخیر، 1385).
اکتساب تئوری ذهن بر بازشناسی مقوله های مختلف ذهن، از جمله رؤیاها، تخیل، باورها و نیز داشتن یک چهارچوب علی- تبیینی برای به حساب آوردن اعمال افراد دیگر دلالت دارد (بورکلند ، 2000). تئوری ذهن از دوران نوزادی در کودک نقش بسته و همراه با دوران رشد در کودک تحول مییابد (خانجانی و هداوند خانی، 1388). تواناییهای تئوری ذهن از سنین پیش از دبستان در کودک دیده میشود و برای وجود این تواناییهای انتزاعی توجیهات مختلفی وجود دارد. به عقیده بعضی، انسانها دانشمندان کوچک هستند که عقاید و احساسات را از طریق آزمون و مشاهده کشف میکنند (لزلی، فریدمن و جرمن ،2004)
کودکان با تغییرهای تحولی مهمی در زمینه شناخت ذهنیات دیگران مواجهاند. تئوری ذهن به شناخت حالات ذهنی افراد و دیگران، درک و پیش بینی بهتر و بیشتر رفتارهای افراد کمک میکند. بدینگونه که افراد مختلف از لحاظ توانایی تئوری ذهنی بر روی یک پیوستار به درجه های مختلف قرار دارند. در یک انتهای پیوستار، تئوری ذهن پیشرفته و در انتهای دیگر آن با نقص در تئوری ذهن قرار دارد. در واقع عوامل مختلفی در تحول تئوری ذهن دخالت دارند. گاه شرایط آسیبزا موجب نقص در این توانایی فراشناختی پیشرفته میشود و این درحالی است که دیگر تواناییهای شناختی فرد سالم است. به هرحال همواره از دیدگاه تحولی، چگونه ساخته شدن و

مطالب مرتبط