یافته های پژوهش

………………………………………………………………………………………………. 52
رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تنهایی در پیران …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
امید …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نظریه امید ………………………………………………………………………………………………………………………………..55
تعریف امید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

ناامیدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..60
امید و یاس از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………..66
بازنشستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………68
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
تعاریف بازنشستگی ……………………………………………………………………………………………………………….68
تئوری های بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………….. 70
تئوری نقش و ایفاء ………………………………………………………………………………………………………………70
تئوری رهایی از قیود یا فراغت …………………………………………………………………………………………..71
تئوری فعالیت و کار …………………………………………………………………………………………………………… 72
تئوری مداومت و اتصال………………………………………………………………………………………………………..72
تئوری بحران ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
مراحل بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………………….. 74
پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 76
تحقیقات داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….76
تحقیقات خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 77

فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….80
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….80
ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..80
مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)………………………………………………………80
پرسشنامه امید به زندگی میلر …………………………………………………………………………………………. 81
طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….82
روش اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………….83
جلسات مداخله………………………………………………………………………………………………………………………….84
روش آماری برای تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..88

فصل چهارم (یافته های پژوهش)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….90
یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………….90
یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………91

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………95
تبیین یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….95
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………98
پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………98
پیشنهادهایی در چارچوب پژوهش …………………………………………………………………………………….99
پیشنهادهای به مسئولین ………………………………………………………………………………………………………99
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….103
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل اول

موضوع پژوهش

مقدمه

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به نظر می رسد که رشد آدمی تمام طول عمر او را در بر می گیرد و به خصوص حوادث مهم زندگی تأثیرات بزرگی را بر رشد وی به جای می گذارد. در جریان این تحولات تغییرات زیستی، رفتاری و اجتماعی درتعامل با مقتضیات فرهنگی و تاریخی به شکل گیری تجارب جدید منجر می شود. پدیده های روانی مانند روابط عاطفی، احساس خود و حافظه از همان آغاز کودکی تا دوره پیری در نتیجه تغییرات زیستی، شناختی و اجتماعی شکل می گیرند و چگونگی و زمان وقایع مهم زندگی نظیر ورود به مدرسه،استقلال ازخانواده،آغازپرورش فرزند و بازنشستگی تأثیرات خود را برجریان رشد فردی به جای می گذارند(لطف آبادی،1378).
دو امر بسیارمهم و دشوار از امور رشد و تکاملی دوران پیری به جنبه هایی مربوط می شوند که مخصوصاً برای همه بزرگسالان مهم هستند: کار و زندگی خانوادگی. اشخاص سالخورده دراین جنبه ها طبعاً با مسائل سازشی مواجه می شوند چنانکه احتمالاً درگذشته خود با بعضی ازآنها مواجه بوده اند. اما در این دوره ازجهات متعدد بی مانند هستند. مثلاً نه تنها باید با شرایط کاری سازگار شوند بلکه باید با این واقعیت هم بسازندکه سودمندی آنها به سبب سالمند شدن کمترشده است ودرنتیجه، شأن ومقام آنها درگروه کارکاهش یافته است. ازاین گذشته، اشخاص سالمند، مخصوصاً پس ازپیری، با مشکلاتی جهت سازش با بازنشستگی مواجهند(شعاری نژاد،1376).
پدیده بازنشستگی فرآیندی چند بعدی است که تابع ویژگیهای گروهی، ملی و پیوند های فرهنگی بوده وبستگی به خصوصیات فردی و شرایط زمانی و مکانی دارد. واکنش های عاطفی نسبت به این پدیده و درک نهایی آن دارای جنبه های متغیر فردی ، ابعاد وسیع اجتماعی و عمومی است. (باکلی ، 1976).
بازنشستگی یعنی جداشدن فرد از نقشی که سال های متمادی داشته است و در قالب جدیدی درآمدن،، چون سالمند معمـولاً با نقـش جدید آشنایی ندارد دچـار سرگردانی و اضطراب شده و بــرخلاف آنچه از بازنشستگی به عنوان شروع آزادی تصــور می شود ، سالمند خود را بیش از پیش افسرده می یابد ؛ کـــه این موضوع ازلحاظ روانی و جسمی تأثیر فراوانی برکیفیت زندگی اوخواهد گذاشت(شجری،1373).
گاهی مردان سالمند، بازنشستگی را نوعی از کارافتادگی و انزوای اجتماعی تلقی می کنند و طبیعتاً با شروع بازنشستگی دچار خلاء روانی می شوند (کریک وگریس ، 1989) .
روانشناسان هستی گرا دیگر به شناخت نشانه های مرضی و پاتولوژیک آن گونه که فروید و پیروانش توجه داشتند ، علاقه ای نشان نمی دهند . بلکه تلاش و نیروی خود را متوجه شناخت شکوه هایی نظیر احساس تنهایی وانزوا، سرگردانی و بلاتکلیفی ، احساس پوچی وبیهودگی می کنند. به گفته ی فرانکل (1997) ” امروز بیماران غالبا ” از بی معنایی و پوچی و بی هدفی زندگی شکایت دارند و دراین « خلاء هستی » است که خستگی ها، بی حالی ها، افسردگی ها، ناامیدی ها و بی قراری ها ظاهر می شوند.

بیان مسئله
سالخوردگان در جامعه ای که ثروت ارزش باشد بیچاره اند، در جامعه ای که به تحصیلات ارزش می دهند، بی سواد یا کم سواد به شمار می آیند، در جامعه ای که سرمایه گذاری عظیمی بر بازده آینده انسانها مثل تحصیلات شده است سن آنها برای این سرمایه گذاری خیلی زیاد است. بنابراین ارزش های ما فشار سنگین بر طبقه سالخورده جامعه تحمیل می کند. پس یک تعادل برقرار می شود : بازنشستگی برابر با کهنگی هم از نظر عملکردهای اجتماعی و هم از نظر ادراک خویشتن که این موضوع می تواند امید به زندگی بازنشستگان را تحت شعاع قرار دهد (هوچزچایلد ، 1973 ).
یکی از رویدادهای مهم دوران پیری، بازنشستگی است. بازنشسته شدن به منزله ی کارنکردن نیست، بلکه می تواند مشکلات متعددی را به همراه داشته باشد. گاهی پس از بازنشستگی از میزان درآمد فرد کاسته می شود، هویت شغلی او تغییر می کند ، مقام اجتماعی اش شکل دیگری می یابد و درمواردی برنامه های روزمره ی زندگی فرد دگرگون می شود (کریک وگریس ، 1989).
بازنشستگی به انحای مختلفی عزت نفس واحترام به خویشتن بازنشستگان را تهدید می کند . بازنشستگی فرصتهای معمولی را برای تماسهای اجتماعی با همکاران، مراجعان ومشتریان و وابستگی و عضویت در گروه های حرفه ای و شغلی یا اتحادیه ها و اصناف را کاهش می دهد وگاه قطع می کند ( رضایی ،1380).
آمارها حاکی از آن است که در اروپای غربی میزان خودکشی مردان پس از ورود به بازنشستگی افزایش می یابد. بررسی های دقیق گویای این است که خودکشی سالخوردگان با عواملی مانند تنها زندگی کردن، احساس تنهایی و خلاء عدم اشتغال در رابطه است (علیخانی،1381).
در ایران براساس آخرین آمار سرشماری کشور(1375) ، جمعیت سالمندان بالای 60 سال نزدیک به 4 میلیون نفر بوده است. گروهی از این جمعیت سالمند افراد شاغل در بخش دولتی بودند که اکنون به مرحله بازنشستگی رسیده اند. بازنشستگان در مقایسه با دیگران عموماً ازوقت آزاد بیشتری برخوردارند وگذران این وقت آزاد برای آنان اگر به صورت مفید ورضایت بخش نباشد عمدتاً کسالت، افسردگی و ناامیدی به دنبال خواهد داشت (بنی جمالی،1383).
یکی از تصمیم های مهم زندگی انسان ، انتخاب شغل است وخشنودی از شغل، پیش بین مهمی برای طول عمر محسوب می گردد. از آن جا که کار به عنوان یک انگیزه در انسان وجود دارد وکار کردن جزء جوهره انسان تلقی می شود در واقع انسان با کار معنا پیدا می کند و بدون کار احساس هویت را از دست خواهد داد لذا از دست دادن کار و بدنبال آن بازنشستگی می تواند نوعی پوچی واحساس نا امیدی را درفرد بازنشسته ایجاد کند (میرشریفا ، 1385).
پیر شدن با خود یک سری تغیرات قطعی را به همراه می آورد که فراتر از مسئله زمان و عمر می باشد. حوادثی نظیر ترک کردن خانه توسط فرزندان، مرگ یکی از همسران، معلولیت، بازنشستگی، کم شدن روابط اجتماعی و سازگار شدن با زندگی جدید که موضوع آسانی نیست و بستگی به شخصیت ، خانواده و منابع اجتماعی که سالمندان دراختیار دارند می تواند باعث ایجاد تجربه احساس تنهایی در پیران شود ( ایگلسایز ،2005).
لوکاس وهیرش (2002) معنا درمانی را یک نظام فلسفی – روان شناختی می دانند که به بیماران کمک می کند تا به رغم سوگ و ناامیدی براز دست رفته ها تمرکز نکنند بلکه درجستجوی معنا باشند. زندگی از نگاه معنا درمانی تحت هر شرایطی معنا دار است ، افراد با اراده ای معطوف به معنا برانگیخته می شوند و انسان دارای اراده آزاد است . براین اساس پژوهشگر قصد دارد دراین تحقیق به بیان این مسئله بپردازد که آیا معنا درمانی به شیوه گروهی بر افزایش امید به زندگی وکاهش احساس تنهایی مردان بازنشسته ﻣوثر است ؟

اهمیت موضوع
بازنشستگی و سالمندی مرحله خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای است که با توسعه اجتماعی و صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتری شده است. در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی و اقتصادی ، بهداشتی و درمانی و… هم از میزان مرگ ومیر کاسته شده و هم برطول عمر افراد افزوده شده است، درنتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم درخور توجهی درترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است (اردبیلی ، 1379) .
امروزه امید به زندگی یک بازنشسته 65 ساله در کشورهای صنعتی 6/15 سال است بنابراین بازنشستگی امتیازی نیست که به تعداد کمی از افراد اختصاص داشته باشد و آنها نیز مدت کمی از آن استفاده کنند. تدارک بازنشستگی باید چندین سال و یا حتی 10 سال پیش از بازنشستگی انجام گیرد تا فرد بازنشسته بتواند برای خود موقعیتی ایجاد کند، موقعیتی که ازنظر مالی ثبات داشته باشد و با سلیقه ها و باورهای او سازگار باشد (علیخانی ، 1381).
مصیبت بزرگ برای سالخوردگان این است که باید به جبر طبیعی، از گروه فعال جامعه جدا شوند و بر اثر فرسودگی قوا، مجبورند محیط پرتحرک اجتماعی را ترک گویند و مصیبت بزرگتر برای سالخوردگانی است که در خانواده نیز جایی برای خود نیابند و احیاناً با خشونت و تندی با آنان رفتار کنند و با تحقیر و اهانت آنان را ازمحیط خانه وخانواده طرد نمایند. دراین موقع زندگی برای آنان طاقت فرسا و غیر قابل تحمل می گردد و پیران کم ظرفیت وحساس ، براثر شدت فشارهای روانی وآلام درونی ،

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *