منابع و ماخذ تحقیق رضایت شغلی کارکنان

د.
هدف این تحقیق بررسی رابطه ویژگیهای مدیران و مهمترین راهکارهای اجرایی در ایجاد و انگیزه و کارایی در کارکنان بوده است. برای بررسی موضوع این تحقیق از کتاب ارزشمند نهج البلاغه که مجموعهای از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امام علی (ع) میباشد استفاده میگردد.
نتایج این بررسی نشان میدهد که از نظر امام علی (ع):
مهمترین ویژگی های مدیران، استقامت و پایداری در کارها، داشتن تقوای الهی و پرهیزکاری، برخوردار بودن از سابقه درخشان، سخاوت و بخشش گری، فروتنی در برابر مردم میباشد.

مهمترین راهکارهایی اجرایی در ایجاد انگیزه در کارکنان، مشورت، تشویق، تنبیه، رعایت عدالت، تواضع و عدم اجتناب از زیر دستان، رفق و مدارا نسبت به زیر دستان همراه با قاطعیت.
زیر بنای هر گونه حرکت به سوی رشد و توسعه سازمانی و بهبود کار در سازمانها شناخت دقیق وضعیت، تشخیص نقاط قوت، ضعف و سپس طرح برنامههای سنجیده برای اصلاح جریان امر خواهد بود. سلامت سازمانی یکی از چهارچوب های نظری مشهود و سودمند برای سنجش جو اجتماعی مدارس می باشد و مقوله ای است که بررسی آن میتواند کمک زیادی یه پیشبرد اهداف سازمان نماید.
اندیشه سلامت کامل در یک سازمان توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری مینماید جلب میکند. و فهم وضع سلامت سازمانی در یک سازمان آموزشی می تواند ما را در گزینش روش های مدیریت و رهبری مناسب برای اثر بخش سازی آن یاری کند که هر چه سازمان آموزشی به تحقق اهداف خود نزدیکتر باشد و میزان دستیابی به اهداف بیشتر باشد سازمان و مدیریت اثر بخش خواهد بود.
میزان اثر بخشی مدارس با توجه به مقاطع و پایه های متفاوت در نقاط گوناگون با برنامه یکسان و منابع وامکانات متفاوت شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی نابرابر مدیریت های گوناگون سبک های نسبی و سلیقه ای و با دانش و تجدد و توانایی های متفاوت و تعداد دانش آموزان نامساوی کاملا مشخص است. بنابراین یکی از مهمترین محیط ها در شکل دهی به رفتار انسان محیط آموزشی است.
فلسفه تعلیم و تربیت اینک بسیار پیچیدهتر است. هدف آموزش و پرورش فقط تعلیم دروس و سایر مطالب فکری نیست بلکه پرورش جسم و روان به طور کلی مورد نظر است. موقعیت های کلی فضای آموزشی و کلاس باید طوری باشد که آرامش فکری برای فراگیران مهیا نماید. بنابراین طراحی نامناسب فضای آموزشی سبب هدر رفتن انرژی زیاد و افت کیفیت آموزش و پرورش خواهد شد.
مطلوبیت محیط آموزشی در گرو شناخت نیازهای روانی ویژگیهای رفتار، کنش و واکنش های فراگیری تحت تأثیر ابعاد فیزیکی معماری محیط میباشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزشی شهرستان تنگستان میپردازد. تحقیق حاضر به دنبال این است که رابطه ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزشی شهرستان را بررسی نماید (علاقه بند، 1378)

1-5-1- اهداف اصلی
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیران و تأثیر آن بر رضایت شغلی معلمان در شهرستان تنگستان میباشد.

1-5-2- اهداف فرعی
1- تعیین رابطه بین دانش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان
2- تعیین رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان
3- تعیین رابطه بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان
4- تعیین رابطه بین ویژگی شخصیتی مدیران با رضایت شغلی معلمان
5- تعیین رابطه بین تجربیات مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان

1-6- پرسش تحقیق
آیا بین دانش مدیریتی مدیران و رضایت شغلی معلمین شهرستان تنگستان رابطه ای وجود دارد.

2-1- مدیر
به فردی اطلاق می شود که از سوی آموزش و پرورش منطقه جهت تصدی پست مدیریت به مدت یکسال تحصیلی انتخاب شده و زیر نظر اداره مطبوع و با رعایت دستور العمل های صادره به انجام فعالیت ها همت میگمارد.

2-2- تعریف عملیاتی
مدیر آموزشی فردی که فرآیندی اجتماعی را با بکار گیری مهارتهای علمی، فنی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مادی را سازماندهی و هماهنگ نموده و با فراهم آوردن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی وگروهی معلمان، دانش آموزان و کارکنان بطور صرفه جویانه به هدف های تعلیم و تربیت برسد.

2-3- رضایت شغلی
محققان رضایت شغلی را از دیدگاه‌های گوناگونی تعریف کرده‌اند. گروهی رضایت شغلی را براساس نوع عامل روانی تعریف کرده و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگارند. یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است.
کشورهای پیشرفته صنعتی جهان هزینه های گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان پرداخت می کنند. پرداخت چنین هزینه هایی توسط کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی که متاسفانه در کشور ما خیلی هم مورد توجه نگرفته است.
رضایت شغلی مثل بسیاری از متغیر های دیگر، پدیده ای است که در اثر عوامل گوناگون شکل می گیرد و خود نیز بر عوامل گوناگون تاثیر دارد. از یک رضایت شغلی یک متغیر مستقل است که بر متغیرهای وابسته ای چون بازدهی، غیبت، جابجایی، ترک خدمت، رفتار فرد در جامعه، رفتار فرد در خانواده و تا حدودی در نگرش فرد نسبت به محیط های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره تاثیر دارد. از سوی دیگر رضایت شغلی متغیری وابسته است که تحت تاثیر متغیرهای مستقلی چون حقوق و مزایا، رابطه با همکاران و سرپرستان، امنیت شغلی و نوع کار قرار دارد. به علاوه رضایت شغلی متاثر از متغیرهای تعدیل کننده مثل سن، سطح تحصیل، جنسیت، سابقه خدمت و رده شغلی است. امروزه رضایت شغلی به طور ویژه ای مورد عنایت روز افزون پژوهشگران قرار دارد و هزاران تحقیق در مورد ابعاد گوناگون آن انجام شده است. بهره وری مدرن شامل دستیابی به برونداد با کیفیت کار و عوامل: جلب، وثیقه و حسن انجام کار، آسایش، موفقیت های مالی و رضایت شغلی کارکنان است. تمام رفتار های آدمی حاصل حاصل از تلاش و زحمت است. همین واقعیت روشنگر آن است که چرا مطالعه شغل و رضایت شغلی یکی از مهمترین حوزه روانشناسی مدیریت را تشکیل میدهد. بدون اطلاع از برخی اصول اساسی روانشناسی، درک رفتار آدمیان دشوار است. فهم کامل تر از جریان مشاغل به ما امکان می دهد که پرسش هایی در زمینه موثرترین شیوه کارای و مشاغل پاسخ بگوییم.

همانطوری که میدانیم عوامل متعددی وجود دارد که بشریت را به خطرمواجه می سازد و یا انسان را به تلاش و امیدارد تا به مقابله و مجادله مشکلات بخاطر یک زندگی مرفع گام برداد، انتخاب شغل و آمادگی برای اشتغال از مهمترین تکالیف رشد در زندگی بشر است که نوجوانان و آینده سازان کشور باید مطابق سلیقه وعلاقه مندی خودشغل انتخاب کند چون جوانان وآینده سازان بشتر در جوامع مختلف و خصوصاً در جامه صنعتی با مشکلات مشاغل مواجه است.
در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل نموده و درصدد تغییر آن برمی‌آید.
هاپاک استاد تعلیم و تربیت دانشگاه نیویورک، رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می‌داند و این مفهوم را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط می‌کند و تأکید می‌کند تنها یک عامل موجب رضایت شغل نمی‌شود، بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌شود که فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد.
گروهی دیگر از محققان عوامل مختلفی از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده‌های آن را به عنوان عوامل احساس رضایت از شغل نام می‌برند. (عبدالله شفیع‌آبادی، 1367)
صاحب نظران معتقدند که رضایت شغلی نوعی نگرش است و در تعریف آن میگویند که رضایت شغلی عبارت است از نگرش کلی فرد نسبت به شغل می باشد.
محققان رضایت شغلی را از دیدگاه‌های گوناگونی تعریف کرده‌اند. گروهی رضایت شغلی را براساس نوع عامل روانی تعریف کرده و آن را نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط اشتغال می‌انگارند. یعنی اگر شغل موردنظر لذت مطلوب را برای فرد تأمین نماید در این حالت فرد از شغلش راضی است.
در مقابل چنانچه شغل مورد نظر رضایت و لذت مطلوب را به فرد ندهد در این حالت فرد شروع به مذمت شغل نموده و درصدد تغییر آن برمی‌آید. هاپاک استاد تعلیم و تربیت دانشگاه نیویورک، رضایت شغلی را مفهومی پیچیده و چند بعدی می‌داند و این مفهوم را با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مرتبط می‌کند و تأکید می‌کند تنها یک عامل موجب رضایت شغل نمی‌شود، بلکه ترکیبی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می‌شود که فرد شاغل در لحظه معینی از شغلش احساس رضایت نماید و از آن لذت ببرد.
گروهی دیگر از محققان عوامل مختلفی از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده‌های آن را به عنوان عوامل احساس رضایت از شغل نام می‌برند. (عبدالله شفیع‌آبادی، 1367، ص 52).

2-3-1- اهمیت رضایت شغلی معلمان
مدیران دست کم باید به سه دلیل به رضایت شغلی افراد و اعضای سازمان اهمیت بدهند:
1. مدارک زیادی در دست است که افراد ناراضی سازمان را ترک می‌کنند و بیشتر استعفا می‌دهند. اما افراد راضی کمتر در کار غیبت می‌کنند و کارشان را منظم و دقیق انجام می‌دهند.
2. ثابت شده است کارکنان راضی از سلامت بهتری برخوردارند و بیشتر عمر می‌کنند. افراد ناراضی مستعد انواع بیماریها از سردرد تا بیماریهای قلبی هستند.
3. رضایت شغلی از کار پدیده‌ای است که از مرز سازمان و شرکت فراتر می‌رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان مشاهده می‌شود.
کارمند راضی، شادابی را از سازمان به خانه و جامعه منتقل می‌کند. بنابراین می‌توان با توجه به مسئولیت های اجتماعی و مقدار پولی که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد، از این پدیده دفاع کرد. (نادر فروتن، 1379، ص 37)

2-3-2- عوامل مؤثر بر رضایت شغلی معلمان
اصولاً عواملی که در رضایت شغلی مؤثرند بسیار زیاد است و نمی‌توان آنها را به یک یا چند عامل محدود کرد. انسان در کارهای روزانه خود با افراد، مواد و تجهیزات سر و کار دارد که هر یک به نوبه خود در رضایت یا عدم رضایت سهم بسزایی دارند.
در مطالعات و بررسی‌های انجام گرفته، این اتفاق نظر دیده می‌شود که عواملی از قبیل حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، همکاری و دوستی بین کارکنان، رابطه رؤسا با مرئوسین، اعتماد به هیئت رئیسه، تأمین نیازمندیهای شغلی، شایستگی و صلاحیت مدیران، کارآیی امور اداری، ارتباطات کافی و صحیح، پایگاه اجتماعی و شناسایی ارزش کاری، ثبات کار، روابط کاری، تطابق اهداف مشخص کارکنان با اهداف سازمان، شرایط و محیط کار، فرصت برای رشد و ترقی، خط مشی و نحوه اداره امور سازمان، نظم و انضباط در کار، ارتباط با همکاران، تأمین شغلی، کسب موفقیت در کار و قدردانی در مقابل انجام کار، در روحیه و رضایت شغلی کارکنان مؤثر هستند. (علی قرائی، 1378، ص26)

2-3-3- پیامدهای رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می‌شود بهره‌وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد مهارتهای جدید شغلی را به سرعت فراگیرد. تحقیقات نشان می‌دهد وقتی اعضای سازمان از کار رضایت پیدا می‌کنند، میزان غیبت یا تأخیر در کار و حتی ترک خدمت کاهش می‌یابد. (اردشیر عسگری، 1383، ص35)
به نظر می‌رسد که افت تحصیلی شدید دانش‌آموزان دوره راهنمایی کشور می‌تواند یکی از پیامدهای مرتبط با عدم رضایت شغلی معلمان این دوره تلقی شود. به اعتقاد صاحب‌نظران رضایت از عوامل مهم سازگاری بوده و در بهبود کارآیی و عملکرد مؤثر است. (شریعت دلجو، 1374، ص143)
شواهد عینی دیگری وجود دارد که رضایت شغلی بر سلامت جسمانی و طول عمر کارکنان اثر می‌گذارد. عدم رضایت شغلی می‌تواند، علائم جسمانی نظیر خستگی، تنگی نفس، سردرد، کمی اشتها، سوءهاضمه و تهوع به دنبال داشته باشد. به طور جدی‌تر این نارضایتی می‌تواند منجر به امراضی نظیر زخم دستگاه گوارش، تورم مفاصل، فشار خون، مصرف الکل و مواد مخدر، سکته‌های مغزی و حمله قلبی گردد.
همچنین نارضایتی شغلی منجر به مواردی چون، اضطراب، افسردگی، تنش، روابط فردی آسیب دیده، خشم از موضوعات کم اهمیت، حساسیت‌های آزاردهنده، فراموشی، ناتوانی در تصمیم‌گیری و عدم تمرکز حواس گردد. (ابوالقاسم جانقلی، 1380، ص37)
2-3-4- تأمین ایمنی و امنیت معلمان
تأمین مسکن برای معلمان با تخصیص وام های طویل المدت یا کمک به آنان در رهن یا اجاره مسکن.
اختصاص کمک های نقدی و جنسی در دو نوبت از سال برای تأمین مخارج زندگی.
فراهم کردن تسهیلات رفاهی بیشتر در زمینه درمانی، با در نظر گرفتن کمک‌های ویژه در درمان و دارو، عمل جراحی به‌ویژه در موارد اضطراری مانند عمل جراحی و درمان.
اختصاص روزی برای یاد و سپاس معلمان گذشته (بازنشستگان) به منظور بزرگداشت معلم و حرفه معلمی.

2-3-5- حرمت و منزلت معلمان

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یافته‌های پژوهش‌ها نشان می‌دهد که معیار ارزش ها در جامعه تغییر کرده است، بدین معنی علم و حرمت کم‌رنگ و معیارهای دیگری جایگزین ارزش های حرمت، منزلت و شخصیت معلمان شده است.
بی‌توجهی به شأن و منزلت حرفه معلمی، منجر به واکنش‌هایی مانند حقارت، ضعف، درماندگی، دلسردی، یأس و ناامیدی خواهد شد و رفتار جبرانی به دنبال دارد. بازتاب این روحیه تربیت نسلی درمانده و ناامید خواهد بود، بنابراین لزوم توجه به شأن و مقام معلمی ضرورت دارد و یکی از قدم‌های مؤثر در این راه گماشتن مدیران شایسته، مسئول، متعهد و متخصص در رأس امور است.

در این‌خصوص برخی راهبردهای عملی می‌تواند اقدامات زیر باشد:
احترام و حرمت به معلمان و فرهنگیان براساس لیاقت، شایستگی و کفایت آنان
ارضای تمایل به موفقیت، کفایت و شایستگی معلمان در محیط کار با رو کردن محیط کار و تأمین استقلال و آزادی آنان
تغییر در انتخاب و گزینش معلمان و مدیران، انتخاب افراد لایق و با استعداد و توانا در کادر آموزشی و مدیریت
احترام به معلم و ایجاد فرهنگ حرمت و بزرگداشت معلم، در معلمان و دانش‌آموزان ضرورت حرمت و احترام به معلم به واقعیت نمی‌پیوندد، مگر با آموزش احترام و حرمت واقعی و استحقاقی انسانها به یکدیگر (شرعت دلجو، 1374، ص، 114).
بزرگداشت مقام معلم و زحمات او در جامعه، نه در یک روز بلکه همه روزه و هر زمان
ارزش گذاشتن به کفایت‌ها، آفرینندگی در محیط کار با حمایت‌های مادی و معنوی معلمان
با برقراری نظام سلامت شغلی در یک سازمان کارگران و کارمندان نهایتاً به سطح بالاتری از رضایت شغلی رسیده و خود را بیشتر متعلق به آن سازمان می یابند. وقتی احساس کنند که وجود آنها برای سازمانی که خدمت می کنند مهم تلقی شده و سیستمی پوپا و جاری جهت حفظ سلامت آنها طراحی و راه اندازی گردیده است، آنها نیز اهداف خود را بیشتر هماهنگ و هم جهت با اهداف سازمان نموده و در جهت افزایش تولید تلاش می کنند. و در نهایت طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی، غرامات ناشی از حوادث و بیماری ها را سازمان تامین اجتماعی به کارگران پرداخت می نماید اما در صورت مقصر شناخته شدن کارفرما در ایجاد حادثه یا بیماری، مبلغ پرداخت شده از کارفرما استرداد می شود.
بنابراین با پیشگیری و درمان به موقع آسیب ها و بیماری های شغلی از میزان هزینه های درمان و غرامت های شغلی کاسته شده و از اتلاف مواد اولیه و وقت جلوگیری خواهد شد.
در منابع گوناگون، از رضایت شغلی تعاریف بسیار زیادی ارائه شده است که در این قسمت به چند نمونه از این تعاریف اشاره می‌کنیم:
با وقوع رکود اقتصادی در دهه‌های 1970 و 1980، بحث رضایت شغلی در سازمان‌ها مطرح شد این زمانی بود که اکثر کارمندان و کارگران با توجه به کسادی و رکود اقتصادی واقع شده از شغل خود ناراضی بودند. این مسئله، توجه بیشتر مدیران و سازمان‌هارا به بحث رضایت شغلی جلب کرد.
رضایت شغلی،

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *