مقاله رایگان با موضوع عقد استصناع، استصناع

…………………………………………………………………………41
بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………….41
بند دوم – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………………………41
بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه
فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه…………………………………………………………………………………………………………………………47
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..47
گفتار اول – مفهوم و اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند اول – مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………..47
بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………………49
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………………………………54
بند اول – روایات………………………………………………………………………………………………………………………..54
بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………………57
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………………………………….58
بند اول – ارکان عمومی…………………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم……………………………………………………………………………………………68
بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………………….69
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………………..70
مبحث اول – احکام………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه…………………………………………………………………..71
بند اول – فروش اقساطی………………………………………………………………………………………………………….72
بند دوم – جعاله………………………………………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………….78
بند اول – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………………79
بند دوم – احکام تسویه…………………………………………………………………………………………………………….85
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه………………………………………………………………………………………………….87
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه……………………………………………………………………………………………………..87
بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………………88
بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….91
گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه………………………………………………………………………………………92
بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93
بند دوم – شیوه تسویه………………………………………………………………………………………………………………94
بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع
فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………………………..97
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع………………………………………………………………………………………………..97
گفتار اول – مفهوم و اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….97
بند اول – مفهوم……………………………………………………………………………………………………………………98
بند دوم – اوصاف…………………………………………………………………………………………………………………….103
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………………………………111
بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم……………………………………………………………………………………………..111
بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر……………………………………………………………………………………………..114
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع……………………………………………………………………………………………………..118
گفتار اول – ارکان…………………………………………………………………………………………………………………………………….118
بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………….119
بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………….125
گفتار دوم – آثار……………………….
……………………………………………………………………………………………………………….127
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم…………………………………………………………………………………………127
بند دوم – ضمان…………………………………………………………………………………………………………………….130
فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………………………….130
مبحث اول – احکام……………………………………………………………………………………………………………………………………..131
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه……………………………………………………………..131
بند اول – سلم………………………………………………………………………………………………………………………..132
بند دوم – مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………………………134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………………………………………136
بند اول – احکام کلی………………………………………………………………………………………………………………136
بند دوم – احکام اجرایی…………………………………………………………………………………………………………138
مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع…………………………………………………………………………………………….143
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………………………143
بند اول – انواع اوراق………………………………………………………………………………………………………………144
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….146
گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع……………………………………………………………………………………..150
بند اول – انواع تأمین مالی……………………………………………………………………………………………………..150
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….152
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….154
فهرست منابع

مطالب مرتبط