منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، دوران باستان

فهرست مطالب:
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل 1. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 1
1_1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 2
2_1 سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 3
3_1 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 3
4_1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 3
5_1 جنبه جدید بودن تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 4
6_1 روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 4
7_1 جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………… 5
8_1 موانع و محدودیت ………………………………………………………………………………………………………….. 5 9_1 روش تحلیل اطلاعات و داده ها ……………………………………………………………………………………… 5
10_1 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 5
1-10-1 پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 5
2-10-1 گزارش های حاصل از طرح های پژوهشی ………………………………………………………………. 9
11-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….. 11
11_1 واژگان کلیدی ……………………………………………………………………………………………………………. 12
فصل 2. مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 13
1-2 مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………. 14
1-1-2 توسعه پایدار شهری ………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-2 مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………… 14
3-1-2 محله ………………………………………………………………………………………………………………………… 16
4-1-2 مدیریت محلی …………………………………………………………………………………………………………. 18
5-1-2 برنامه ریزی محله محور ………………………………………………………………………………………….. 20
6-1-2 تقسیمات محله ای (محله بندی) ……………………………………………………………………………. 22
2-2 مکاتب ………………………………………………………………………………………………………………………… 23
1-2-2 مکتب ساختارگرایی ………………………………………………………………………………………………… 23
3-2 رویکردها ……………………………………………………………………………………………………………………. 26
1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری ……………………………………………………………………………………. 26
1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………… 30
2-1-3-2 مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………… 34
3-1-3-2 توسعه اجتماعات محله ای …………………………………………………………………………………. 37
2-3-2 رویکرد مدیریت یکپارچه شهری …………………………………………………………………………….. 39
3-3-2 رویکرد های نوین به محله ………………………………………………………………………………………. 41
3-2 نظریه ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 43
1-3-2 تئوری نو شهرگرایی ………………………………………………………………………………………………… 43
4-2 مدل ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 46
1-4-2 مدل های ساخت شهر ……………………………………………………………………………………………. 46
2-4-2 مدل شهرهای سالم …………………………………………………………………………………………………. 50
6_2 تجارب ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
1-6-2 مدل اندازه ی محله در غرب …………………………………………………………………………………….. 55
1-6-2 مدل اندازه ی محله در ایران …………………………………………………………………………………….. 57
7_2 نتایج مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………….. 57
فصل 3. تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با توجه به مطالعات میدانی….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
1-3 مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آنها در ادوار مختلف ……………………………………… 64
1-1-3 دوران باستان ………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-1-3 دوران اسلامی …………………………………………………………………………………………………………. 66
3-1-3 دوران قاجاریه …………………………………………………………………………………………………………. 69
4-1-3 دوران پهلوی اول ……………………………………………………………………………………………………. 70
5-1-3 دوران پهلوی دوم …………………………………………………………………………………………………… 71
6-1-3 دوران پس از انقلاب اسلامی ……………………………..
…………………………………………………. 72
7-1-3 دوران معاصر …………………………………………………………………………………………………………… 73
جدول جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………… 75
2-3 ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای …………………………………………………………. 80
3-3 اهداف تقسیمات محله ای ………………………………………………………………………………………….. 81
4-3 مزایای تقسیمات محله ای ………………………………………………………………………………………….. 82
5-3 مشکلات تقسیمات محله ای ………………………………………………………………………………………. 83
6-3 اسناد بالادست و قوانین مربوطه …………………………………………………………………………………. 85
1-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح ملی ……………………………………………………………………. 86
1-1-6-3 سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1?0? هجرى شمسى ……………….86
2-1-6-3 برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1388_1384) …………………………86
3-1-6-3 برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (1394_1390) ………………………….87
4-1-6-3 قوانین تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………..88
2-6-3 قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ……………………………………………………. 90
1-2-6-3 گزارش سالیانه شهرداری تهران………………………………………………………………………………90
2-2-6-3 طرح جامع شهر تهران …………………………………………………………………………………………..90
3-2-6-3 سند راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران ………………………………………..91
4-2-6-3 اسناد “الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق 22 گانه تهران …………………..92
5-2-6-3 طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران ……………………………………………………………………….92
6-2-6-3 قوانین شهرداری …………………………………………………………………………………………………….93
7-3 نقش شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای ……………………………………………………. 95
8-3 شاخصهای تقسیمات محله ای …………………………………………………………………………………… 97
1_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای در گذشته …………………………………………………………….. 97
2_8_3 شاخصهای تقسیمات محله ای دوره

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *