دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل۹۳ OECD 2011- قسمت ۷

اما می پردازیم به بخش دیگری از این دستورالعمل که آن نیز مربوطه به مساله اطلاعات است. در فصل بعد که عنوان روابط صنعتی را

Read more

بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن با افراد سالم

دانشکده دندانپزشکیمرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهدپایان نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکیعنوان:بررسی وضعیت شاخص های پریودنتال در افراد الوده بهHTLV-I و مقایسه آن

Read more

بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت بیمارستان های دولتی بندرعباس۹۳- قسمت ۷- قسمت 2

مشارکت جویی : این فرایند از مصالحه فراتر می رود در این فرایند زن و شوهر درصدد هستند که راه حلی برای مسأله پیدا یا ابداع،

Read more

شناخت نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات اسفند ماه سال ۹۰ در شبکه های خبری- قسمت ۷- قسمت 3

۲- گزارش:“محمدرضا محمدی فر” در کتاب “فرهنگ روزنامه نگاری” خود با توجه به اینکه گزارش یا رپرتاژ تلفیقی از خبر و تحققیق به اضافه­ی تشریح هنرمندانه

Read more