نویسنده: mitra4--javid

منبع پایان نامه ارشد درباره اقشار کم درآمد، توسعه منطقه، حمل و نقل، توسعه خود

گردد، ارتباط نزدیک این مجموعه با سایر کاربری های شاخص و هویت بخش، مانند همچون دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس، نمایشگاه بین المللی، هتل آزادی و صدا و سیما باعث بوجود آمدن توان بالقوه...

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب

تعیین تقسیمات در منطقه 1 موارد را شامل می شود:? ویژگی های طبیعی خاص و حساسیت های محیطی منطقه مانند طبیعت زمین، توپوگرافی و رودخانه های منطقه? ویژگی های اجتماعی? ویژگی های مصنوع مانند...

منبع پایان نامه ارشد درباره قرن نوزدهم، سلسله مراتب، ساختار شهر، عدم تمرکز

همسایگی (محله های سنتی) نیز در نقاط مختلف جهان در حال اجرا و یا بررسی و مطالعه می باشد (فواد مرعشی، 1389 :2_3).اصول شهرسازی نو شامل: مرزبندی منطبق با بافت اجتماع محله_ ساختار سنتی...

منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

پایدار را می توان موارد زیر دانست:? مرزبندی محلات در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، هویت و حس تعلق? مرزبندی محلات در راستای حفظ ارزشها و فرهنگ بومی محلات با عدم ایجاد گسستگی در محلات?...

منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران ………………………….. 116نقشه شماره 5 : موقعیت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران …………………………………………….. 119نقشه شماره 6: محدوده محله درکه در منطقه 1 و 2 ……………………………………………………….. 121نقشه...