دسته: پایان نامه مدیریت

منابع تحقیق درمورد اختلالات شخصیت

2-9-1-نظریههای روان تحلیلگری 26 2-9-2-نظریه رفتاری 27 2-9-3-نظریه شناختی 27 2-9-4-نظریه یادگیری 28 2-9-5-نظریه جامعه شناختی 28 2-10شخصیت 30 2-11اصطلاحات معادل شخصیت 32 2-2دیدگاه‌هایی درباره شخصیت 33 2-12-1-دیدگاه روانکاوی 33 2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی 34 2-12-3-رویکرد...

رفتار سازمانی

تاثیر قرار خواهد داد. محقق در پی این است که بررسی کند استرس شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ 1-3- اهمیت و...

تحقیق رایگان درمورد کارآفرینی استراتژیک

فراوانی آزمودنی‌ها بر اساس تعداد مدیران پاسخگویان مطابق جدول و نمودار شماره (4-5) می‌باشد.جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهندهمدیرفراوانیدرصدارشد6019میانی904/28عملیاتی1676/53جمع کل317100(منبع : داده‌های پژوهش)نمودار4-5: درصد فراوانی مربوط به مدیران پاسخ دهندهیافته‌های حاصل از...