تحقیق دانشگاهی – بررسی پذیرش تغییرات سازمانی در کارمندان شرکت نورد فولاد گیلان- قسمت ۱۳

ب: سنجش اثر مشارکت بر تغییرات سازمانی ادراک شده.ج: سنجش اثر آموزش بر تغییرات سازمانی ادراک شده.د: سنجش اثر تغییرات سازمانی ادراک شده بر نگرش

Read more

تحقیق – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های …

رقیق کننده: سرم فیزیولوژی۹ در ۱۰۰۰ استریل شدهتعداد رقتهای بکار رفته: تا ۷-۱۰۲-۵-۱- طرز تهیه رقت: ابتدا ۱ گرم از هر نمونه را در شرایط استریل به cc9

Read more

تحقیق دانشگاهی – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت ۱۲

در تمامی مطالعات آزمایشی، لاکتوباسیلها برای نشان دادن پدیده پروبیوزیس استفاده شده اند. این امر بیشتر زمینه و علت تاریخی دارد؛ چراکه بکارگیری برخی از

Read more

اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی. وحیده اصغریان,,,,,فاطمه شاهوردیرویا یاوری فردبا هدف مقایسه پروبیوتیک PG91 با پروبیوتیک

Read more

منابع مقالات علمی : اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه …

در هنگام ذخیره سازی در شرایط مزرعه پایداری خود را حفظ کنند.توانایی رقابت با میکروبهای بیماریزا در روده، بر سر تصاحب جایگاه و مواد غذایی

Read more

دسترسی متن کامل – اثرات استفاده دو نوع پروبیوتیک تجاری (PG91 و پریمالاک) بر عملکرد جوجه های گوشتی- قسمت …

۹-۴ ۳ انتروکوکوس فاسیوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۴ بیفیدوباکتریوم ترموفیلوم ۷+۱۰*۵/۲ CFU/g ۹-۴ ۱-۵- ویژگی های پریمالاک:۱) دارای جمعیت قابل شمارش باکتریایی CFU/g ۸+۱۰×۱و سازگار با

Read more