رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی …

۴- مردانگی: رفتارهای جوانمردانه‌ای هستند که از شکوه و شکایت زیاد در محل کار جلوگیری می‌کنند.۵- رفتار مدنی: رفتارهایی هستند که نشان‌دهنده مشارکت فرد در

Read more

رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور …

علیرغم آنکه رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان مخاطب‌های مختلفی دارد، اما در مقام بررسی ساختار، برخی شواهد (دی‌پائولا، تارتر و هوی، ۲۰۰۵) به ساختار تک بعدی

Read more

علمی : رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی …

نمودار ۴-۴: بررسی نمرات هوش هیجانی ۱۱۰رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانیکارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارسبه‌وسیله: مجتبی محبوبی‌نژادچکیدهدر این

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی …

۵-۲-۱- محدودیتهای در اختیار محقق ۱۲۶۵-۲-۲- محدودیتهای خارج از اختیار محقق ۱۲۶۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۲۷۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۷۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۱۲۷منابعمنابع فارسی ۱۲۸منابع لاتین ۱۳۲پیوستپیوست ۱: پرسشنامه

Read more

مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی- …

۳-۷- روش‌های آماریتجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده نرم‌افزار رایانه‌ای spss نسخه‌ی ۱۵ در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است در بخش توصیفی

Read more

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۳۰

مقدمهتجزیه‌وتحلیل به‌عنوان مرحله‌ای علمی از پایه‌های اساسی هر تحقیقی است که به‌وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیق تا رسیدن به نتایج کنترل هدایت می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر تجزیه‌وتحلیل

Read more

مقاله – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۲۸

۲۱ معاونت برنامه‌ریزی ۳۷ ابزار تحقیقدر بین ابزارهای خودارزیابی موجود در مدل EFQM با توجه به بلوغ سازمان و منابع در اختیار پژوهشگر جهت خودارزیابی

Read more