پژوهش دانشگاهی – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت ۱۶

شکل ‏۲‑۵ ارزیابی نتایجرهیافت‌های ارزیابی بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQMمدل تعالی سازمان EFQM را می‌توان برای فعالیت‌های مختلفی ازجمله عارضه‌یابی و خودارزیابی مورداستفاده قرار

Read more

دسترسی متن کامل – بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت …

مدل کیفیت مالکولم بالدریج مدل الگوگیری[۱۴] مدل تعالی سازمانی مدل مدیریت بر اساس هدف[۱۵] مدل نظام مدیریت هوشین[۱۶] مدل کارت امتیازی متوازن[۱۷] تأکید بر ارزیابی

Read more

بررسی میزان اثربخشی سازمانی بر اساس شاخص‌های EFQM در شهرداری همدان- قسمت …

فرضیات فرعیشاخص رهبریِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.شاخص‌های کارکنان، استراتژی و شرکا و منابعِ مدل EFQM در شهرداری همدان اثربخش است.فرایندهای مدل EFQM

Read more

مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان …

مشوق‌های برتر آینده داخلی یا خارجینمودار ۲-۲- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان۲-۱۳-۴- تئوری اسناد رهبریطبق تئوری اسناد ما رفتار دیگران را مشاهده می‌کنیم و سپس علت‌های

Read more