دسته: پایان نامه های روانشناسی

0

کشورهای در حال توسعه

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  فصل دوّم   اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل...

0

منابع مقاله با موضوع مهارتهای ارتباطی

– پرورش متعادل عواطف انسانی و همزیستی مسالمت آمیز .– پرورش روحیه ی مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی .– پرورش روحیه ی تحمل آرای دیگران و سعه ی صدر .– پرورش روحیه ی...

0

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع مهارت های زندگی

م .  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  چکیده پژوهش حاضر به منظور مقایسه ی اثربخشی روش های آموزشی سخنرانی و بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش...

0

پایان نامه با موضوع راهبردهای مقابله-پایان نامه آماده

3-2-2. متغیر وابسته 46  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  3-2-3. متغیرهای کنترل 463-3. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 463-3-1.جامعه 463-3-2. نمونه 463-3-3. روش پژوهش 463-3-4. روش...

0

پایان نامه رایگان روانشناسی : آموزش نوروفیدبک

صفحهفرضیه اول  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی    اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل...

0

دانلود پایان نامه درباره یادگیری معنادار

جدول4-10- آمار توصیفی برای یادگیری معنادار درس ریاضی 92جدول4-11-آزمون تی تست برای یادگیری معنادار 92جدول4-12- آمار توصیفی برای دقت یادگیری 92جدول4-13 – آزمون تی تست برای دقت یادگیری 93جدول4-14- آمار توصیفی برای علاقه مندی...

0

پایان نامه : رسانه‌های جمعی

طرح مسئله  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  پژوهش حاضر بر آن است تا با مطالعه‌ی عناصر موجود در فیلم‌های تلویزیونی پخش شده از شبکه‌های سراسری تلویزیون ایران،...

0

پایان نامه روانشناسی در مورد : سرمایه ساختاری

جدول 4-6-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه سن 97جدول 4-7-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه تحصیلات 98جدول 4-8-نتایج آزمون ANOVA بر اساس مولفه سابقه کاری 99  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته...

0

پایان نامه روانشناسی : شناخت اجتماعی

رویکردنظریه نظریه 24 نظریه پودمانی(مدولار) 27 رویکرد شبیه سازی 29 رویکرد پیمانهای 31 حالتهای ذهنی 34 بازنمایی و فرابازنمایی 38 تکالیف تئوری ذهن 39  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و...

0

منابع تحقیق درمورد امنیت بین المللی

5-2 جمع‌بندی نتایج توصیفی تحقیق 114 5-3 جمع‌بندی نتایج استنباطی تحقیق 114 5-4 یافته‌های نظری تحقیق 115 5-5 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 117  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی ...