دسته: پایان نامه ها و مقالات

0

پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد

رفتار متفاوتی دارند (54). برخی از ویژگی های مهم که بر مبنای آنها، بایستی گونه های مستعد برای استفاده به عنوان پروبیوتیک ارزیابی شوند، به شرح زیر می باشند:1-توانایی اتصال به پوشش مخاطی دستگاه...

0

پایان نامه با واژگان کلیدی اضافه وزن

وچک و فاقد مدیریت علمی، به جیره مرغ اضافه می شوند.تحقیقات منتشر شده در خصوص استفاده از افزودنیهای خوراکی بسیار متفاوت است. افزودنیهای جدیدی اخیرا وارد بازار شده است لذا این تحقیق طراحی شده...

0

منابع و ماخذ پایان نامه حکم، رأی، واخواهی، ملاک

این خصوص شاید ناشی از بداعت امر و یا بدلیل تسامح قانونگذار باشد؛ مانند بسیاری از احکام واخواهی که مسکوت مانده و برای یافتن حکم آن، از ملاک موارد دیگر در آن خصوص استفاده...

0

منابع و ماخذ پایان نامه اعتراض ثالث، اشخاص ثالث، حقوق اشخاص، قواعد آمره

حکم ادامه می یابد. پرسشی که می توان مطرح نمود این است که آیا حکمی که بر اساس اعاده دادرسی صادر می‌شود می‌تواند غیابی محسوب گردد و بنابراین قابل واخواهی می‌باشد؟ صدور حکم غیابی...

0

منابع و ماخذ پایان نامه اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، صاحبان سهام، جبران خسارت

ه بوسیله واخواهی اختلاف از مرحله قبلی (رسیدگی بدوی غیابی) به مرحله واخواهی با تمام امور موضوعی و حکمی که دارد منتقل می‌شود.46گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی“تجدیدنظر” در لغت، به معنی “در امری یا نوشته‌ای دوباره...

0

منابع و ماخذ پایان نامه سلسله مراتب، اعتراض ثالث، نفس الامر

ابلاغ شود کافی برای زوال وصف غیابی حکم خواهد بود. یکی از حقوقدانان در این خصوص بیان می دارند: “شاید در بادی امر، با توجه به اطلاق اصطلاح “اخطاریه”در م 303 ق.آد.م به نظر...

0

منابع و ماخذ پایان نامه حکومت قانون، دستور موقت، اصل تناظر

چکیدونی مربوط به جلسه اول برای وی محفوظ خواهد بود.23اولین جلسه دادرسی، در صورتی تشکیل می‌‌شود که دادخواست نیز کامل باشد. در حقیقت، چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص...

0

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ﺳﻮد، ﺑﺮای، ﺳﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮات

اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ارﻗﺎم ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺗﻲ ﺳﻮد وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎی اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮد در ﺳﺎل آﺗﻲ...

0

منبع پایان نامه درمورد توسعه خود، عملکرد سازمان، ابعاد سازنده

نامطلوب می‌تواند به عنوان وفاداری نگریسته شود. بلیک لی135 و مورمن136 نشان دادند که اینگونه از رفتار متمایز از سایر گونه های رفتارشهروندی سازمانی است.* اطاعت سازمانی دارای سابقه‌ای قدیمی درزمینه تحقیقات رفتارشهروندی سازمانی...

0

منبع پایان نامه درمورد اخلاق کار، کارکنان دانشگاه، رفتار کارکنان، روابط قدرت

در اولویت قرار می‌دهد. کاری که توسط هافستد102) 1980 ( انجام شد نشان داد که این بعد یکی از تمایز اساسی بین فرهنگی است. برخی فرهنگ ها مثل آمریکا فردگرا هستندو برخی دیگر مثل...