دسته: پایان نامه ها و مقالات

میانگین، پاشی، گلدهی، میزان

اصفهان بیشتر بوده میانگین کلروفیل کل در رقم محلی اصفهان 06/0 بوده است درحالیکه برای پدیده 04/0 محاسبه شده است. از لحاظ میانگین محلول پاشی کلروفیل کل در تیمارهای مختلف، بیشترین مقدار مربوط به...