پایان نامه ارشد درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، اندازه گیری، متغیر وابسته

بسمه تعالی در تاریخ : ۲/۲/۱۳۹۴ دانشجوی دوره دکتری غدیر بهمنی طراز از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۱۸ بحروف هجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت . امضاء استاد... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد فرهنگ سیاسی، سرمایه اجتماعی، اندازه گیری، متغیر وابسته

در تاریخ : ۲/۲/۱۳۹۴ دانشجوی دوره دکتری غدیر بهمنی طراز از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۱۸ بحروف هجده و با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت . امضاء استاد راهنما : بسمه... متن کامل

پایان نامه رایگان درمورد دور باطل، تعدیل اقتصادی، فعالیتهای اقتصادی، درآمدهای نفتی

بینالمللی پول و بانک جهانی در قالب سیاستهای تعدیل اقتصادی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار دادند تا آنها برای حل مشکلات اقتصادی خود آن را انجام دهند، شامل کاهش ارزش پول ملی، آزاد... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری

بود (۸۷/۱۴ میلیگرم در گرم وزن تر) ولی با میزان کلروفیل کل در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت (۶۹/۱۷ میلیگرم در گرم وزن تر). کمترین میزان کلروفیل کل نیز در تیمار شاهد... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

و کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۹۴/۶۹۴ درصد) که به طور معنیداری بیشتر از شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در سایر تیمارها بود. کمترین شاخص تحمل به تنش وزن خشک گیاه در تیمار بادام شیرین با... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. نمودار ۴۳-۴ اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر وزن خشک ریشه دانهال‌های بادام و زردآلو * در هر شاخصی، میانگین های دارای... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه زردآلو، دانهالهای، گرم)، بهبهان

معنیداری بیشتر از وزن خشک ریشه در دانهالهای بادم تلخ، زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۱/۰، ۱/۰،و ۰۸/۰ گرم). کمترین وزن خشک ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان وجود داشت که به طور... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

(جدول ۲۵-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۵۰/۶۶ سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در تیمارهای بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

پتاسیم به سدیم در ریشه دانهال های بادام و زردآلو * در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند. نمودار ۳۷-۴ اثر ژنوتیپ بر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میکوریزایی نداشت (۲۹/۱ برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم ریشه به برگ در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت یون سدیم ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی... متن کامل