منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

در گرم وزن خشک) ولی به طور معنیداری کمتر از مقدار یون پتاسیم برگ در سایر تیمارها بود. بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر پتاسیم برگ (جدول ۱۸-۴) نشان... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس، معنی داری

احتمال یک درصد معنیدار بود. همچنین اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر مقدار یون کلر ریشه، کلر برگ و نسبت کلر ریشه به برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. جدول ۱۵-۴ تجزیه واریانس اثر... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

تلخ وجود داشت (۵/۲۵۳ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از فسفر برگ در زردآلو تلخ بود ولی تفاوت معنیداری با یون فسفر برگ در دانهالهای زردآلو بهبهان، زردآلو هلندر و بادام... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

زردآلو بهبهان دارای همزیستی با میکوریزا بود (۴۲/۴ میلیگرم در گرم وزن خشک) که به طور معنیداری کمتر از مقدار کربوهیدرات‌ ریشه در تیمار زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی با... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

گرم وزن تر) که تفاوت معنیداری با کلروفیل b در برگ دانهال زردآلو هلندر (۴۳/۰ میلیگرم در گرم وزن تر) نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان این کلروفیل در سایر ژنوتیپها بود بررسی نتایج... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

معنیداری با مقدار این شاخص در دانهال بادام تلخ نداشت (۳۷/۲ درصد) ولی به طور معنیداری بیشتر از شاخص وزن خشک کل در دانهالهای سایر تیمارها بود. کمترین شاخص وزن خشک کل دانهال نیز در... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

شاخص طول ریشه شاخص ارتفاع شاخساره n.s 003/0 n.s 002/0 ns 009/0 ۱ میکوریزا ** ۰۹۸/۰ ** ۵۷/۱ ** ۰۶/۰ ۴ ژنوتیپ ** ۰۹۸/۰ ** ۵۷/۱ ** ۰۶/۰ ۴ میکوریزا × ژنوتیپ ۰۰۷/۰ ۵۵/۰ ۰۱/۰ ۳۰ خطای آزمایش ۱۰/۸ ۶۱/۱۳ ۲۹/۱۰ _ ضریب... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۴-۱- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهال های بادام و زردآلو تلخ وجود داشت (۵۰/۴۹ سانتی متر) که با... متن کامل

منابع و ماخذ پایان نامه نرم افزار، استاندارد، تغییر رنگ، تجزیه واریانس

شد. سپس محلول در حمام آب یخ قرار داده شد تا خنک شود. سپس ۴ میلی لیتر تولوئن اضافه شد و به مدت ۱۵ تا ۲۰ ثانیه بهم زده شد تا تا فاز قرمز رنگی در بالا تشکیل شود. فاز بالایی محلول با سمپلر... متن کامل

منابع پایان نامه درباره انحراف معیار، اعتماد اجتماعی، میزان استفاده، اعتماد عمومی

زندگی فراوانی درصد شمال ۵۵ ۸/۱۳ جنوب ۵۸ ۵/۱۴ شرق ۸۴ ۲۱ غرب ۸۰ ۲۰ مرکز ۱۲۳ ۸/۳۰ جمع ۴۰۰ ۱۰۰ بیشتر پاسخگویان (حدود ۳۰ درصد) در مرکز تهران ساکن بوده و کمترین آنان (حدود ۱۴ درصد) در شمال... متن کامل