سایت مقالات فارسی – تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۲

میانگین مربعات تکرارمالچتراکم کاشتمالچ × تراکم کاشتخطای آزمایشضریب تغییرات(%) ۲۱۳۳۱۴ n.s 08/22n.s58/33n.s 19/5n.s 47/16۵۱/۱۹۲۴/۱۰ n.s 2/1887463n.s 9/1612178*.* ۶/۷۴۵۷۸۴۶۶n.s 6/512809۷/۲۶۷۴۵۳۱۵۸/۲۰ *،** و ns به ترتیب معنی

Read more

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

۲-۱۱ روش های اصلی بازیافت یک خودروجداسازی قطعات برای دستیابی به قطعات یدکی و مواد اولیهمکانیزهغیر مکانیزهله کردن و خرد کردن خودرو و تفکیک قراضه

Read more

پژوهش دانشگاهی – بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و …

سال۱۹۸۰: OEM استانداردها را با مدیریت مواد محدود کرد.سال۱۹۸۰:OEM در مورد بازیافت تحقیق کرد.سال۱۹۹۱:شرکت کنندگان در بازیافت خودرو بعنوان بخشی ازUSCAR(دایملرکرایسلر،فورد و جنرال موتور)متشکل شدند.سال

Read more

منابع مقالات علمی : بررسی تطبیقی تاثیر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده بر حمل و نقل …

شکل ۵-۴: چگونگی فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در زمینه اسقاط خودرو در ایران………………………………………………….۶۷شکل ۶-۴: میزان سهولت انجام امور اسقاط و دسترسی آسان مردم به

Read more